Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 128                              25.03.2015 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 25 февруари                                              две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                              ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в. гр. д. № 1075 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

         Производството е образувано по въззивната жалба на Л.К.З., чрез адв. М.М. от САК, против решение № 910 от 21.08.2014 г., постановено по гр.дело № 5195/2013 г. на Старозагорския районен съд.

        Въззивницата Л.К.З. е недоволна от решението, постановено от първоинстанционният съд, по смисъла на което съдът е допуснал съдебна делба на процесният недвижим имот между страните при квоти за ищцата Л.К.З. 1856/9000 идеални части, а за ответника Д.Ф.Ф. 7144/9000 идеални части, признавайки направеното възражение от ответника за частичен принос при придобиване на имота. Счита така постановеното решение за неправилно и незаконосъобразно, постановено при грубо нарушаване на процесуалните правила и материалния закон. Моли да бъде отменено обжалваното решение и вместо него да се реши спора по същество като бъде допусната делба на процесния недвижим имот при равни квоти по 1/2 за всяка една от страните.

 

              Въззиваемият Д.Ф.Ф., чрез адв. Г.Й. моли да се постанови решение, с което да бъде оставена без уважение въззивната жалба на Л.К.З. против горепосоченото решение на Старозагорския районен съд, като напълно неоснователна, а бъде оставено в сила обжалваното решение на Старозагорския районен съд със законните последици, като му се присъдят направените по делото съдебни и деловодни разноски пред въззивната инстанция.   

 Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице, съдържа необходимите реквизити, не страда от пороци, поради което съдът я намира за допустима.

         Във връзка с нейната основателност, съдът съобрази следното:

Предявен е иск за делба на съсобствен недвижим имот по реда на чл.341 и сл. от ГПК, като производството е във фаза по допускане на делбата. В отговора си ответника е предявил възражение за частична трансформация на лично имущество в такова, представляващо семейна имуществена общност.

По делото не се спори, че страните са бивши съпрузи, като бракът им е сключен на 27.04.2005г. с акт за граждански брак № 140 от 27.04.2002г. в град Стара Загора, който е прекратен с Решение № 7 от 04.08.2008г. на Старозагорския районен съд, потвърдено с Решение № 125 по въззивно гражданско дело № 88/2009г. на Старозагорския окръжен съд.

По време на брака между тях, а именно на 28.09.2004г., ответникът Д.Ф.Ф. (със съгласието на своята съпруга Л.К. Ф. по чл.23 от СК /отм./) е продал на И.Н.Й. собствения си, придобит преди брака, недвижим имот, представляващ апартамент № 10 на четвъртия етаж в Стара Загора, бул. „Славянски” № 3, вх. Г, с площ от 56,02 кв.м. за сумата от …лева – равностойност на …евро, която сума ответникът получил изцяло от купувачката.

На 30.09.2004г. пред нотариус А.К. се явили Ж.Д.Ж. като продавач (пълномощник от името и за сметка на Д.Ж.Д. и Т.Г.Д., двамата от с. Сокол, общ. Нова Загора) и Л.К.Ф. в качеството й на купувач, като бил оформен нотариален акт за покупко-продажба на процесния недвижим имот в гр. Стара Загора на ул. „…” № …с площ от 88,20 кв.м. за сумата от …евро, за които Ж.Д.Ж. заявил, че е получил част от дължимата цена, а именно сума в размер на … евро, изцяло и в брой от купувача, а остатъка от дължимата цена в размер на … евро се съгласява да получи в срок до 30.01.2005г.

Това се установява от представените по делото писмени доказателства, по които страните не спорят.

 

С оглед на гореизложеното съдът приема, че страните са придобили по време на брака си процесния недвижим имот, представляващ, по нотариален акт - апартамент № …, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко" № …, вх…., намиращ се на пети етаж от жилищната сграда на посочения адрес, построена върху държавна земя в квартал 9, парцел 4 по ЗРП на гр. Стара Загора, със застроена площ от 88,20 (осемдесет и осем цяло и двадесет стотни) квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна, столова с кухненски бокс, баня тоалетна, коридори и балкони, при граници на апартамента: юг - ул. „Ген. Гурко" и апартамент на М.Н.П. и Р.П.С., запад - булевард „Св. Патриарх Евтимий", север - двор, изток - асансьор, стълбище и апартамент на М.Н.П. и Р.П.С., заедно с едно избено помещение под № 20 при граници: от север - мазе на Г.Т.Н., от изток - коридор, от юг - мазе на Г.Я.К. и Я.Г.И., от запад - бул. „Св. Патриарх Евтимий", заедно с едно таванско помещение под № 16, при граници: север - коридор, изток - таван на Ж.П.А., юг- ул. „Ген. Гурко", запад - Таван на М.Д.С. и И.Д.С., заедно с 1,23 % идеални части от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС и от общите помещения в сградата, представляващи: в избения етаж - четири помещения за смет, две перални, две сушилни, две абонатни станции, четири асансьора и четири стълбищни клетки, и в таванския етаж - четири машинни помещения, заедно с 1,23 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху 4545 кв. метра на ЖСК „Струна" върху държавното място в което е построен жилищния блок, цялото от 24974 кв. метра, при граници на мястото, север — УПИ I и бул. „Цар Симеон Велики", изток - ул. „Любен Каравелов", юг - ул. „Ген. Гурко" и УПИ I, запад - бул.„Св.Патриарх Евтимий" и УПИ I, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД - 18-65 от 30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК - имот с идентификатор 68850.518.10.1.15 с площ от 88,20 кв. метра, с избено помещение № 20 и таванско помещение № 16, при съседи на същия етаж: имот с идентификатор 68850.518.10.1.14, под обекта имот с идентификатор 68850.518.10.1.12, над обекта имот с идентификатор 68850.518.10.1.18, който е с данъчна оценка …лева съгласно издадено удостоверение на Община Стара Загора.

 

Видно от приложеното гр.д. № 1097/2009г. на Старозагорския окръжен съд, с влязло в законна сила Решение № 347 от 15.10.2012г. на ВКС на Република България, IV-то гражданско отделение по гр.д. № 1071/2011г., е отхвърлен предявеният от Д.Ф. срещу Л.З. иск с правно основание чл.21, ал.1 от СК /отм./ за признаване на установено по отношение на Л.К.З., че придобитият по време на брака между страните апартамент № … в гр. Стара Загора, на ул. „…” № …с площ от 88,20 кв.м. е лична собственост на Д.Ф.Ф., като неоснователен. В мотивите си съставът на ВКС, постановил решението си по реда на чл.290 от ГПК, е изложил съображения, че при преценката за придобиване на имот в режим на съпружеска имуществена общност или като лично имущество следва винаги да се обсъдят всички обстоятелства по делото. Изводът за наличие или липса на преобразуване на лично имущество може да бъде направен само след пълно изследване произхода на вложените парични средства. Ако има извънбрачни такива, то следва да се установи какъв е техният паричен еквивалент относно стойността на придобитото по време на брака имущество. Придобиването на имот обаче на името само на единия съпруг изключва трансформацията на лично имущество за другия. Когато се придобива на името на единия съпруг, може да възникне или съпружеска имуществена общност, или трансформация за придобиващия съпруг. С какво намерение друг е платил цената, е без значение за правото на собственост. Ако платилият цената е имал намерението да надари придобиващия съпруг - придобиващият съпруг става собственик по дарение, а ако платилият цената е имал намерение да го кредитира - придобиващият съпруг дължи връщане на заема. Придобиването на името на двамата съпрузи пък изключва трансформацията на лично имущество само за единия от тях. В случаите, когато се придобива на името на двамата съпрузи, възниква съпружеска имуществена общност. С оглед на това ВКС е приел, че въззивният съд неправилно е приел, че придобитият по време на брака апартамент на името на жалбоподателката Л.К.З. е лична собственост на ищеца. По делото е установено, че процесният апартамент е закупен на името на Л.К.З. по време на брака и с Д.Ф.Ф..  В исковата молба се твърди, че цялата придобивна стойност за него е сформирана от …евро, платени в деня на сключването на договора, които са получени няколко дни преди това от продажбата на негов личен апартамент, а останалите … евро, платени впоследствие, са получени като дарение от родителите му. От доказателствата по делото е видно, че цената, за която е продаден личният апартамент на ищеца, придобит на 21.11.2000 г. - преди сключването на брака, е около … евро, а не … евро. Той е придобит преди брака, поради което е негова лична собственост, но изплащането на част от цената е станало по време на брака с общи средства на съпрузите. Освен това съобразно изложеното по-горе самото обстоятелство, че Л.К.З. е закупила процесния апартамент по време на брака си със Д.Ф.Ф. на свое име изключва възможността за трансформация на лично имущество на последния независимо от това дали заплащането на продажната цена е станало изцяло с негови парични средства или не. След като е безспорно установено, че процесният имот е придобит на името на жалбоподателката, то независимо от произхода на средствата за изплащане на цената му, няма трансформация на лично имущество на ответника по касационната жалба. С оглед на тези съображения съставът на ВКС е приел, че това налага касиране на въззивното решение и произнасяне по съществото на спора, поради което е отменено решението на ПАС и вместо него е постановено друго, с което съдът е отхвърлил предявеният иск като неоснователен.

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че възражението, което се прави от въззивницата във въззивната жалба, че въпроса за наличието на трансформация на лични средства за ответника за придобиване на процесния недвижим имот е вече решен с влязло в законна сила решение, поради което е налице сила на пресъдено нещо между страните по този въпрос и е недопустимо в настоящото производство чрез направено възражение от ответника отново да се пререшава същия въпрос  е основателно.

Въззивният съд намира, че безспорно с решение № 347 от 15.10.20012г. на ВКС на РБ, съдът категорично е посочил, че липсва както пълна, така и частична трансформация на лични средства в полза на ответника, поради което за настоящата инстанция този въпрос е решен с влязло в законна сила съдебно решение, поради което не може да се пререшава отново в настоящото делбено производство.

С оглед на това настоящата инстанция намира, че неправилно СРС е приел, че следва да разгледа направеното възражение от ответника в настоящето делбено производства и е разгледал същото, като го е уважил постановявайки, че е налице частична трансформация, поради което е допуснал до делба процесния недвижим имот при квоти 7144/9000 ид.ч. за Д.Ф. и 1856/9000 ид.ч. за Л.З..

         Предвид изложените по-горе съображения въззивният съд намира, че  направеното възражение от страна на ответника за наличие на частична трансформация на извънсемейни средства в придобития п време на брака с ищцата апартамент е неоснователно, поради което не следва да бъде разглеждано в настоящото производство.

         От друга страна ищцата не е заявявала претенции за доказване на по-голям принос при придобиването на имота, поради което следва да се приеме, че процесния недвижим имот, придобит по време на брака между страните на името на съпругата е в режим на СИО.

         С оглед на гореизложеното, въззивният съд намира, че следва да бъде допуснат до делба процесния недвижим имот при равни квоти за двете страни, а именно: по 1/2 ид.ч. за всяка от страните по делото.

Предвид горното въззивната жалба следва да бъде уважена. Постановеното в противен смисъл решението на СРС следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което да бъде допуснат до делба процесният недвижим имот при равни квоти за ищеца и ответника.  

С оглед изхода на правния спор, въззиваемият дължи на въззивницата направените разноски по делото, но тъй като същата не е направила такова искане, съдът не следва да й присъжда разноски.

 

Водим от горното и на осн. чл. 271 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

  

ОТМЕНЯ решение № 910 от 21.08.2014 г., постановено по гр.дело № 5195/2013 г. на Старозагорския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА съдебна делба между Л.К.З., ЕГН **********,***, със съдебен адрес чрез адв. М.М. ***, гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ЕТ.6, кантора № 23, и Д.Ф.Ф., ЕГН **********,***, със съдебен адрес чрез адв. Г.Й. ***, кантора № 3 по отношение на следният недвижим имот, представляващ по нотариален акт - апартамент № …, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „…" № …, вх. 0, намиращ се на пети етаж от жилищната сграда на посочения адрес, построена върху държавна земя в квартал 9, парцел 4 по ЗРП на гр. Стара Загора, със застроена площ от 88,20 (осемдесет и осем цяло и двадесет стотни) квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна, столова с кухненски бокс, баня тоалетна, коридори и балкони, при граници на апартамента: юг - ул. „Ген. Гурко" и апартамент на М.Н.П. и Р.П.С., запад - булевард „Св. Партиарх Евтимимий", север - двор, изток - асансьор, стълбище и апратамент на М.Н.П. и Р.П.С., заедно с едно избено помещение под № 20 при граници: от север - мазе на Г.Т.Н., от изток - коридор, от юг - мазе на Г.Я.К. и Я.Г.И., от запад - бул. „Св. Патриарх Евтимий", заедно с едно таванско помещение под № 16, при граници: север - коридор, изток - таван на Ж.П.А., юг- ул. „Ген. Гурко", запад - Таван на М.Д.С. и И.Д.С., заедно с 1,23 % идеални части от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС и от общите помещения в сградата, представляващи: в избения етаж - четири помещения за смет, две перални, две сушилни, две абонатни станции, четири асансьора и четири стълбищни клетки, и в таванския етаж - четири машинни помещения, заедно с 1,23 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху 4545 кв. метра на ЖСК „Струна" върху държавното място в което е построен жилищния блок, цялото от 24974 кв. метра, при граници на мястото, север — УПИ I и бул. „Цар Симеон Велики", изток - ул. „Любен Каравелов", юг - ул. „Ген. Гурко" и УПИ I, запад - бул.„Св.Патриарх Евтимий" и УПИ I, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД - 18-65 от 30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК - имот с идентификатор 68850.518.10.1.15 с площ от 88,20 кв. метра, с избено помещение № 20 и таванско помещение № 16, при съседи на същия етаж: имот с идентификатор 68850.518.10.1.14, под обекта имот с идентификатор 68850.518.10.1.12, над обекта имот с идентификатор 68850.518.10.1.18, ПРИ РАВНИ КВОТИ: 1/2 идеални части за Д.Ф.Ф. с п.а. и 1/2 идеални части за Л.К.З. с п.а.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: