Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 129                                   25.03.2015 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 25 февруари                                                 две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1088  по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

                               

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Образувано е по жалба, подадена от С.А.Д. *** против действията на ЧСИ – Р.М. по изп.д.№ 20108680400247 с район на действие ОС-Стара Загора против  Постановление за възлагане на недвижим имот от 19.12.2014г. на П.Д.Д., постановено по изп. дело № 20108680400247, предмет на публична продан на недвижим имот от 18.11.2014 г. до 18.12.2014 год. относно 1/2 идеална част от дворно място с площ от 321 кв.м., находящо се в гр.Казанлък ул."Преслав" 11А, ведно с реално първи жилищен етаж от масивна двуетажна жилищна сграда с вход от юг.

Жалбоподателят С.А.Д. в качеството на трето лице в изпълнителното производство счита, че обжалваното действие на ЧСИ е незаконосъобразно. Твърди, че до момента не бил уведомяван за предприеманите от ЧСИ М. изпълнителни действия във връзка с описания недвижим имот. В случай, че бил уведомен своевременно, можел да поиска да встъпи в правата на взискателя по делото /имотът да бъде възложен на него и да участвам в проданта/.

Предвид изложеното моли да се образува съдебно производство и след доказване на обстоятелствата по делото, да бъде постановено решение, с което да се признае за установено по отношение на длъжника Ц.И.П. и взискателя “Банка ДСК” АД по изп. дело № 20108680400247 на ЧСИ Румяна Манджурова, че недвижим имот - предмет на проведена публична продан, а именно: 1/2 идеална част от УПИ VI -424, 425, целия с площ от 680 кв.м., находящо се в гр.Казанлък ул."…" …, кв.195А, ведно с реално първи жилищен етаж от построената двуетажна масивна жилищна сграда, ведно със самостоятелно стълбище и вход от юг, ведно с две избени помещения с южно изложение и западна половина от общото таванско помещение, при съседи: на УПИ - ул.Съединение1, ул.Преслав и УПИ У-423, 422 в кв.195А по плана на гр. Казанлък, не принадлежи на длъжника по делото Ц.И.П.. Моли да му бъдат заплатени направените по делото разноски.

В срока по чл.436, ал.3 ГПК е постъпило становище от Ц.И.П., който счита, че следва да бъде уважена жалбата и да бъде признато за установено по отношение на него и взискателя “Банка ДСК” АД по горецитираното изпълнително дело, че собствеността върху процесния имот, не е негова собственост и взискателя следва да се удовлетвори чрез друг способ за принудително изпълнение. Излага съображения за това. 

В срока по чл.436, ал.3 ГПК е постъпило становище и от Е.М.Д., която моли да бъде уважена жалбата и да бъде признато за установено по отношение на Ц.И.П. и взискателя “Банка ДСК” АД по горецитираното изпълнително дело, че собствеността върху процесния имот, закупен на основание правна сделка не принадлежи на длъжника по делото Ц.И.П..

В приложените мотиви ЧСИ взема становище, че жалбата е подадена в срок, но същата е недопустима.

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по изп.д.№ 20108680400247по описа на ЧСИ – Р.М. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Изпълнително производство № 20108680400247 по описа на ЧСИ –Р.М. е образувано по постъпила молба от 09.11.2010г. с взискател “БАНКА ДСК” ЕАД и длъжник Ц.И.П.. По делото е наложена възбрана върху ипотекирания имот, изготвена е ПДИ изх.№ 365/20.01.2011г., като длъжника П. се е явил лично в кантората на ЧСИ на 03.02.2011г. и е отказал получаването й, след като се е запознал със съдържанието й. За това обстоятелство е съставен протокол от същата дата от ЧСИ. С Призовка за доброволно изпълнение от 19.07.2011г. е насрочен опис на ипотекирания имот, за който опис длъжника е бил нередовно уведомен и описа е отложен. С разпореждане от 25.01.2012 г. е насрочен опис на ипотекирания на 16.02.2012г. Длъжникът е уведомен при условията на чл.47 и сл.ГПК, поради това, че е не е намерен на посочения адрес при посещенията от служител на кантората. На 16.02.2012г. е осигурен достъп до имота, и е извършен опис и оценка, като оценката е изготвена устно, и предадена и писмено от назначеното вещо лице. Насрочена е публична продан от 23.03.2012г. до 23.04.2012г. от начална цена, равна на 75% от изготвената оценка. Длъжника е уведомен с уведомление от 05.03.2012г., което същия е отказал да получи, след като се е явил в кантората на ЧСИ  на основание извършено залепване по чл.47 ГПК. За отказа е съставен протокол от 14.03.2012г. Публичната продан е обявена за нестанала и в определения срок е постъпила молба за нова продан от Взискателя. Насрочена е продан, от начална цена, равна на 80% от цената по първата продан. Проданта се е провела от 17.07.2012г. до 17.08.2012г. в канцеларията на СИС при КРС. Длъжникът е уведомен за проданта с уведомление от 29.06.2012г., която отново отказва да разпише, за което е съставен протокол от 09.07.2012г.  Проданта е обявена за нестанала, поради неявяване на наддавачи. След като е надлежно уведомен, взискателят е депозирал молба за нова продан. Изготвена е нова оценка от ЧСИ, на база предходната такава от вещо лице и е определена нова начална цена в размер на … лв. разна на 75% от оценката.  Насрочена е нова продан от 17.09.2012г. до 17.10.2012г., която е регистрирана в РС Казанлък и отново е обявена за нестанала поради липса на наддаване. Междувременно е наложени запор на трудовото възнаграждение на длъжника в “СОФАРМА” АД . Постъпила е и нова молба от взискателя за насрочване на нова продан, от начална цена 80 % от цената по първата продан. Към датата на насрочване на проданта е констатирано, че длъжникът Ц.И.П. е продал ипотекирания имот на Е.М.Д. и С.А.Д.. Сменен е и пълномощника на взискателя “БАНКА ДСК” ЕАД по всички ипотечни дела. За насрочената нова продан от 27.05.2013г. до 27.06.2013г. са уведомени и лицата, придобили собствеността върху ипотекирания имот - Е.Д. и С.Д., както и основния длъжник Ц.П.. Уведомление е връчено и на новия пълномощник на “БАНКА ДСК” ЕАД - юрисконсулт С.П.. Новата  продан е разгласена редовно. Длъжникът и третите лица, придобили имота са отказали да получат книжата си. И тази продан е обявена за нестанала.  На 30.10.2013г. е постъпила молба от взискателя с искане за нова продан, като е следвало същата да бъде след нова оценка и нова начална цена. Определена е нова оценка на имота в размер на … лв. и е насрочена продан от 15.11.2013г. до 15.12.2013г., от начална цена …лв., равна на 75% от оценката. Отново за проданта е уведомен длъжника Ц.И.П. и придобилите ипотекирания имот Е.Д. и С.Д. – трето лице в настоящото производство и жалбоподател. Проданта е обявена за нестанала. Направено е пълно проучване на имущественото състояние на длъжника и са наложени възбрани върху негови имоти, по искане на взискателя.

На 29.10.2014г. е постъпила молба от взискателя, с искане за насрочване на нова продан, с нова начална цена. След преценка на документите по делото и факта, че е изпуснат срок за насрочване на нова продан с разпореждане от 29.10.2014г. е назначено вещо лице и повторен оглед на имота, с оглед разпоредбите на ГПК. На 31.10.2014г. в 15 часа е направен оглед в присъствието на Е.Д. и в.л. Н.С. и е изготвена нова оценка в присъствието на  Е.Д., която е предадена и в писмен вид. Насрочена е нова продан на имота от 18.11.2014г. до 18.12.2014г., от начална цена …лв. равна на 75% от изготвената нова оценка на имота. Длъжниците са редовно уведомени за проданта, като Е.Д. е получила книжата лично за себе си и за съпруга си С.А.. Ц.И.П. е отказал получаване на книжата си. На 19.12.2014г. е съставен протокол и е обявен купувач за недвижимия имот.

В срока на жалба против съставеното постановление е постъпила жалба от С.Д., която е връчена на всички страни по делото .

          При така установените обстоятелства по делото въззивният съд намира, че жалбата е подадена в срок, но е неоснователна по следните съображения:

В разпоредбата на чл.435 ГПК се посочва кой може да обжалва постановлението за възлагане и на какво основание. Съгласно ал.3 на същата разпоредба Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.  В конкретния случай при положение, че  Е.Д. и жалбоподателя придобиват качеството на ипотекарни длъжници след като са закупили процесния недвижим имот, то същите могат да обжалват постановление за възлагане само ако наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено на най-високата цена. По делото е установено, че не са налице тези предпоставки. Наддаването при публичната продан е извършено надлежно и имотът е възложен на П.Д.Д. на цена … лв. – по най-високата предложена цена.

 В жалбата си С.А.Д.  прави съвсем различни възражения. Излага твърдения не за извършеното наддаване и възлагането на най-високата цена, а че не е бил редовно уведомен. Видно от приложеното изпълнително дело същия е бил редовно и своевременно уведомяван за всички действия, предприети от ЧСИ, веднага след като са закупили процесния недвижим имот от длъжника в настоящото изпълнително производство - Ц.И.П.. Следва да се отбележи, че при положение, че същия е отказвал да ги получи това не означава, че не са му редовно връчени, тъй като ЧСИ е извършил това при спазване на  разпоредбите на ГПК за връчване на книжа при условията на отказ, след което страната се счита за редовно уведомена. С оглед на това въззивният съд намира, че това възражение на жалбоподателя е напълно неоснователно и недоказано.

          В жалбата си С.А.Д. сочи, че подава жалбата в качеството си на трето задължено лице. Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.4 от ГПК третото лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната. В случая е безспорно установено, че процесния недвижим имот е бил собствен на длъжника при налагане на възбраната върху същия.

          В допълнение въззивният съд намира, че следва да посочи, че искането, което е формулирано в края на жалбата, а именно: да се образува съдебно производство и след доказване на обстоятелствата по делото, да бъде постановено решение, с което да се признае за установено по отношение на длъжника Ц.И.П. и взискателя “Банка ДСК” АД по изп. дело № 20108680400247 на ЧСИ Р.М., че недвижим имот - предмет на проведена публична продан, а именно: 1/2 идеална част от УПИ VI -424, 425, целия с площ от 680 кв.м., находящо се в гр.Казанлък ул."…" …, кв.195А, ведно с реално първи жилищен етаж от построената двуетажна масивна жилищна сграда, ведно със самостоятелно стълбище и вход от юг, ведно с две избени помещения с южно изложение и западна половина от общото таванско помещение, при съседи: на УПИ - ул.Съединение1, ул.Преслав и УПИ У-423, 422 в кв.195А по плана на гр. Казанлък, не принадлежи на длъжника по делото Ц.И.П., не може да бъде предмет на разглеждане в настоящото производство, а евентуално може да бъде разгледано по общия исков ред.

 

Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че жалбата, подадена от С.А.Д. против действията на ЧСИ – Р.М. по изп.д.№ 20108680400247 с район на действие ОС-Стара Загора против  Постановление за възлагане на недвижим имот от 19.12.2014г. на П.Д.Д., постановено по изп. дело № 20108680400247, предмет на публична продан на недвижим имот от 18.11.2014 г. до 18.12.2014 год. относно 1/2 идеална част от дворно място с площ от 321 кв.м., находящо се в гр.Казанлък ул."…" …, ведно с реално първи жилищен етаж от масивна двуетажна жилищна сграда с вход от юг,  е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като такава.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от С.А.Д. ЕГН ********** *** против действията на ЧСИ – Р.М. по изп.д.№ 20108680400247 с район на действие ОС-Стара Загора - против  Постановление за възлагане на недвижим имот от 19.12.2014г. на П.Д.Д., постановено по изп. дело № 20108680400247, предмет на публична продан на недвижим имот от 18.11.2014 г. до 18.12.2014 год. относно 1/2 идеална част от дворно място с площ от 321 кв.м., находящо се в гр.Казанлък ул."…" …, ведно с реално първи жилищен етаж от масивна двуетажна жилищна сграда с вход от юг,  като неоснователна.

 

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: