Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 136 ……………………27.03.2015 година……………Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На четвърти март…………...…………………………………………..Година 2015              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1117….по описа за 2015………………година.

 

        Обжалвано е решение № 1248 от 26.11.2014 г., постановено по гр.дело № 2571/2014 г. на Старозагорския районен съд, с което е признато за установено по отношение на „ЕВН България електроснабдяване” АД гр.Пловдив, че „Даскалови” ООД гр.Стара Загора не дължи сумата … лв. с ДДС, представляваща допълнително начислена за периода от 04.09.2013 г. до 19.11.2013 г. цена на електроенергия, относно която е издадена фактура № 1111851602 от 28.04.2014 г.

 

        Въззивникът „ЕВН България електроснабдяване” АД гр.Пловдив, чрез юрисконсулт М.Ч., счита, че решението е неправилно, необосновано, постановено при непълнота на доказателствата и в нарушение на материалния закон. Моли същото да бъде изцяло отменено и вместо него постановено ново решение, с което искът да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен и недоказан. Претендира за разноските за двете съдебни инстанции.

 

        Въззиваемият „Даскалови” ООД гр.Стара Загора в срока по чл.263, ал.1 ГПК не е подал писмен отговор. В с.з., чрез пълномощника си адв.Р.С., представя писмени бележки и моли първоинстанционното решение да бъде потвърдено като му се присъдят направените разноски.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционният съд е предявен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК. Ищецът „Даскалови” ООД- Стара Загора твърди, че е клиент на дружеството ответник, което снабдява с електричество обекта му, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Васил Левски” № 59. Твърди, че е получил писмо, с което го уведомявали, че на 19.11.2013 г., при извършена проверка било установено, че електромерът, монтиран за неговия имот, отчита с грешка от -79,68 %. Поради това обстоятелство и на основание чл.51, ал.1 от Правилата за измерване на количествата електрическа енергия за свободен пазар сметката му била коригирана за времето от 76 дни- от 04.09.2013 г. до 19.11.2013 г. и допълнително била начислена ел.енергия в размер на 11061 KWh на стойност …лева. Заедно с писмото била получена и фактура за тази сума. Ищецът поддържа, че неправомерно и противно на Общите условия не му е връчен констативния протокол за извършената проверка. Поддържа, че той няма вина за неизправността на електромера, водеща до грешка при отчитането. Поддържа, че не е била извършена метрологична експертиза на електромера и няма протокол, който да установява неизправността, а освен това не е ясно как ответното дружество е определило периода, за който сметката е коригирана. Твърди още, че не са налице основания за извършване на едностранна корекция. Моли да бъде установено, че сумата не се дължи.

 

        Ответникът „ЕВН България Електроснабдяване” АД- Пловдив в отговора си по чл.131 ГПК навежда доводи, че  корекцията е извършена в съответствие с новоприетите Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, а не въз основа на Общите условия на дружеството. Твърди, че с тази разпоредба законодателят допуска разпределение на риска относно обективното и точно измерване на консумираната от абонатите електроенергия.

 

        По делото не е спорно, че ищецът и ответникът са страни по договор за продажба на електроенергия, както и че относно посочения в исковата молба обект, находящ се в гр.Стара Загора, ул. „Васил Левски” № 59, ищецът е потребител с клиентски номер 1001356664. От представения констативен протокол за техническа проверка на средство за търговско измерване от 19.11.2013 г., се установява, че при извършена проверка на състоянието на измервателното устройство за обекта на ищеца било установено наличие на промяна на свързването. Тя се изразявала в това, че втората и третата фаза на електромера били шунтирани в клемореда, поради което устройството измервало с грешка над допустимата. Протоколът е съставен и подписан в присъствието на Н.С.- инспектор в ПУБ- ОД на МВР-Стара Загора, и Х.Г.Д.. Наличието на отразените в същия обстоятелства се установява и от разпита на свидетеля И.П., който е бил част от екипа, извършил проверката. След като екипът възстановил правилния начин на свързване и извършил контролно замерване, електромерът започнал да измерва правилно, поради което и не бил демонтиран и предоставен за експертиза. Установява се от представената фактура № 1111851602 от 28.04.2014 г., че за периода от 04.09.2013 г. до 19.11.2013 г. на ищеца е начислена 11061 кВтч ел.енергия общо на стойност … лв. с ДДС. По делото не е спорно, че посочената във фактурата сума не е заплатена.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът намира следното: Предявеният иск е отрицателен установителен с предмет- установяване недължимостта на начислени по партидата на ищеца суми за консумирана електроенергия. Начислението е осъществено посредством  едностранно коригиране на сметката му за електроенергия, извършено от дружеството-  доставчик. С оглед предмета на иска, в тежест на ответника е да докаже основанието, от което произтича вземането. Ответникът твърди, че сумата е начислена на основание разпоредбите на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ, във връзка с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ, във връзка с чл.45, ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия /ДВ, бр.98 от 12.11.2013 г./. Действително ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл.83, ал.2, изр.2 ЗЕ, с решение по т.3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.9 във връзка с чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ е приела нови Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ, бр.98 от 12.11.2013 г. Въззивният съд не споделя становището на първоинстанционния съд, че разпоредбата, която регламентира отговорността на потребителя и правото на доставчика да получи плащане, компенсиращо стойността на неизмерената, респ. неправилно измерена ел. енергия, следва да бъде установена с норма на ЗЕ. ПИКЕЕ, обнародвани в ДВ, бр.98 от 12.11.2013 г., обаче са неприложими в настоящия случай, тъй като в тях не е предвидена изрично обратна сила на нормите, на които ответникът се позовава /в този смисъл ОПР 53- 2014- І т.о., ОПР 428- 2014- І т.о. на ВКС/. Наистина, проверката в настоящия случай е извършена на 19.11.2013 г. /при действието на новите ПИКЕЕ/, но този нормативен акт има действие само занапред и е неприложим към заварените случаи до влизането им в сила, още повече, че в случая проверката засяга период, значителна част от който е отпреди обнародването на посочените правила.

 

         От друга страна, тъй като новите ПИКЕЕ се отнасят за част от процесния период, проверката следва да е извършена съобразно посочената в чл.47 и 48 от ПИКЕЕ процедура. Спазено е изискването на чл.48,ал.2 ПИКЕЕ. В случая не става ясно обаче дали при проверката е извършена в присъствието на клиента. В констативния протокол е посочено като присъствало лицето Х.Г.Д., но не е отбелязано качеството на същия. Ответникът твърди, че е изпратил констативния протокол на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка, но пратката не била потърсена от адресата. От представеното с отговора на ответника известие на „Български пощи” ЕАД /л.18 от делото/ не е видно каква пратка не е била потърсена от получателя. Констативният протокол е частен свидетелстващ документ, удостоверяващ изгодни за издателя му факти, и когато същият е съставен в нарушение на процедурата, посочена в подзаконовия нормативен акт- ПИКЕЕ, той не може да се ползва за пряко и пълно доказване на обстоятелствата, посочени в него. С оглед на изложеното въззивният съд намира, че в тежест на ищеца /въззиваем в настоящото производство/ не е възникнало задължение за заплащане на сумата …лв., поради което предявеният отрицателен установителен иск следва да се уважи.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно като краен резултат и следва да бъде потвърдено. Следва да се присъдят направените от въззиваемия разноски по делото във въззивната инстанция.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 1248 от 26.11.2014 г., постановено по гр.дело № 2571/2014 г. на Старозагорския районен съд.

 

        ОСЪЖДА „ЕВН България електроснабдяване” АД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37,  ЕИК 123526430 да заплати на „Даскалови” ООД, ЕИК 123745958, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.„Подп. Калитин” № 33, ап.24, направените във въззивната инстанция разноски по делото в размер на … лв. /… лева/.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                 2.