Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 141 /27.03.2015 година                       Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд       ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На деветнадесети март                                         2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕ:  НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията М.САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1168 по описа за 2015 година.

 

       

         Обжалвано е решение № 45/11.12.2014г., по гр. дело № 263/2014г. на Ч. районен съд.

 

 Въззивникът “А.” ЕООД село Р., община Ч., област С. е подал подробна въззивна жалба, с която моли да се отмени решението и приеме, че искът му е основателен. Претендира за направените разноски пред тази инстанция.  

 

Въззиваемият “Е.” ЕАД ГРАД П.  е представил отговор на въззивната жалба, с който моли да се потвърди обжалваното решение и присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

 Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Предявен е отрицателен установителен иск по чл. 124 от ГПК.

 

Установено е, че страните по делото са в договорни отношения – ответникът продава електрическа енергия, а ищецът е потребител.

 

По делото е приет констативен протокол за техническа проверка от 18.11.2013г., в който е посочено, че е установена грешка на електромера при замерването. От приетия констативен протокол от експертиза № 28/08.01.2014г. се установява, че при отваряне на електромера е констатирано изрязана част от зъбите на плаващото зъбно колело на броителния механизъм и водещо до промяна на метрологичните му характеристики.

 

Представена е справка за коригиране на сметката за електроенергия, от която е видно, че на ищеца е начислена допълнително ел. енергия на стойност 1 489.90 лева.

 

От приетото по делото заключение на съдебно-техническата експертиза се установява, че процесният електромер е отварян и манипулиран. Методът на отчитане на неотчетената ел. енергия и методиката за остойностяването й са приложени правилно в съответствие с чл. 54, ал. 2, т. 1 от Общите условия на договорите за пренос на ел. енергия, одобрени с решение на ДКЕВР №  ОУ – 014/10.05.2008г.

 

За сумата 1 489.90лв.- стойността на начислената ел. енергия за периода м. август 2013г. до 18.10.2013г. е издадена фактура.

 

Съгласно чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми предвидени в Правилата за измерване на количеството електрическа енергия. В ПИКЕЕ/ДВ брой 98/12.11.2013г., раздел ІХ, е уреден редът за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия.

 

Въззивният съд намира, че тази норма е неприложима за процесния случай поради това, че корекцията е извършена за период когато цитираните правила не са действали.

 

Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение и то с изрична разпоредба. Това предвижда нормата на чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Законовата разпоредба е задължителна, което означава, че без изрично предвидено обратно действие на правната норма на чл. 48 от Правилата, тя е неприложима. Без правно значение е обстоятелството, че процедурата по установяване на неточното измерване и преизчисляване на потребената ел. енергия се е развила при действието на ПИКЕЕ обнародвани в Държавен вестник брой 98/12.11.2013г., в сила от 16.11.2013г.

 

Не би могло и да се приложи действието на отменените ПИКЕЕ от 2007г., тъй като коригирането на сметките на потребителите се е извършвало не въз основа на ПИКЕЕ, а по силата на общите условия на договорите за доставка на ел. енергия. Действително съгласно чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми предвидени в ПИКЕЕ, но редът установен в правилата от 12.11.2013г. се прилага за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия след тази дата.

 

Поради тези съображения въззивният съд намира, че процесната сума не се дължи, поради което предявеният отрицателен установителен иск се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен. 

 

 Обжалваното решение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

 

В полза на въззивника следва да се присъдят направени разноски в размер на 1 255.79 лева, направени в двете съдебни инстанции, от които по гр. дело № 263/2014г. по описа на РС-гр. Ч., обща сума 426 лева, от които 65 лева – заплатена държавна такса за образуване на делото – 60 лева и 5 лева за съдебно удостоверение, 360 лева заплатено адвокатско възнаграждение и сумата от 1 лев за банков превод, на внесени държавни такси за образуване на делото, по в.гр.дело № 1168/2015г., по описа на ОС-Стара Загора общ размер 829.79 лева, от които 800 лева – адвокатско възнаграждение и 29.79 лева – заплатена държавна такса за обжалване на първоинстанционното решение.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд     

 

                                         Р  Е  Ш  И:

       

        ОТМЕНЯ решение № 45/11.12.2014г., по гр. дело № 263/2014г. на Ч. районен съд, вместо което постановява следното:

 

         ПРИЗНАВА за установено спрямо “Е.” ЕАД ГРАД П. с ЕИК …, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Х. Г. Д.№ ., представлявано от членовете на УС – С. М. З., М. М. М. – Д. и Йорг З., че “А.” ЕООД село Р., община Ч., област С., с ЕИК.., представлявано от Т.И.Д. ***, офис 33, не дължи сумата 1 489.89 лева по фактура № 1108030744/13.02.2014г., начислена електроенергия за периода 27.08.2013г. – 18.11.2013г. на адрес: гр. Р. ул. “В. Т.” № .

 

        ОСЪЖДА “Е.” ЕАД ГРАД П. с ЕИК 1235526430, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Х. Г. Д.” № . представлявано от членовете на УС – С. М. З., М. М. М. – Д. и Й.З., да заплати на “А.” ЕООД село Р., община Ч., област С. с ЕИК .., представлявано от Т.И.Д. ***, офис 33, сумата 1255.79 лева – направени разноски в двете съдебни инстанции.

 

        РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                 2.