Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 144    ………………31.03.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На тридесет и първи март…………………………………….………..Година 2015              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1175………по описа за 2015…………година.

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на „Обединена българска банка” АД гр.София против разпределението на суми във връзка с проведена публична продан на имот на длъжника по изп.дело № 20127650401051 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765 по цена на придобиването му в размер общо на … лв.с ДДС, извършено с протокол за разпределение на суми от 27.11.2014 г., предявен на 15.12.2014 г.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение на сумите е незаконосъобразно. Нарушена била законоустановената поредност за удовлетворяване на вземанията на кредиторите в изпълнителното производство, като на първо място била разпределена сума за ЧСИ. Нарушен бил и принципът на неделимост на ипотечното право и разпоредбата относно присъединяване по право на ипотекарния кредитор. Моли да бъде отменен изцяло протокола за разпределение на суми, съставен на 27.11.2014 г., като неправилно и незаконосъобразно извършено.

 

        Не са постъпили писмени възражения от взискателя и от останалите участници в изпълнителното производство.      

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

        Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК.   

       Изпълнителното производство по ИД № 20127650401051 е образувано по молба на „Юробанк България” АД, въз основа на изпълнителен лист от 13.07.2012 г., издаден по ч.гр.дело № 3982/2012 г. на Старозагорския районен съд, съгласно който солидарните длъжници „Инвестгруп” ООД, представлявано от Д.Т., Д.И.Т., Евгений Гинев Жеков и „Старозагорски имоти” ООД, представлявано от Евгений Жеков, са били осъдени да заплатят на взискателя подробно описаните в изпълнителния лист суми. Поканите за доброволно изпълнение са връчени на 15.08.2012 г. Към изпълнителното дело са присъединени ИД № 20127650401052, образувано по молба на „Юробанк България” АД; ИД № 20127650401053, образувано по молба на взискателя „Юробанк България” АД и ИД № 20127650401558, образувано по молба на взискателя „Евробазар” ООД. В полза „Юробанк България” АД са ипотекирани имоти; наложени са възбрани на недвижими имоти, собственост на длъжника „Старозагорси имоти” ООД- 5 бр.; на длъжника Д.И.Т.- 4 бр.; на ½ ид. част от 5 бр.недвижими имоти, собственост на Е.Г.Ж..

        На 27.11.2014 г. е изготвен протокол за разпределение на сума в размер на …лв., постъпила от публична продан на ½ ид.част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.381.1.18- апартамент № …, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”…” № …, бивша собственост на длъжника Д.И.Т., по отношение на който ОББ- АД /жалбоподател в настоящото производство/ е ипотекарен кредитор. Разпределението на сумите е предявено на 15.12.2014 г., като жалбоподателят е получил призовка за предявяването му на 02.12.2014 г.

 

        Съгласно чл.460 ГПК, ако събраната сума по изпълнителното дело е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най- напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Разпоредбата на чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД предвижда, че с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл.134 и чл.135 ЗЗД- от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски. На основание тази разпоредба на закона, по настоящото дело изпълнително дело с взискател „Юробанк България" АД, съдебният изпълнител е разпределил сума в размер на ….лева, като изрично е отбелязал, че сумата представлява неплатени авансови такси по т.4, 5, 12, 13 от ТТРЗЧСИ, както и че посочените такси са изчислени за книжата и съобщенията, изготвени във връзка с продадения недвижим имот, както следва: … лв. с ДДС за 24 съобщения по т.4; … лв. с ДДС за 41 съобщения по т.5; …лв. с ДДС по т.12 и …лв. с ДДС по т.13 от ТТРЗЧСИ. Пред вид на това неоснователно жалбоподателят твърди, че не е посочено основанието, от което произтича вземането. Включването на посочените суми в първи ред на привилегиите по чл.136, ал.1 ЗЗД, съставляващи дължими авансови такси на ЧСИ не противоречи на закона, независимо, че към момента на изготвяне на разпределението сумите не са изплатени от взискателя. Разноските по изпълнението са за сметка на длъжника, освен в предвидените от закона случаи- чл. 79, ал.1 ГПК, каквито в случая не са налице. А съгласно чл.79, ал.2 ГПК, когато таксите по изпълнението   не    са   внесени   от   взискателя,   се   събират   от   длъжника.   В случая е видно, че всички изпълнителни действия, за които са начислени такси в обжалваното разпределение са из­вършени и макар че към момента на изготвяне на разпределението тези суми не са платени от взискателите, таксите са дължими от длъжника па ЧСИ. Както бе посочено, съгласно чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията за разноски по принудителното изпълнение. Същите са посочени в първи ред и се ползват предпочтително пред всички други вземания по изпълнителното дело и законосъобразно са включени в разпределението на сумата от публичната продан на имота на длъжника. Изпълнително дело № 1051 е образувано през 2012 г. и по искане на взискателя са били проведени седем публични продажби на процесния имот, за което ЧСИ е изпращал до страните /взискател, длъжници и ипотекарен кредитор/ съобщения за наложената възбрана, насрочен опис, както и за датите на насрочените публични продажби и съответно нови начални цени за процесния недвижим имот, ипотекиран в полза на „ОББ” АД.

 

        В случая жалбоподателят „ОББ" АД е придобил качеството ипотекарен кредитор по силата на закона- чл. 459, ал. 2 ГПК, поради факта, че по молба на първоначалния взискател изпълнението е насочено върху ипотекирания имот, представляващ апартамент № …в гр.Стара Загора, ул.”…” № …. Спазвайки разпоредбата на чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД, след удовлетворяване па привилегиите по т.1 и т.2, съдебният изпълнител е заделил остатъка от сумата от продажбата на ипотекирания имот за ипотекарния кредитор „ОББ" АД, след което е посочил и размера на дължимата се пропорционална такса за събиране на това вземане в този размер. Таксата върху събраната сума за изпълнение на парично вземане по чл.26 от ТТРЗЧСИ по общото правило на чл.79, ал.1 ГПК е за сметка на длъжника, платил след започване на изпълнението. Тази такса се дължи независимо дали длъжникът е извършил плащането пряко на взискателя или сумата е постъпила по изпълнителното дело, поради което неоснователни са изложените в жалбата оплаквания.

        Жалбоподателят твърди, че е нарушен принципът на неделимост на ипотечното право с продажбата на само ½ ид.част от ипотекирания имот. Това възражение съдът намира за неотносимо към предмета на настоящото производство- обжалване на протокола за разпределение на суми. Освен това, не е спорно, че в полза на жалбоподателя е учредена договорна ипотека върху целия имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.381.1.18- апартамент № …, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”…” № …, като видно от нот.акт № 31, т.ІІ, рег.№ 775, дело № 22/2010 г. на нотариус С.Ч., рег.№ 381 на НК, ипотекарни длъжници- собственици на недвижимия имот са Д.И.Т. /длъжник в настоящото производство/ и съпругата му С.Г.Т.. По искане на първоначалния взискател съдебният изпълнител е насочил изпълнението върху 1/2 ид. част от ипотекирания в полза на „ОББ" АД недвижим имот, собственост на длъжника по делото Д.И.Т.. От момента на насочване на изпълнението срещу процесния недвижим имот ЧСИ е уведомявал жалбоподателя „ОББ" АД за всички предприети действия по отношение на имота, включително за изготвеното постановление за възлагане, като жалбоподателят е получил всички тези съобщения, видно от приложеното изпълнителното дело.  Във връзка с продажбата на ½ ид.част от имота, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.381.1.18- апартамент № …, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”…” № …, ипотекарният кредитор „ОББ” АД  не е подавал възражения и не е искал извършване на други действия от ЧСИ по отношение на процесния имот.

 

        Пред вид гореизложеното съдът намира, че жалбата против извършеното с протокол от 27.11.2014 г. разпределение на суми по изпълнително дело № 20127650401051, предявено на 15.12.2014 г., е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                    Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на „Обединена българска банка” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане", ул. "Света София" № 5, ЕИК 000694959, против Протокол за разпределение на суми от 27.11.2014 г. по изпълнително дело № 20127650401051 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765, предявен на 15.12.2014 г.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: