Р Е Ш Е Н И Е

 

143                                   31.03.2015 г.                         Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,         ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На тридесет и първи март                                  две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                      

                    ЧЛЕНОВЕ:   РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                       

                                                                                      МАРИАНА МАВРОДИЕВА            

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело №  1193  по описа за 2015 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и  е образувано по жалба на  В.К.К. – длъжник по изпълнително дело 2986/2013 г. по описа на ЧСИ К.А., с рег. № 766 на КЧСИ, с район на действие района на ОС - Стара Загора.

 

Жалбоподателят обжалва действието на ЧСИ – опис и оценка на недвижим имот от 04.02.2015г. - апартамент, находящ се в гр.Стара Загора, ул. …№ …, ет…., ап….. Счита, че обжалваното действие е неправилно, като постановено при допуснато нарушение на чл.444, ал.1, т.7 от ГПК. Моли  обжалваното изпълнително действие на ЧСИ да бъде отменено. 

 

Прави искане на основание чл.438 от ГПК да се спре изпълнението по отношение на процесния апартамент.

 

Към жалбата представя писмени документи и моли да се назначи съдебно – техническа експертиза с въпроси: Колко кв. м. жилищна площ от апартамента съответства на квотата й от същия? Като се има предвид жилищната площ от апартамента, съответстваща на квотата й и броя на членовете на семейството и, с които живее, достатъчна ли е тази площ, съгласно действащата Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, да задоволи жилищните й нужди и тези на другия член на семейството.

 

В срока не е постъпило писмено становище от взискателя по изпълнителното дело П.С.К..

В мотивите си ЧСИ К.А., с район на действие Окръжен съд Стара Загора, взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на ЧСИ и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:    

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател, в седемдневния срок за обжалване от извършване на действието – 04.02.2015г., на което длъжникът е присъствал.

 

Изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист от 12.12.2011г.,  издаден по гр.д.1510/2005г. по описа на РС - Стара Загора и решение от 21.04.2010г. по гр.д. № 576/2009г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Жалбоподателят В.К. е длъжник по изп. д.№ 2986/2013г. по описа на ЧСИ, К.А., поради което може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия – насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо.

 

На 04.09.2013г. е изпратена призовка за доброволно изпълнение до длъжника и молба до Съдията по вписванията за налагане на възбрана върху недвижимите й имоти. В призовката за доброволно изпълнение длъжникът е уведомен, че ако не изпълни доброволно ще се пристъпи към принудително изпълнение. На 09.01.2015г. е изпратена призовка за принудително изпълнение, с насрочване на 04.02.2015г. на опис на секвестируемо имущество. ППИ е получена на 12.01.2015г. На 04.02.2015г. е извършен опис и оценка на процесния недвижим имот апартамент № 9, находящ се в гр.Стара Загора, ул.Г. Михайловски № 62. 

 

Съдът намира възражението на жалбоподателката за несеквестируемост на процесния апартамент за основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 444, т. 7 от ГПК, изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно нямат друго жилище, независимо от това дали длъжникът живее в него. Под понятието “друго жилище” законодателят е имал предвид жилище, което да задоволява жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство и да бъде изцяло собственост на длъжника или собственост на членовете на неговото семейство. Жалбоподателката В. К. притежава освен процесния апартамент и 1/6 идеална част от друго жилище, находящо се в гр.Стара Загора, ул. … № …, ет.., ап….. Това жилище, обаче не е изключителна собственост на длъжника и в никакъв случай не може да удовлетвори неговите и на семейството му жилищни нужди по смисъла на Наредбата за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство. От представената декларация от 11.02.2015г. е видно, че семейството на длъжника включва и дъщеря й Г.П.К. , която живее с майка си и не притежава собствен жилищен имот.

 

Следователно апартаментът, срещу който е насочено изпълнението е единствено жилище на длъжника и неговото семейство, поради което попада в приложното поле на чл. 444, т. 7 от ГПК и не може да послужи за удовлетворяване вземането на взискателя П.С.К. по изпълнителното дело.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е основателна, а обжалваните действия на ЧСИ К.А.  по извършване на опис и оценка на недвижим имот от 04.02.2015г. – апартамент, находящ се в гр.Стара Загора, ул. …№ …, ет…., ап…. са незаконосъобразни, извършени в нарушение на чл. 444, т. 7 от ГПК и поради което следва да бъдат отменени.

 

Искането за спиране по чл. 438 от ГПК е неоснователно, доколкото настоящата инстанция се произнася със съдебен акт, който е окончателен и не подлежи на обжалване.

                                    

Искането за назначаване на съдебно – техническа експертиза също е неоснователно, тъй като посочената задача е неотносима към предмета на спора по настоящото производство. Това е така, защото не е налице хипотезата на чл.444, т.7, предл. 2 от ГПК, при която жилището на длъжника се продава, ако то надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на МС.

 

Водим от горното Окръжен съд – гр. Стара Загора в настоящия  състав

 

 Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ действията на ЧСИ К.А. по изпълнително дело № 2986/2013 по описа на ЧСИ К.А. с рег. № 766, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора по извършване на опис и оценка на недвижим имот от 04.02.2015г. – апартамент, находящ се в гр.Стара Загора, ул….№ …, ет…., ап….като незаконосъобразни.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.К.К. ЕГН **********,***№ …, ет…., ап…. за спиране по чл. 438 от ГПК.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 

ЧЛЕНОВЕ: