О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

468                                      27.03.2015 г.                               гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на  04 март                                                       две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

         

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  П.В.……………………………………………….

Прокурор  …………………………………………………………………….....

като разгледа докладваното от зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА 

в. гр. дело № 1092 по  описа  за  2015 година.

 

        Производството е образувано по въззивната жалба на Н.И.В., чрез адв. Д.М. против неприсъствено решение № 567 от 31.10.2014г., постановено по гр.дело № 425/2014г., по описа на Казанлъшкия районен съд.

Въззивникът моли да бъде отменено постановеното решение на РС гр.Казанлък като неправилно, необосновано и незаконосъобразно в частта, относно присъждане на направените разноски от ищеца по делото –“Предел” ООД с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград и бъде постановено ново, с което се отхвърли направеното искане от ищеца за присъждане в негова ползва разноски, или алтернативно, да бъде върнато делото за разглеждане в тази част.

Въззиваемият “Предел” ООД с.Баня, обл. Благоевград, представлявано от Б.М.Б., чрез адв. А.С. оспорва въззивната жалба, като счита, че същата е недопустима, тъй като ответникът оспорва горепосоченото решение единствено в частта му за разноските, като счита, че е несправедливо те да бъдат присъждани в негова тежест. Съгласно разпоредбата на чл.248 от ГПК, в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо - в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските. С оглед на това счита, че след като има специален ред досежно оспорване на решението в частта за разноските, то подаването на въззивна жалба по общия ред е недопустимо. Ето защо счита, че подадената въззивна жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.         

          Въззивният съд след като разгледа делото и приложенията към него констатира следното: Гр.д.№ 425/2014г. по описа на КРС е със страни –“Предел” ООД с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград и Н.И.В.. На 31.10.2014г. Казанлъшкия районен съд е постановил неприсъствено решение №567 по гр.дело № 425/2014г., по описа на съда, с което е осъдил ответника да заплати на ищеца сумата 445 лв., представляваща разноски по производството. На 04.12.2014г. ответника Н.И.В. е депозирал жалба, с която е направил искане на основание чл.248 от ГПК да бъде изменено решението в частта за разноските.

Разпоредбата на чл.248 от ГПК е предвидила специално производство за допълване или изменение на решението в частта за разноските в срока за обжалване на решението. Това производство се развива пред първоинстанционния съд, постановил решението, който има възможност да измени решението си в частта за разноските. 

          В случая подадената от ответника молба по чл.248 от ГПК, макар и да е  наименована  въззивна жалба, тъй като по своя характер представлява искане за изменение на решението, в частта за разноските, следва да бъде разгледана от районния съд. Едва след постановяване на определение по реда на чл.248 ГПК, молителят може да го обжалва с частна жалба пред окръжния съд. 

         

          При това положение настоящото въззивно производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на районния съд за изпълнение процедурата по чл.248 ГПК по молбата за изменение на решението в частта за разноските.

 

          Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1092/2014 г. по описа на Старозагорския окръжен съд.

         

          ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за изпълнение процедурата по чл.248 ГПК за произнасяне по молбата на Н.И.В., чрез адв. Д.М. за изменение на решението в частта за разноските.

 

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: