О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер 349   …………………09.03.2015 година………………...Град Стара Загора    

 

                                            

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……...………..Първи граждански състав

На 09 март                                    ………………………………………...Година 2015

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                                                         

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА      

                        

                                                                 МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от .……...зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА 

въззивно гражданско дело номер 1158………по описа за 2015………….година.

 

 

        Производството е по реда на чл.435 ГПК.

 

        Жалбоподателят Й.Г. чрез адв. И.В.В. обжалва отказ за извършване на действия на ЧСИ М.Д., рег. № 865, район на действие Окръжен съд – Стара Загора по изп.д. № 201448650400276, с което същата е отказала да се съобрази с договор от 20.06.2014 г. с рег. № 1082 за прехвърляне на движими вещи в изпълнение на задължение с нотариална заверка на подписите, извършена от нотариус В.Я., рег. № 318 НК, район на действие РС – гр. С..

На осн. чл. 435, ал. 1 вр. ал. 4 ГПК, обжалва отказа на ЧСИ М.Д., рег. № 865, район на действие - Окръжен съд - Стара Загора по изп. д № 20148650400276, да извърши поисканото от него изпълнително действие с молба с вх. №15726/19.12.2014 год. с правно основание чл. 482, ал. 3 ГПК, обосновавайки се със съобщение с изх. № 285/ 09.01.2015 г., с което е изключила представения с молба с вх. № 15079/ 09.12.2014 г. Договор за прехвърляне на движими вещи в изпълнение на задължение от 20.06.2014 г. като доказателство по делото, като моли вместо това посоченото действие да бъде отменено и да бъде указано на ЧСИ Маргарита Д. да извърши поисканото с молба с вх. № 15726/19.12.2014 год. изпълнително действие по чл. 482, ал. 3 ГПК, а именно цената на собствените на Й.Г. продадени движими вещи да му бъде изплатена по посочената от него банкова сметка.

 

        В срока по чл.436, ал.3 ГПК е постъпило писмено възражение от адв.Т.И.Д.,АК С..3агора като пълномощник на П.Т.Т., Р.Д.Р., Й.И..Р., Ц.Р. Х., Д.Д. Г., А.И.. А., Д.Г. Д., Д.Т. В., Г.С..С., Р.Д.К., В.Ж. Р., В.С.. П., Р.Д. С., И.С..Ж., Т.П. С., Н.Г. Н., М.И.. М., В.Ж. Ж., П.К. К., М.Д. К., Д.И.. М., Б.И.. Б., И.К.И., С.И.. П., Р.С.. Д., П.М. Т., Д.Н. Д., К.С.. И., З.Д. И., Н.И.. Т., М.Й.З., Д.И.. Г., Д.Г. П., С.П. И., И.И..Х., Ж.И..Ж., Е.Т. Т., С.Д. Д., В.И..Т., А.Й.Й., Д.Й.М., А.И.. Д., Д.Д. Д. и Б.Ж. К.-присъединени кредитори по изп.д.№ 276/2014г.по описа на ЧСИ М.Д.-ОС Стара Загора, с което се изразява становище, че  жалбата е неоснователна. Молят същата да бъде отхвърлена.

 

        На основание чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви на ЧСИ М.Д. по обжалваното действие.

         

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено следното:

Изпълнително дело 20148650400276 е образувано на 24.07.2014г., въз основа на изпълнителни листове, издадени от РС гр. Раднево, въз основа на влезли в сила заповеди за изпълнение, издадени по реда на чл.410 ГПК, срещу длъжника “РЕМОТЕКС РАДНЕВО” ЕАД, ЕИК 123155993. Съобщение за започнато принудително изпълнение е връчено на длъжника на 01.08.2014г.

Впоследствие по изпълнителното дело по молба на взискателя е наложен запор на движими вещи, собственост на длъжника и съответно проведено принудително изпълнение по отношение на тях. В периода август — декември 2014г. са извършени няколко описа /най-вече поради различното местонахождение на вещите/ и една публична продан. Част от описаното имущество е осребрено. Изготвени са две разпределения по делото - от 24.10.2014г.и 13.11.2014г. По делото са присъединени над 60 взискатели- всички със вземания произтичащи от трудови правоотношения, както и банката —заложен и ипотекарен кредитор на длъжника. Двете разпределения са обжалвани от един от присъединените по делото взискатели -ПИБ АД. Към края на януари 2015г. и двете жалби от банката са оттеглени, като разпорежданията за връщане на жалбите са влезли в сила. Сумите по разпределенията, обаче към настоящия момент не са изплатени на бившите работници, поради настоящата жалба.

          Настоящата жалба е подадена от трето лице в изпълнителното производство. Същия твърди, че на в деня на насрочения опис 09.12.2014г. е представил нотариално заверен договор, по силата на който “Ремотекс Раднево” ЕАД е прехвърлил собствеността върху цялото си движимо и недвижимо имущество, с изключение на активи, които с предходна дата вече са били заложени по реда на ЗОЗ в полза на "ПИБ" АД. Същият договор е бил представен на 09.12.2014 г. в кантората на ЧСИ Д. с молба с вх. № 15079/ 09.12.2014 г.

Видно от приложеното копие от изпълнителното дело молбата на третото лице, ведно с представеното доказателство е изпратена на взискателя Ч. и на ПИБ АД за становище. Предвид извършеното от първоначалния взискател оспорване на доказателството - Договор за прехвърляне на движими вещи в изпълнение на задължение от 20.06.2014 г., и на основание чл.183 ГПК, ЧСИ е изпратил съобщение изх.№ 12697/10.12.2014г. на третото лице с указание да представи доказателството в оригинал или официално заверен препис. Съобщението е получено на 16.12.2014г. На 19.12.2014г. в деловодството на ЧСИ е депозирана аналогична молба на предходната от 09.12.2014г. като договора за прехвърляне на движими вещи, отново е представен в заверен от страната препис. Приложенията към договора въобще не са заверявани - дори от страната.

След изтичане на указания срок на г-н Г. е изпратено изрично съобщение изх. № 285/09.01.2015г., че представения документ, в заверен от лицето препис е изключен от доказателствата по делото. Съобщението е получено на 12.01.2015г., като настоящата жалба е постъпила на 21.01.2015г. по пощата с пощенско клеймо от 19.01.2015г.

Основния правен въпрос, който се поставя с настоящата жалба е свързан с горецитирания договор за прехвърляне на движими вещи. Видно от приложеното изпълнително делото към настоящия момент ЧСИ не се е произнасял по исканията на третото лице, тъй като договора не й е бил представен съгласно изискванията на чл. 183 ГПК, както е указала на третото лице. В мотивите си ЧСИ е посочил, че при евентуалното му представяне в оригинал или официално заверен препис, ще извърши дължимото произнасяне по молбата на третото лице, което от своя страна би могло да обжалва, тъй като към настоящия момент постановен отказ по исканията му няма.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.4 от ГПК трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.  

        В случая обаче липсва подлежащо на обжалване действие на ЧСИ- отказ както се твърди в жалбата на третото лице. Следователно, защитата на третото лице чрез жалба по отношение на отказ може да стане само когато е издадено нарочно постановление, с което ЧСИ отхвърля искането на страната за определено действие. Такива актове по делото не са били постановени, а съдът не може да се произнася по направеното в жалбата искане при липса на съответен акт на съдебния изпълнител.

 

        Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата на Й.Г. против действията на ЧСИ М.Д. по изпълнително дело № 20148650400276- следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

   

        Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд         

         

О П Р Е Д Е Л И :

        

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г., с гръцко гражданство, роден на ***г. чрез адв. И.В.В. против отказ за извършване на действия на ЧСИ М.Д., рег. № 865, район на действие Окръжен съд – Стара Загора по изп.д. № 201448650400276, като НЕДОПУСТИМА.         

        

        ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1158/2015 г. на Старозагорския окръжен съд.

 

        Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- Пловдив.

 

                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                

 

                                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: