О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№400                            13.03.2015г.                  гр.С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

На тринадесети март                                         две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                  

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                          МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА въззивно гр. дело   N   1165  по  описа  за  2015 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на И.Р.Н. против действието на  ЧСИ Ив. Б., рег.№ ., с район на действие - ОС - С., по определяне на разноски.

 

Жалбоподателят твърди, че посочените в поканата за доброволно изпълнение разноски били неясно и неразбираемо определени. Излага съображения и моли да се отмени действието по отношение на определяне на разноски, със задължителни указания за определяне на разноски при спазване на нормативните правила.  

 

В постъпилия писмен отговор, адв. И.И. като пълномощник на взискателя оспорва жалбата като неоснователна.

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени обяснения на ЧСИ И. Б., рег.№ ., с район на действие ОС – С., в които се взема становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена от легитимирано лице – длъжник по изпълнението.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и възражения и като прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 491/2014г. по описа на ЧСИ И. Б., рег.№ ., с район на действие ОС- С., писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 491/2014г. по описа на ЧСИ Б., с рег.№ . на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС- С. е образувано по молба, подадена на 22.12.2014г. от адв. И.И., като пълномощник на П.Н.П., въз основа на изпълнителен лист от 26.11.2014г., издаден по гр.д.№ 1890/2013г. по описа на РС – С.. По силата на цитирания изпълнителен лист, И.Р.  Н. е осъдена да заплати на взискателя сумата от 4098  лв. разноски. Към молбата за образуване на изпълнително дело е приложено адвокатско пълномощно без дата в полза на адвокат адв. И., в което е уговорено адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело в размер на 450 лева, като е отбелязано, че е изплатено изцяло.

На 22.12.2014г. ЧСИ, с постановление е приел като разноски по изп. дело сумата от 450 лв., представляващи сторени от взискателя разноски за адв. възнаграждение, като дължими от длъжника. Постановлението не е съобщено на длъжника.

На 20.01.2015 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника по изпълнителното дело, в която е посочено, че задължението възлиза на 4098 лв. неолихвяема сума, 1лв. присъдени разноски и 234 лева разноски по изп. дело, такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските по ЗЧСИ, с включен ДДС, в размер на 460.70 лева, както и др.суми – 450 лв. – адв. възнаграждение.   

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

Жалбата е недопустима.

Това е така, защото липсва подлежащ на обжалване акт на ЧСИ И. Б., с рег.№ . с район на действие ОС- С.. В  приложеното изпълнителното производство липсва постановление за определяне на дължимите по делото разноски. По изпълнителното производство е издадено постановление единствено за приемане като разноски на адв. възнаграждение в размер на 450 лв., без обаче длъжника да е уведомен за съставянето му.

От друга страна в изпълнителното производство на общо основание е приложима разпоредбата на чл.248 ГПК, съгласно която ЧСИ може да допълни или измени постановлението си за разноски, поради което въззивната жалба се явява недопустима.  Искането по чл.78, ал.5 от ГПК за намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност, най – напред по реда на чл.248 ГПК следва да бъде направено пред ЧСИ. Едва след постановяване на определение по реда на чл.248 ГПК от ЧСИ, длъжникът ще има възможност да обжалва определението по изп. дело за определяне на разноски.

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбата на длъжника И.Р.Н. против действията на Частния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 491/2014г.  по описа на ЧСИ, с рег.№ . – Б., с район на действие – ОС С., определяне на дължимите разноски, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Водим от горните мотиви, окръжният съд     

        

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Р.Н. ***, ЕГН ********** против действието на ЧСИ  И. Б., рег.№ ., с район на действие - ОС - С., по определяне на разноски по изпълнително дело № 491/2014г. по описа на ЧСИ като недопустима.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1165/2015г. по описа на ОС-С..

 

Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-П..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

ЧЛЕНОВЕ: