О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 496                             02.04.2015 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На втори април                                                                                  Година 2015

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 33 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по жалба от Ж.Г.Я. ***, с която претендира сумата от 100 000 лв., представляваща причинена телесна физическа, психическа и здравословна щета.

 

Със свое определение от 12.03.2015 г. е оставена без движение ИМ по гр. д. № 33/2015 г. по описа на ОС - гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани следните нередовности:

1. Да посочи името и адреса на ответника/ците, срещу които предявява иска и на техните законни представители или пълномощници – ако имат такива.

2. Да конкретизира петитума на своя иск – дали претендира имуществените или неимуществени вреди.

3 . Да представи четлива искова молба и необходимия брой преписи от нея с всички приложения за ответника/ците;

4. Да завери представените с ИМ документи;

5. Да посочи всички доказателства и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи всички писмени доказателства.

6. Да представи платен документ за внесена държавна такса в размер 4 000 лв. /четири хиляди лева/ по сметка на ОС Стара Загора в обслужващата го банка и представи банковото бордеро по делото, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищеца, а производството по делото прекратено.

 

Съобщението за това е връчено лично на ищеца на 17.03.2015 г., поради което законният едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл на 24.03.2015 г., /вторник, работен ден/.

 

Тъй като ищеца не е изпълнил определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ в дадения му за това едноседмичен срок, съдът намира, че производството по гр. дело № 33/2015 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищеца, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 128, ал. 1, т. 2 и 3 от ГПК, във връзка с чл. 129 от ГПК, съдът

 

                                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 33 по описа за 2015 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищеца, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….