Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 190/29.04.2015г.                                                 Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На девети април                                                                          Година 2015

в открито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                   Членове: 1. Н. УРУКОВ

                                                                    2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар  С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1024 по описа за 2015 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

Постъпила е жалба с вх. № 13622/19.11.2014г., подадена от адв. И.И., в качеството си на представител на Н.Н.С., против действията на Частен съдебен изпълнител Я.Г. по изпълнително дело № ... – отказа за въвод във владение по същото изпълнително дело.

 

Жалбоподателят твърди, че купил недвижим имот от публична продан на 23.04.2014г., като в обявлението не било посочено, че в имота има други сгради, на които не е наложена възбрана в полза на взискателя по делото и същите са евентуална пречка купувача на имота да влезе във владение. След вписване на постановлението за публична продан в имотния регистър и заплащането на съответните местни данъци с молба вх. № 6266/27.10.2014г. жалбоподателят поискал от ЧСИ Я.Г. да направи въвод във владение по реда на чл. 498 от ГПК. Съдебният изпълнител отказал с мотив, че в протокола за опис било констатирано, че достъпът до сградата е през друга сграда-гараж, чужда собственост.

 

Твърди, че в нарушение на разпоредбите на чл. 523 от ГПК съдебният изпълнител не е извършил въвода във владение, а бил длъжен да  изпълни задължението си вменено му с ГПК. В тази насока сочат и съдебна практика на ВКС на РБ.

 

Подробни съображения и доводи са изложени в писмената жалба на жалбоподателя Н.. Същият моли съда да постанови решение, с което да отменят действията на ЧСИ  Я.Г. по горепосоченото изп. дело  - извършване на въвод във владение по реда на чл. 498 от ГПК.

 

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК  са постъпили мотиви от ЧСИ Я.Г., както и копие от изпълнително дело № ..., по описа на ЧСИ.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от  другата страна по делото.

 

Съдът намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че в кантората на ЧСИ Я.Г. е образувано изпълнително дело под № .../2014г. по описа на  същия съдебен изпълнител с рег. № ... от КЧСИ по молба с вх. № 00270/15.01.2014г. на взискателя “И.” ООД – гр. С., срещу длъжника Д.М.Й.. Към молбата е приложен изпълнителен лист от датата 08.01.2014г., издаден по ч.гр.дело № 91/2014г. по описа на РС-С., въз основа на който е образувано и настоящото изпълнително дело.

 

Изпълнителното дело е образувано по писмена молба на “И.” ООД, въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр. дело № 91/2014 г. по описа на СтРС срещу длъжника Д.М.Й.. Предмет на жалбата е отказът на съдебния изпълнител ла извърши въвод във владение на недвижим имот, закупен на публична продан от Н.Н.С..

 

По изпълнително дело № ... по описа на ЧСИ Я.Г. на публична продан е продаден ипотекирания в полза на взискателя недвижим имот, а именно: 1/2 /една втора/ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 68850.520.277, находящ се в гр. С., ул. “П.” № .-., с площ 327 кв.м., заедно и реално с построената в имота СГРАДА № 68850.520.277.8 с площ 60 кв.м,, брой етажи -2, с предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, при граници на сградата: ПИ № 68850.520.277, сграда № 68850.520.277.7 и сграда № 68850.520.277.3.

 

Имотът е закупен на публична продан от жалбоподателя Н.Н.С.. В съставения протокол за опис на горепосочената сграда е констатирано от съдебния изпълнител, че достъпът до същата е през друга сграда - № 68850.520.277.3 -гараж - чужда собственост, която не е била предмет на договорната ипотека, обезпечаваща вземането на взискателя, и не е била предмет на извършената публична продан. Закупеният от Н.Н.С. имот е ограден с масивна ограда, като единственият вход до сградата е чрез портал, представляващ входна врата на гараж, собственост на длъжника по делото и трето лице. Според обясненията на ЧСИ Я.Г. въводът ако бъде извършен, следва да бъде осъществен чрез преминаване през чужд имот /гараж/ и ще накърни имуществените права на собствениците. В полза на купувача не съществува учредено право на преминаване през имота /гараж/ от страна на третите лица - собственици на имота.

 

С жалбата не са направени искания за събиране на нови доказателства, но съдът е счел, че на основание чл. 195, ал. 1,  предл. 2 от ГПК, във връзка с разпоредбата на чл. 437, ал. 1 и ал.2 от ГПК следва да бъдат събрани служебно такива, а именно да бъде  назначена съдебно-техническа експертиза.

 

В тази насока видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, изпълнена от вещото лице С.М.К., изслушана и приета като доказателство поделото в откритото съд. заседание на датата 09.04.2015 год. жалбоподателят Н.Н.С. е закупил чрез публична Продан недвижимия имот представляващ 1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.520.277 с площ от 327 м.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. С.,  одобрени  със  Заповед под №  РД-18-73/19.11.2007 год., с адрес на поземления имот ул. “П.” № .-., заедно с построената в него Двуетажна масивна еднофамилна сграда със застроена площ от 60.00 м2, представляваща източен близнак с идентификатор 68850.520.277.8, при съседи на ПИ: 68850.520.276, 68850.520.280, 68850.520.278 и 68850.520.275.

 

При   извършеният   експертен   оглед   на   място  се е установило, че входът към източния близнак се осъществява от югоизточния край на ПИ, единствено от ул. “П.” № . от метална входна врата на която е посочен административен адрес с № 13. Установило се е  също   така,   че   в   началото   на   входа, осъществяващ единствено връзка с процесната сграда е обособена закрита площ. От изток тази закрита площ е ограничена от съществуващ масивен зид на източната регулационна граница на ПИ, от запад - с част от източната фасада на проц. жилищна сграда, монтиран остъклен прозорец с размери 175/225 см. и остъклена метална врата с размери 95/125 см, от юг - металната входна врата с размери 90/195 и монтирана непосредствено до нея двойна метална врата с размери 225/195 см. и от север - плъзгаща метална врата с размери 190/190 см. Тази обособена площ е покрита със ст. бетонно /ж.б./ плоча.

 

На   приложеното   Копие   от   кадастралната   карта   и  кадастралните регистри на гр. С. /стр. 41 от приложеното към въз. гр. д. под № 1024/2015 год. Изп. Дело № 20/2014 год./ одобрени със Заповед под № РД-18-73/19.11.2007г. с адрес на поземления имот ул. “П.” № . № 13, тази обособена част е отразена с идентификатор 68850.520.277.3. Застроена площ - 21 м2: Брой етажи - 1, предназначение - Хангар, депо, гараж.

 

На експертизата не са били представени одобрени строителни нижа, от които да е видно съгласно какви документи е обособена тази закрита площ.

 

Според вещото лице в резултат от извършеният експертен оглед на място, може да бъде изразено техническо становище, че тази обособена площ не е била и към момента не е пречка за достъп до процесната Двуетажна масивна еднофамилна сграда със застроена площ от 60.00 м2, представляваща източен близнак с идентификатор 68850.520.277.8. Този вход се е ползвал и ползва в момента за достъп до жил. сграда и до постройка в североизточната част на ПИ от две семейства живеещи под наем. Едното в приземна стая на проц. жил. сграда, а другото в съществуваща постройка в североизточната част на дворното място отразена с идентификатор 68850.520.277.3 на приложеното Копие от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С. / стр. 41 от приложеното към Въз. гр. № 1024/2015 год. Изп. Дело № 20/2014 год./ одобрени със Заповед № РД-18-73/19.11.2007 год. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот ул. “П.” № . № 13.

 

Съобразно разпоредбата на чл.522, ал. 1 от ГПК, лицето на което е присъден имот се въвежда във владение, като съдебният изпълнител насрочва ден и час за въвода и уведомява страните. Протоколът се изготвя от съдебния изпълнител на самото място и ако длъжникът не напусне доброволно имота, той се отстранява принудително.

 

Съобразно специалната разпоредба на чл. 523, ал. 2 ГПК, ако третото лице заявява върху присъдения имот права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител отлага изпълнението и дава на третото лице тридневен срок да поиска от районния съд спиране на изпълнението. По аргумент за противното основание от чл. 523, ал. 2, във вр. с чл. 522, ал. 1 от ГПК съдебният изпълнител е следвало да извърши въвода в процесния имот, а не да постанови отказ да извърши същия. Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза изпълнена от вещото лице С.М.К. може да бъде изразено техническо становище, че сочената площ, поради която не е бил изпълнен въвода във владение не е била и към момента също не е пречка за достъп до процесната двуетажна масивна еднофамилна сграда, със застроена площ от 60 кв.м., представляваща източния близнак, с идентификатор 68850.520.277.8. Този вход се е ползвал и в момента също се ползва за достъп до жилищната сграда и до постройката в североизточната част на ПИ от двете семейства, които живеят под наем в  същата сграда. Едното обитава приземния етаж на процесната сграда, а другото семейство се помещава в съществуващата постройка в североизточната част на дворното място. Вещото лице в открито съдебно заседание на 09.04.2015г. е разяснило, че официалният вход се ползва и към настоящия момент като има празна площ пред процесната сграда, която дава възможност за достъп до същата и която се ползва като навес или гараж. Освен това има и единична входна врата, от която е възможен достъп до процесната сграда – предмет на публичната продан. Също така съобразно изискванията на ЗУТ към процесната сграда – източния близнак с идентификатор68850.520.277.8, съобразно техническите изисквания следва да има вход и достъп откъм улицата, която в конкретния случай се явява именно улица “Алабин” № 13 и който вход именно служи за достъпа към същата сграда. Освен това на вещото лице не са били представени никакви строителни книжа, които да установяват законността или евентуално разрешаването за построяване на тази постройка и навес, поради което същите не могат да бъдат противопоставени на третото лице и жалбоподател Н.Н.С.. Същият е закупил по надлежния ред на публична продан процесния недвижим имот съобразно постановлението за възлагане на същия от 20.09.2014г. на ЧСИ Я.Г., като същото съответно е влязло в законна сила на 09.06.2014г., което е отбелязано и в самото постановление.

 

В същия смисъл се явява и константната практика на Върховните съдилища на Република България в тази насока относно приемането, че съобразно разпоредбата на чл. 523, ал. 2 ГПК съдебният изпълнител отлага изпълнението и дава на третото лице 3 – дневен срок да поиска от Районния съд спиране на изпълнението, но единствено и само ако се увери, че това лице е придобило владението на имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение /определение №266/25.05.2010г. на ВКС, по ч.гр.дело № 204/2010г. на ІІІ ГО на ВКС на РБ/.

 

В случай, че третото лице което евентуално може да бъде засегнато от въвода счита, че извършеният въвод е незаконосъобразен, то разполага с възможността да се защита срещу това действие на съдебния изпълнител, по специалния ред предвиден в чл. 435, ал. 5 ГПК. Ако той е пропуснал срока за реализиране на тези евентуални негови права по този ред, същото разполага и с владелческия иск за защита по реда на чл. 75 от ЗС.

 

В тази насока въззивният съд намира от данните по делото, че отказът на ЧСИ Я.Г. да извърши процесният въвод във владение се явява неправилен и незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен, ведно със всички законни последици от това.

 

    Предвид изложеното, съдът намира, че жалба вх. № 06756/21.11.2014г., подадена от адвокат  И.И. като пълномощник на жалбоподателя Н.Н.С., против отказа за въвод във владение по изпълнително дело № 20/2014г. на ЧСИ Я.Г. се явява е основателна и доказана като такава следва да бъде уважена, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 522, ал. 1 и чл.523, ал.1 и ал.2 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ действията на Частен съдебен изпълнител Я.Г. по изпълнително дело № .../2014г. по описа на  същия съдебен изпълнител с рег. № ... от КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – С., касаещи отказа за въвод във владение изх. № 13165/10.11.2014г. на недвижим имот,  представляващ 1/2 /една втора/ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.520.277 с площ от 327 кв. метра по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. С.,  одобрени  със  Заповед под №  РД-18-73/19.11.2007 год., с адрес на поземления имот ул. “П.” № .-., заедно с построената в него Двуетажна масивна еднофамилна сграда със застроена площ от 60.00 м2, представляваща източен близнак с идентификатор 68850.520.277.8, при съседи на ПИ: 68850.520.276, 68850.520.280, 68850.520.278 и 68850.520.275, като НЕПРАВИЛНИ И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № .../2014г. на Частен съдебен изпълнител Я.Г. с рег. № ... от КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – С.,  за продължаване на изпълнителните действия по същото.  

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

 

                                                                                    2.