Р Е Ш Е Н И Е

 

163                                              14.04.2015г.                         гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На единадесети март                                    две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                       

      РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                     МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело № 1093 по описа за 2015 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на КПТУ “Съгласие” с. Копринка, чрез пълномощника адв. Р.Р. против решение № 598 от 14.11.2014 г., постановено по гр.дело № 1741/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се отхвърлят като неоснователни предявените от Кооперация за производство, търговия и услуги „Съгласие” - с. Копринка, Община Казанлък искове за предаване собствеността и владението върху стопанска сграда - склад за зърно навес с площ от 717.70 кв.м, стопанска сграда - паянтови навеси с площ 815.70 кв.м, стопанска сграда- склад за груб фураж с площ 221.80 кв.м, стопанска сграда - склад на домакина с площ 338.70 кв.м и стопанска сграда за гориво и смазочни материали с площ 32 кв.м, построени върху държавна земя в УПИ I за производствени и складови дейности с площ на УПИ 13725 кв.м.,  в кв. 1 по плана на с. Копринка, Община Казанлък; присъдени са разноски.

 

Въззивникът счита, че така постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено. Излага подробни съображения в жалбата си в подкрепа на становището си и моли да се постанови решение, с което да се отмени изцяло обжалваното решение и да се уважи исковата молба. Претендира за разноски за двете инстанции.

 

Въззиваемата страна „Булгафлор” ЕООД – гр. Казанлък, чрез адв. Д. взема становище за неоснователност на въззивната жалба. Решението на съда било правилно, материално и процесуално законосъобразно, както и логически обосновано. Моли да се потвърди решението на КРС.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбите оплаквания и становищата на страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Предявени са пет обективно съединени осъдителни иска за собственост с правно основание в чл. 108 от ЗС.

 

Ищецът твърди, че кооперацията, която представлява била собственик на посочените пет недвижими имота на основание договор за покупко-продажба. На 09.12.2011г с нот. акт № 193 т. IV рег.№ 6056, н.д № 761/2011г. по описа на нотариус П. Павлов кооперацията продала на ответника тези имоти. Така извършената сделка била нищожна, тъй като за извършването на продажбата липсвала воля на собственика - Общото събрание на кооперацията. На проведеното на 06.08.2011г общо събрание по т.4 от дневния ред “Други” изобщо не било разглеждано каквото и да било предложение за продажба на собствеността. Тази точка била записана допълнително и неправомерно от председателя и протоколиста на събранието. Точка за продажба на собствеността не била включена и в дневния ред. За да се промени съдържанието на дневния ред, следвало да се вземе съгласието на всички членове на общото събрание. Липсвал списък на присъстващите член-кооператори, протоколна книга, с оригиналния протокол. В протокола не било индивидуализирано имуществото, което ще се продава на ответника. Освен това ответникът не бил заплатил точно стойността на продадените му имоти, така както било записано в нот. акт.- 9000 лв. авансово, 59860 лв. в едноседмичен срок от сключването на нот. акт. Протоколчикът бил член на УС и било несъвместимо с качеството й на протоколчик на събрание, на което се приемал отчета на УС. Ответникът бил некоректен партньор. Нямало данни преводачът от френски език да притежава правоспособност на заклет преводач, регистриран при ОС Ст. Загора. Поради липса на съгласие, транслативният ефект на сделката не бил настъпил. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му предаде собствеността и владението на имотите. Ответникът не признава исковете и моли съда да ги отхвърли като неоснователни и недоказани. Твърди, че на проведеното на 06.08.2011 г. Общо събрание на кооперацията била формирана воля за продажба на сградния фонд на кооперацията чрез гласуване и било взето действително решение за продажба на ответника. Това решение било отразено истинно и вярно в съставения протокол. Този протокол представлявал истински удостоверителен документ с вярно съдържание и отразявал действително осъществени факти и обстоятелства - обсъждане и приемане чрез гласуване на решение за разпореждане с имущество на кооперацията - целия сграден фонд. Приетото решение не било оспорено по надлежния ред по чл. 58 и сл. от ЗК, поради което имало правен стабилитет и не подлежало на пряк или косвен съдебен контрол. Сделката не била нищожна и породила своя транслативен вещно-правен ефект и ответникът-купувач придобил собствеността върху закупените пет имота. Договорената цена била изплатена на ищеца в уговорения срок.

 

Страните не спорят, че на 09.12.2011 г. между КПТУ „Съгласие” с. Копринка като продавач и „Булгафлор” ЕООД като купувач е бил сключен договор за продажба на недвижими имоти, обективиран в н.а. № 193 т.ІV рег. № 6056 д.№ 761/2011г. по описа на нотариус Павел Павлов. На 27.12.2011 г. е бил съставен нотариален акт за поправка на нотариалния акт, с който от продажбата отпада сграда № 5 -метален навес с площ 731.20 кв.м., тъй като сградата не съществува.

 

При сключване на сделката страните са били представлявани от Иван Христов Начев- председател на кооперацията към момента и Жан Реймонд Жорж Вание - управител на дружеството- купувач в присъствието на назначен от нотариуса преводач- Елена Илиева Николова, компетентността на която е удостоверена с представени по делото дипломи.

 

Не е спорно обстоятелството, че на 06.08.2011г. е било насрочено и проведено Общо събрание на КПТУ „Съгласие” с. Копринка, при дневен ред: Отчет за изминалата 2010-2011г., финансов отчет за 2010 г. и приемане на годишния финансови отчети за 2007, 2008 и 2009 години, решаване съдбата на кооперацията и разни. От представения по делото протокол се установява, че по т. 4 от дневния ред, е постъпило предложение за продажба на собствеността на кооперацията, във връзка с направените изказвания и взетите решения по т.1 и т.3 от дневния ред. Взето е единодушно решение да се продаде на ответника, сградния фонд и машинен парк, собственост на кооперацията. Записано е, че стойността на сделката ще се определи след извършване на данъчна оценка на сградите и машинния парк, а при евентуален спор може да се извърши оценка на имуществото от независим оценител.Този протокол е бил представен пред нотариуса при изповядване на сделката, както и при други сделки между същите страни.

 

Твърдението на ищеца, че списък на кооператорите, присъствали на процесното общо събрание не е бил съставян се опровергава от представянето на такъв от самия него. Оспорването от ищцовата страна, че в него фигурират подписи на лица, които не са присъствали и че има подправени подписи на конкретно посочени от него лица се опровергава от заключението на съдебно-почерковата експертиза, прието по делото.

 

Неоснователно е твърдението на ищеца, че продажбата била нищожна поради липса на формирана воля на ОС на кооперацията за продажба на сградите, предмет на спора. В протокола от проведеното на 06.08.2011г. общо събрание на кооперацията се установява противното, а именно, че е взето решение за продажба на имущество на кооперацията. Обстоятелството, че отделните сгради не са индивидуализирани не води до липса на воля и нищожност, тъй като решението е за продажба на целия сграден фонд, а не на отделни постройки, собственост на кооперацията.

 

Нищожност на решение на ОС на кооперация ще е налице при липсващо, невзето решение, което обаче е отразено като съществуващо в протокола на ОС и решение, взето от ОС, но извън пределите на неговата и на другите органи на кооперацията компетентност. Тези основания за нищожност не съвпадат с основанията за отмяна на решенията на ОС на кооперацията, които противоречат на закона или на устава и могат да се релевират чрез иск по чл. 58 от ЗК. Нищожността на решенията на ОС би могла да се заяви чрез иск по чл.124 ГПК безсрочно, вкл. и в друго производство чрез насрещен иск или инцидентен установителен иск. Пороците на решението на ОС на кооперацията, представляващи основания за отмяна и предмет на иска по чл.58 от ЗК, не могат да се заявяват инцидентно в друго производство, както и след изтичане на законоустановените срокове. В този смисъл е трайната съдебна практика на ВКС – Решение № 92, от 27.07.2010г. , по т.д. № 733/2009г. , І ТО.

 

В настоящия случай, ищецът твърди, че на 06.08.2011г. не било взето валидно съгласие за извършване на продажба на недвижими имоти, собственост на кооперацията, тъй като по т. 4 от дневния ред на ОС, с наименование “Други” изобщо не било разглеждано каквото и да е предложение за продажба на собствеността. За целта ищеца оспорва съдържанието на протокола, относно записаното в него обсъждане и решаване на въпроса за продажба на собственост на кооперацията.

 

Протоколът от общо събрание на кооперацията от 06.08.2011г. като частен свидетелстващ документ няма обвързваща съда, материална доказателствена сила, поради което при оспорване на отразеното в него, не е нужно откриване на производство по чл.193 ГПК. За опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ, е налице забрана за допускане на свидетелски показания, без изричното съгласие на другата страна – чл.164, ал.1, т.6 от ГПК. Тъй като ответника изрично се е противопоставил на допускането на свидетели за опровергаване на съдържанието на протокола от 06.08.2011г., изразено от пълномощника му адв. Д., в съдебно заседание на 13.09.2014г., като е отказал допускането на свидетелски показания за оспорване съдържанието му, районният съд не е допуснал нарушение на процесуалните правила, а е действал изцяло в съответствие с разпоредбите на ГПК. В случая, при оспорване на съдържанието на изходящ от  страната частен свидетелстващ документ, са допустими останалите предвидени в ГПК доказателства и същият следва да се преценява съобразно всички събрани по делото  доказателства. 

 

По делото не са налице доказателства, които да опровергават съдържанието на Протокола от ОС на кооперацията, досежно записаното в него обсъждане и вземане на решение за продажба на имущество на кооперацията. Ето защо, въззивната инстация счита, че протоколът от общото събрание, представлява документ с вярно съдържание и отразява действителни факти -  обсъждане на предложението за продажба и вземане на решение на ОС на кооперацията за осъществяването й.

 

Още повече, че за действителността на разпоредителната сделка с недвижим имот, собственост на кооперацията, решението на ОС не е необходимо условие. Липсата на решение на общото събрание на кооперацията за продажба на недвижимия имот, предмет на договора от 09.12.2011 г., сключен с нотариален акт № 193/2011 г. не е основание за нищожност на договора, поради липса на съгласие на продавача, тъй като разпоредбата на чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК регулира управлението на кооперацията и не засяга правомощието на представителния орган да изразява воля. Подчинеността на председателя на решенията на общото събрание има действие само във вътрешните отношения между него и кооперацията за евентуална отговорност за вреди към кооперацията. Липсата на решение по чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК, не може да се противопостави на третите лица и не съставлява липса на съгласие. Сделките, сключени от председателя се преценяват като действителни, поради наличие на воля за сключването им. Подчинеността на управителя на решенията на общото събрание има действие само във вътрешните отношения на дружеството. В случая нормата на чл.137 ал.1 т.7 от ТЗ е приложима и по отношение на кооперациите, поради сходство на материалноправните въпроси, относими към разрешаване на аналогични случаи. В този смисъл е трайната съдебна практика, отразена в решение № 92/28.04.2014г., по гр.д. № 5224/2013г. на ВКС, ІІІ ГО, постановено по реда на чл.290 от ГПК и Тълкувателно решение № 3/15.11.2013г. по тълк.дело № 3/2013г. ОСГТК на ВКС.

 

Останалите оплаквания в исковата молба, относно липсата на включена точка в дневния ред за продажба на собствеността на кооперацията, нарушението на ЗК и на чл.26, ал.4 от Устава на кооперацията, липсата на списък на присъстващите член – кооператори, липсата на протоколна книга с оригиналния протокол на ОС, липсата на индивидуализация сградния фонд, и изобщо на имуществото, което ще се продава, некоректността на записването в протокола на ОС са все въпроси, които касаят законосъобразността на решението на ОС на кооперацията и е следвало да бъдат направени в законоустановения двуседмичен срок от приемане на решението или от извършване на действието, или от узнаването му, но не по късно от 3 месеца от приемане на решението, по реда на чл.58 от ЗК. По делото не са налице данни да е оспорвана законосъобразността на решението на ОС на кооперацията от 06.08.2011г., в законния срок, поради което възможността да се стори това е преклудирана. Ето защо тези оплаквания не следва да се обсъждат в настоящото производство. Недопустимо е пререшаването на въпросите по оспорване  законосъобразността на решението на ОС на КПТУ “Съгласие” с. Копринка в друго гражданско производство по общия ред.

  

         Твърдението на ищеца, че сделката е нищожна на основание обстоятелството, че купувачът не бил заплатил пълната цена на сградите се опровергава от заключението на съдебно-счетоводна експертиза и представените от ответника писмени документи за извършен превод на цената по банкова сметка *** - на 06.01.2012г. за сумата 58794.40 лв. От друга страна неплащането на цената по договор за покупко-продажба на недвижим имот, не води до нищожност на договора, а може да бъде единствено основание за неговото разваляне.

        

Предвид изложените съображения, съдът намира, че сключеният между страните договор за покупко-продажба не е нищожен на посочените от ищеца основания. Той е валиден и действителен, сключен в предвидената от закона форма и е породил целения транслативно вещен ефект- купувачът е придобил правото на собственост върху процесиите недвижими имоти. Ищецът от своя страна е изгубил правото си на собственост върху тях.

 

За уважаване на предявения ревандикационен иск, ищецът следва да установи, че е собственик на вещта, която се намира във владение или държане на ответника и че последния я владее или държи без основание. При липса на която и да е от тези предпоставки, искът е неоснователен.

 

При така установеното по делото, съдът намира, че не са налице тези изискуемите от закона предпоставки - ищецът не е собственик на процесиите имоти, тъй като ги е продал с валиден договор на ответника, ответникът по силата на действителен договор ги е придобил и поради това ги владее на правно основание. Ето защо предявените искове са неоснователни, поради което следва да бъдат отхвърлени.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло. 

 

На осн. чл.78 от ГПК въззивникът следва да заплати на въззиваемия направените по делото разноски в размер на 3000 лв. - адвокатско възнаграждение, съгласно приложен списък по чл.80 от ГПК. Налице са доказателства за плащането на адвокатското възнаграждение – разписка за получаването им, подписана от адв. Д., в договора за правна защита и съдействие от 18.02.2015г.

 

Възражението на пълномощника на въззивника за прекомерност на заплатеното възнаграждение, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото съдът намира за неоснователно. Това е така, защото адв. възнаграждение не е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото от една страна, а от друга е съобразено с материалния интерес на исковете.

 

         Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 598 от 14.11.2014г., постановено по гр.дело № 1741/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

        

ОСЪЖДА КПТУ„Съгласие”, със седалище и адрес на управление с. Копринка, община Казанлък, ул. Христо Ботев № 57, ЕИК 833125318, представлявана от Председателя Никола Желязков Колев да заплати на “Булгафлор” ЕООД, ЕИК 131419030, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Кирил и Методий № 18, ет.2, представляван от Жан Раймонд Жорж Вание сумата от 3000 /три хиляди/ лв., представляващи  направени по делото разноски.

        

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

ЧЛЕНОВЕ: