Р Е Ш Е Н И Е

Номер 152                        06.04.2015 година                    град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                        Втори граждански състав

На пети март                                                                         2015 година

В открито заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                         ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                          2. ВАНЯ ТЕНЕВА

при секретар С.С. като разгледа докладваното от младши съдия Тенева въззивно гражданско дело номер 1105 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 – 273 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на Т.Д.Д. чрез пълномощника си адв. Д., против решение № 275/01.12.2014 г. по гр.д. № 205/2014 г. по описа на Р. районен съд, с което е отхвърлен предявеният от Т.Д. срещу “М.” ЕАД - клон Рудник “Т.”, с. Т. иск с правно основание чл. 357, ал. 1 във вр. с чл. 188 т. 2 от КТ.

В жалбата са наведени доводи, че обжалваното съдебно решение е неправилно и необосновано, поради което се моли същото да бъде отменено и постановено друго, с което бъде уважен предявения иск. Конкретно е посочено, че ищецът не е нарушил вътрешните правила за безопасност, а така също пробата за алкохол с дрегер била опорочена. Искането е да се отмени като неправилно обжалваното решение и да се уважи предявения иск.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК не е постъпил отговор от ответната страна - “М.” ЕАД - клон Рудник “Т.”, с. Т.

 

Въззивният съд, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и съобразно чл. 12 от ГПК, във връзка с наведените във въззивната жалба пороци на атакувания съдебен акт и възраженията на въззиваемата страна, намира за установено по релевантните за спора факти следното:

 

Производството пред районния съд е образувано по искова молба на Т.Д.Д., с която са предявени срещу “М.” ЕАД - клон Рудник “Т.”, с. Т. иск с правно основание чл. 357 ал. 1 вр. чл. 188 т. 2 от КТ за отмяна на дисциплинарно наказание “Предупреждение за уволнение”.

Не е спорно между страните, че ответното дружество чрез неговия клон Рудник Т. с. Т. е работодател на ищеца и че последният е назначен на длъжност "електромонтьор" в Ел. лаборатория в рудник “Т.”, която изпълнява и към момента.

Установява се, че с оспорената заповед № 37 от 24.03.2014 г. на Управителя на рудника на ищеца е наложено дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", като заповедта е връчена на 02.04.2014 г. срещу подпис на ищеца с отбелязване на същия, че не приема заповедта за правилна и справедлива. Исковата молба е подадена на 07.04.2014 г., поради което искът е предявен в двумесечния срок по чл. 358, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 2, т. 1 от КТ. В заповедта е посочено, че наказанието се налага на основание чл. 188 т. 2 от КТ във вр. с чл. 187 т. 5 и чл. 126 т. 2 от КТ за нарушение на Инструкцията за общите правила по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; Правилника за вътрешния трудов ред и Инструкцията за здраве и безопасност с преносими стълби. Описани са действията на ищеца по дата и час, с които същият е нарушил конкретно цитирани разпоредби от горепосочените вътрешни актове, като заповедта е мотивирана и конкретна и не страда от визираните от ищеца пороци. Не е спорно между страните и че са поискани съгласно чл. 193 ал. 1 от КТ обяснения от работника Т.Д. преди налагане на дисциплинарното наказание.

 

От фактите, изложени в Заповедта, твърденията на самия ищец  и свидетелски показания се установява, че Т.Д. е бил на смяна в Рудник Т. на 31.01.2014 г. и около 10 ч. заедно с негови колеги са били изпратени на задвижна станция 1034 в участък „Добив” за извършване на съответни  замервания. До станцията ищецът и колегите му пътували с камион, като пристигайки на място водачът на камиона бил спрял на значително разстояние от станцията поради калния участък и опасност  от затъването на камиона. Колегите на  Д. преминали успешно през калта, а Д. положил върху терена намираща се наблизо дървена стълба, минавайки по нея. След свършването на конкретната работа, по обратния път Д. вървейки по стълбата се подхлъзнал и паднал в калта, като при падането затиснал лявата си ръка и усетил болки в лявата китка. След около 2 часа болките в ръката му се засилили и Д. решил да уведоми за инцидента ръководителя си /М. Р./. Последният се обадил в медицинската служба и ищецът бил посетен от дежурния лекар д-р П. А.. Д-р А. направил компрес, третирайки  удареното място с медицински спирт, разреден с вода, като препоръчал на Д. да направи рентгенова снимка. По нареждане на И. И. Илиев - ръководител отдел „ЗБУТ”, на Д. била направена проба за алкохол с техническо средство - дрегер “Alcotest 7410 Plus”. Първата проба била извършена в 12:30 часа и отчела 0, 25 промила алкохол в издишания въздух. В 12:40 часа на Д. била извършена втора проба, която отчела 0,14 промила алкохол в издишания въздух. В 12:50часа е била направена контролна проба за алкохол на лицето Д. И. Д., резултатът, на която бил отрицателен 0, 00 промила. Съставен е Рапорт № 1422/03.02.2014г. за констатираните нарушения, а именно:

-                             чл. 30 от Инструкцията за общите правила по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в “М.” ЕАД, град Раднево:Всеки работник и служител, при отиване и връщане от работните места или при преминаване от едно работно място на друго, е задължително да се придвижва само по предварително установените места (тротоари, пешеходни пътеки, преходи, надлези, подлези), специално устроени за пешеходно движение, като винаги се движи в дясната страна.“

-                             чл. 32 ал. 3 от Инструкцията за общите правила по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: “Забранена е употребата на алкохолни напитки и/или други упойващи средства по време, при отиване или връщане от работа

-                             Чл. 41 от Инструкцията за общите правила по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в “М.” ЕАД, град Р.: „При трудова злополука самият пострадал (при възможност), прекият му ръководител или най-близкият свидетел, след оказване на първа долекарска помощ, задължително съобщава на инженер минния диспечер“;

-                             Нарушение на Инструкцията за здраве и безопасност при работа с преносими стълби в рудник „Т.”, село Т.: „Преносимите стълби се използват само по предназначението си“; „Преносимите стълби не се използват като мост за преминаване, рампи, подове на работни площадки и други подобни цели.

 

Въз основа на рапорта е издадена и заповедта за налагане на дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение” за посочените по- горе нарушения, подробно описани в заповедта, а в диспозитива й е конкретно посочено, че дисциплинарното наказание се налага за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд чрез нарушаване на Инструкцията за общите правила по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в “М.” ЕАД и Инструкцията за здраве и безопасност при работа с преносими стълби в рудник „Т.”, село Т.. Посочени са дата час и фактическа обстановка. Второто нарушение е констатираната употреба на алкохол в работно време, като тук пак са посочени дата, час на констатиране и техническото средство, използвано за установяване на алкохола.

Съгласно длъжностна характеристика /л. 79-81/ за електромонтьор - ел. лаборатория, подписана от ищеца на 09.10.2013 г., на ищеца е вменено задължение да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи, а съгласно т. 3 да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност.

Видно от протоколи за констатирано съдържание на алкохол в издишвания въздух от 31.01.2014 г., комисия в тричленен състав и в присъствието на свидетел - д-р П. А., инж. И. И., М. Р., след извършена проверка с алкохолен тестер "Alcotest 7410 Plus" е констатирала наличие на алкохол в издишвания въздух от ищеца както следва: 1. проба 0,25 промила в 12,30 часа; 2. проба 0,14 промила в 12.40 часа. Процесното техническо средство е минало проверка и е било в годно състояние видно от Протокол за сервизно обслужване (л. 82 от делото). От приложения снимков материал е видно, че на самия дрегер е залепен стикер с дата на годност до юни 2014 г. Обяснението на ищеца за констатираната положителна проба за алкохол е, че преди да бъде тестван му е направена превръзка на ръката, която е травмирал при падането сутринта и от изпаренията на спирта дрегерът е показал положителна проба. Следва да се отбележи, че алкохолния тест е извършен в присъствието на медицинско лице - Д-р А., а самият тест от И. И. - ръководител отдел “ЗБУТ” в рудника. Обяснението на работника за отчитане на положителна алкохолна проба не звучат достоверно, доколкото дрегерът като техническо средство отчита количеството алкохол в издишания въздух. Механизмът на действието за проверка е следният - алкохолът прониква от кръвта в издишания въздух чрез дифузия през стените на алвеолите на белия дроб. Затова и лесно, чрез количеството издишан въздух, може да се установи съдържанието на алкохол в кръвта т.е. влияние на отчетените стойности могат да окажат само вещества, които се намират в дъха на проверявания.

В този смисъл показанията на колегите на Д., които са били с него на смяна в деня на инцидента, че ищецът по принцип не употребявал алкохол не са релевантни за случая, доколкото същите не са конкретни и не се отнасят до процесния инцидент. Всъщност пробата за алкохол е извършена на обяд, а самият инцидент се е случил два часа по - рано, което според И. И. (началник отдел “ЗБУТ”) означава, че при по- ранния час е щяло да се установи по - висока положителна проба за алкохол, което според същия е било причина и за по-късното съобщаване за инцидента от страна на работника.

По отношение на останалите нарушения в заповедта настоящият състав намира, че същите са законосъобразно наложени. Всеки работодател е длъжен да изготви собствени правила за безопасни условия на труд и да запознае с тях работниците си. По делото пред първа инстанция са приложени всички правила за безопасност и инструкции, касаещи настоящия случай: Заповед от 01.10.2013 г. на Изп. директор на “М.” ЕАД, издадена във връзка с трудова злополука с работник на мините  в резултат на неправилна експлоатация на преносима стълба, Заповед от 28.10.2013 г. на Изп. директор, Заповед от 14.11.2013 г. на Управителя на Рудник Т., Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана с отбелязване, че ищецът е бил запознат с Инструкцията за общите правила по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в “М.” ЕАД, град Р. на 02.12.2013 г., Книга за ежедневен инструктаж, от която е видно, че такъв е бил проведен на Д. в деня на инцидента - 31.01.2014 г., копие на извлечение от Инструкцията за общите правила по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в “М.” ЕАД, копие на Правилник за вътрешния трудов ред, копие на Инструкцията за здраве и безопасност при работа с преносими стълби в рудник „Т.”, село Т..

От тези правила и инструкции се установява, че ищецът е задължен да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява в работно време алкохол или друго упойващо средство. Също така следва да спазва правилата за безопасност на труда, а в случая е нарушил издадената инструкция за безопасност при работа с преносими стълби, като е използвал същата за преминаване през калния терен, което заедно с факта, че същият е бил под въздействие и на алкохол (най - вероятно още сутринта) е довело до падане от стълбата и травма на лявата ръка. В свидетелските си показания Д.Д. и Д. Д. - колеги на ищеца, които са били заедно на смяна в деня на инцидента, разказват, че действително теренът е бил кален, но те не са избрали да използват стълба за да преминат през него. Всъщност и самият ищец не отрича, че е използвал стълбата не по предназначение, но намира това за допустимо с оглед калния терен и въпреки изричните инструкции за безопасност.

За да предпази работниците от трудови злополуки и травми, с оглед безопасността и на останалите служители и нормалното функциониране на обект като “М.” ЕАД, в който процесът на работа е непрекъсваем и се осъществява при тежки и специфични условия на труд, а дейността му е от национално значение са създадени стриктни правила за вътрешната безопасност. Тези правила са били категорично нарушени от страна на ищеца и макар, че не са довели до трудова злополука по смисъла на КСО (с рентгенова снимка не е установено счупване и не е настъпила временна неработоспособност) са достатъчни да обосноват наложеното дисциплинарно наказание. С оглед специфичните функции на ищеца в работата му съгласно длъжностната му характеристика - да поддържа, настройва, ремонтира и извършва профилактика на ел. съоръженията в рудниците и защитите към  тях само фактът, че в работно време е бил под въздействието на алкохол е достатъчно да обоснове дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

По иска с правно основание чл. 357, ал. 1 вр. с чл. 188, т. 2 от КТ.

За да бъде уважен искът по чл. 357 ал. 1 вр. с чл. 188 т. 2 от КТ за отмяна на заповед за наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”, е необходимо ищецът да установи, че е работил по трудово правоотношение с ответника и му е наложено дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 188 във вр. с чл. 187 от КТ, в тежест на ответника работодател е да установи законосъобразността на оспорената заповед, а именно - че същата притежава изискуемите от закона реквизити, че е било налице посоченото в заповедта основание за налагане на дисциплинарно нарушение, а именно че ищецът е извършил посоченото в заповедта нарушение на трудовата дисциплина и че същото е извършено виновно; че тежестта на нарушението съответства на тежестта на наказанието, че процедурата по налагане на дисциплинарното наказание е спазена, че на ищеца са били изискани обяснения преди налагане на наказанието за всяко едно от нарушенията, за които същото е наложено, и че наказанието е наложено в предвидените в разпоредбата на чл. 194 от КТ срокове.

С оглед разпределената доказателствена тежест ищецът безспорно доказа, че е работил по трудово правоотношение с ответника и че му е наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение” със заповед, връчена му лично на 02.04.2014 г., т.е. следва да се провери законността на наложеното наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 186 от КТ, нарушение на трудовата дисциплина е само виновното неизпълнение на трудовите задължения, като формата на вината е без значение, т.е. нарушение на трудовата дисциплина е както умишленото, така и непредпазливото неизпълнение на трудовите задължения. Следователно, законосъобразността на дисциплинарното уволнение се обуславя от наличие на определени правила за поведение на работника/служителя и виновното извършване на действия в разрез с тях.

Заповедта, с която на ищеца е наложено дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение" е редовна от външна страна, съдържа изискуемите от закона реквизити, посочени са нарушенията, кога са извършени, по кой текст от КТ съставлява нарушение на трудовата дисциплина, издадена е от Управителя на клон Рудник Т. към онзи момент, поискани са и са приети от ищеца обяснения във връзка с дисциплинарното производство, издадена е заповед в сроковете по чл. 194, ал. 1 от КТ, която е надлежно връчена на дисциплинарно наказаното лице.

Ето защо съдът приема, че дисциплинарната процедура е спазена, не е налице формално основание за незаконосъобразност, а заповедта е надлежно връчена, поради което спорът следва да се разгледа по същество, а именно - да се установи дали ищецът действително е извършил вменените му във вина нарушения и дали същите съответстват по тежест на наложеното наказание.

Неоснователни са доводите за ненадлежно установяване на дисциплинарното нарушение - употреба на алкохол в работно време на ищеца поради неизвършване на кръвна проба за алкохол. В случая не намира приложение . Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства., тъй като съгласно чл. 1 с наредбата се урежда редът, по който се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, какъвто не е настоящият случай. Установяването на състоянието, непозволяващо на работника да изпълнява възложената му работа, и съответно дисциплинарното нарушение може да стане с всички доказателствени средства, предвидени в ГПК. В този смисъл за работодателя не е съществувало задължение да установи употребата на алкохол от страна на работника с кръвна проба при прилагане на разпоредбите на Наредба № 30.

Съдът намира, че действително ищецът е извършил вмененото му във вина нарушение, както е описано в процесната заповед, а именно че се е явил на работа на 31.01.2014 г. в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи. Така описаното поведение представлява нарушение на трудовата дисциплина съгласно чл. 187, т. 2 във връзка чл. 126, т. 2, предл. 1 от КТ.

         По отношение на другото нарушение, а именно използването на преносимата стълба не по предназначение, се установи, че същото представлява нарушение на специално изготвени инструкции за вътрешна безопасност от работодателя и реално е допринесло за падането и травмата на ищеца.

При преценяване на съизмеримостта между извършените нарушения и наложеното наказание настоящият състав намира, че същото е законосъобразно и правилно.

В Решение № 232 от 31.03.2010 г. на ВКС по гр. д. № 227/2009 г., IV г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 от ГПК, се изтъква, че "При преценка на това кое явяване на работа е състояние, което не позволява на работника да изпълнява възложените му задачи, от значение е констатацията, че работникът или служителят, поставяйки се сам под въздействието на алкохол, независимо от какъв вид и в какво количество, сам поставя живота и здравето си в опасност, когато това състояние е от естество да допринесе за настъпване на произшествие при работа и за трудова злополука.".

При съобразяване с така цитираната съдебна практика, съдът намира, че в конкретния случай нарушението е тежко, поради следните съображения:

Заеманата от жалбоподателя длъжност "електромонтьор" предполага извършване на потенциално опасни дейности при работата с електричество и с електросъоръженията в рудника, което поставя завишени изисквания към осигуряване на безопасни условия на труд, а също и към отговорността и самокритичността на служителите. Тези обстоятелства обуславят изключителна тежест на неблагоприятните последици, до които поведението на жалбоподателя би могло да доведе. В тази връзка следва да се отчете съдебната практика (Решение № 372 от 1.07.2010 г. на ВКС по гр. д. 040/2009 г., IV г. о., ГК, Определение № 471 от 18.04.2011 г. на ВКС по гр. д. 650/2010 г., III г. о., ГК), съгласно която явяването на работа дори и с остатъчна концентрация на алкохол е достатъчно да обуслови налагане на най - тежкото дисциплинарно наказание, ако работата се извършва във високорискова трудова среда, в каквато е полагал труд жалбоподателят.

По така изложените съображения, съдът намира, че процесното дисциплинарно наказание е законосъобразно наложено, а предявеният иск е неоснователен и правилно е бил отхвърлен от районния съд.

С оглед изхода на спора на основание чл. 78, ал. 8 вр. ал. 3 от ГПК въззивникът следва да заплати на въззиваемата страна разноски за представителство от юрисконсулт в размер на 200 лв. (чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения).

Водим от горните мотиви, Окръжен съд - гр. Стара Загора

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 275/01.12.2014 г. по гр.д. № 205/2014 г. по описа на Р.я районен съд.

ОСЪЖДА Т.Д.Д. ***, ЕГН ********** да заплати на “М.” ЕАД клон Рудник “Т.-1” с.Т. ЕИК ..., сумата от 200 лева представляващи направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                      2.