Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 179       ………………24.04.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и пети март………………………………………………..Година 2015              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1157….по описа за 2015….…………...година.

 

        Обжалвано е решение № 11 от 07.01.2015 г., постановено по гр.дело № 1244/2014 г. на Казанлъшкия районен съд, с което е отхвърлен предявеният от „Механата” ООД гр.Павел баня против “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр.Пловдив иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено, че не се дължи сумата от 3270.32 лв., представляваща коригирана стойност на електрическа енергия по партида с клиентски № 1010207531 за периода 22.10.2013 г.- 16.01.2014 г. за обект на потребление с ИТН 4158611, за което е издадена фактура № 1112843873/26.05.2014 г., като неоснователен.

 

        Въззивникът „Механата” ООД гр.Павел баня, чрез пълномощника си адв.Р.Т., счита, че решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, при допуснати нарушения на съществени процесуални правила, необосновано и вътрешно противоречиво. Моли същото да бъде отменено изцяло и вместо него постановено друго, с което предявеният иск бъде уважен и му се присъдят разноските за двете съдебни инстанции.

 

        Въззиваемият “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр.Пловдив в отговора си по чл.263, ал.1 ГПК, подаден чрез юрисконсулт М.Ч., взема становище, че жалбата е неоснователна. Моли обжалваното решение да бъде потвърдено изцяло и му се присъдят направените във въззивната инстанция разноски по делото.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционият съд е предявен иск  с правно основание чл.124, ал.1 ГПК. Ищецът „Механата” ООД- Павел баня твърди, че е потребител на ел.енергия на недвижим имот, находящ се в гр.Павел Баня, ул.„Освобождение”№ 2 и заплащал на ответника ползваната ел.енергия по партида с кл.№ 1010207531 за ИТН 4158611. Получил писмо, изх. № 117202781/02.06.2014 г., с което ответното дружество го уведомило, че на 16.01.2014 г. била извършена проверка от служителите на ЕРП и констатирано, че СТИ отчита с грешка консумираната ел. енергия, за което бил съставен Констативен протокол № 109576/16.01.2014 г. 3а сумата по корекция била издадена фактура № 1113490365/02.06.2014 г., в която като основание за корекцията на ел.енергията за периода от 22.10.2013 г. до 16.01.2014 г. се сочело установено от служители на ЕРП неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия за електромер № 03420571 и било начислено допълнително количество ел.енергия на стойност 3270.32 лв.. Към сумата по корекция била начислена и сумата от 36.35 лв. като акциз по 2.00 лв. за Мвтч. Ищецът счита, че не дължи сумата по корекцията, отказал да я заплати и я оспорил изрично с писмена жалба до ответника. При извършване на проверката на СТИ, нито той като потребител, нито негов упълномощен представител са присъствали при отваряне на ел.таблото, нито при съставянето на констативния протокол от техниците на ЕРП, а и копие от протокола не му било предоставено. Позовава се на неспазване нормите на ПИКЕЕ-  чл.47, ал.1, чл.43 и чл.44 ал.2. Предвидената в чл.54 от Общите на ЕРП условия процедура за едностранно /без участието на потребителя/ коригиране на сметки за електрическа енергия противоречало на основния принцип, установен в чл.2, ал.2 от ЗЕ и същата била нищожна на основание чл.26, ал.1, предл.1-во и 2-ро от ЗЗД, вр. чл.146,ал.1 и чл.143, т.6 и т.18 от ЗЗП /в сила от 10.06.2006 г./, вр. чл.7, ал.2 от ЗЕ. Тази разпоредба противоречала и на чл.82 ЗЗД. Следвало да се има предвид и, че съгласно чл.120, ал.1 от ЗЕ, средството за търговско измерване е собственост на електроразпределителното дружество, поради което негово било задължението да осигури правилното му и коректно функциониране. Отговорността за некоректното измерване на подадената ел. енергия не можело да му бъде вменена. Моли съда да постанови решение, с което на основание чл.124, ал.1 ГПК да приеме за установено, че не дължи на ответника „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД сумата от 3270.32 лв., начислена за периода от 22.10.2013 г. до 16.01.2014 г. по партида с кл.№ 1010207531 за ИТН 4158611, за недоставена и непотребена електроенергия.

 

        В отговора по чл.131 ГПК ответникът “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е оспорил иска с твърдението, че сумата е начислена правомерно и на основание разпоредбите на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ, във вр. с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ вр. с чл.45, ал.1 от ПИКЕЕ /ДВ, бр.98 от 12.11.2013г./. Твърди, че при проверката на 16.01.2014 г., извършена от служители на дружеството в присъствието на представители на ищцовото дружество- двама свидетели и служител на МВР, било констатирано, че електромер № 03420571, монтиран за да измерва доставяната ел.енергия в имот на ищеца измервал с грешка- 43,38%, което било извън допустимите отклонения. Грешката била установена чрез замерване на електромера с уред- еталон. Служителите на ЕВН ЕР установили причините за тази грешка на електромера: ”снети мостове на първа и втора фаза на токови ве­риги на междинния клеморед, при което консумираният ток по тези фази /първа и втора фаза/ не се измерва от електромера” и възстановили правилната схема на свързване. Тъй като причината за неточното измерване на електромера била в промяна на схемата му на свързване, електромерът не бил демонтиран за метрологична експертиза от БИМ, а с проверка по реда на чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ- в присъствието на служител на МВР. За всички действия по проверката на СТИ бил съставен констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 109576/16.01.2014 г., връчен на ищцовото дружество като получател при съставянето му. Едностранната корекция на сметката на ищеца- клиент била извършена от ЕВН ЕС по реда на чл.51, ал.1 от ПИ­КЕЕ, във вр. с чл.48, ал.2 във вр. с ал.1, т.2, б.”а”, във вр. с чл.45, ал.1 от ПИКЕЕ. Периодът от време, за който била извършена корекцията, бил точно 86 дни и не превишавала посочения в чл.48, ал.1 от ПИКЕЕ период от 90 дни. Първата дата 22.10.2013г. - началото на корекционния период, била дата­та на регулярен отчет на показанията на електромера. Моли предявеният иск да бъде отхвърлен като неоснователен.

 

        По делото не е спорно, че ищецът и ответникът са страни по договор за продажба на електроенергия, както и че относно посочения в исковата молба обект, находящ се в гр.Павел баня, ул.”Освобождение” № 2Б, ищецът е потребител с клиентски номер 1010207531. Видно от констативен протокол № 79087/23.05.2013 г. на ЕВН ЕР  процесният електромер  № 03420571 за имот с ИТН 4158611 е монтиран в присъствието на Митко Попов  като представител на „БРО” ЕООД гр.Павел баня. От представените по делото заявление-декларация вх.№ 1733002/27.09.2013 г.; декларация за достъп до мрежа; удостоверение от 23.09.2013 г. на АП;  договор за наем на недвижим имот от 05.09.2013 г., сключен между „БРО” ЕООД като наемодател и „Механата” ООД като наемател и удостоверение № 13/22.07.2013 г. на Община Павел баня се установява, че Б.М.П., представляващ „Механата” ООД с  кл.№ 1010207531,  е заявил искане за постоянно захранване на обект с ИТН 4158611- ресторант и стаи за гости, находящ се в гр.Павел баня, ул.”Освобождение” № 2Б.

 

        От представения констативен протокол за техническа проверка на средство за търговско измерване от 16.01.2014 г., се установява, че при извършена проверка на състоянието на измервателното устройство за обекта на ищеца било установено наличие на промяна на свързването. Тя се изразявала в това, че били снети мостове на първа и втора фаза на токови ве­риги на междинния клеморед, при което консумираният ток по тези фази /първа и втора фаза/ не се измерва от електромера. Протоколът е съставен и подписан в присъствието на Н.К. - инспектор в У „Полиция”- Павел баня и свидетелите В.Н.З. и П.Н.Д.. Наличието на отразените в същия обстоятелства се установява и от разпита на свидетеля Б.М.Б., който е бил част от екипа, извършил проверката. Този свидетел твърди, че след като екипът възстановил правилния начин на свързване и извършил контролно замерване, електромерът започнал да измерва правилно, поради което и не бил демонтиран и предоставен за експертиза. Свидетелят установява също така, че при започване на проверката „не потърсили човек”, не потърсили и собственика, направо пристъпили към замерване на електромера. Свидетелите, които подписали протокола, били служители на охранителната фирма „Кремък”, които те водили при проверката. Представена е справка, от която е видно, че ответникът е извършил корекция на сметката за ел.енергия за периода от 22.10.2013 г.- 16.01.2014 г.- за 86 дни. Установява се от представената фактура № 1113490365 от 02.06.2014 г., че за периода от 22.10.2013 г. до 16.01.2014 г. на ищеца е начислена 18174 кВтч ел.енергия общо на стойност 3270.33 лв. с ДДС. По делото не е спорно, че посочената във фактурата сума не е заплатена.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът намира следното: Предявеният иск е отрицателен установителен с предмет- установяване недължимостта на начислени по партидата на ищеца суми за консумирана електроенергия. Начислението е осъществено посредством едностранно коригиране на сметката му за електроенергия, извършено от дружеството-  доставчик. С оглед предмета на иска, в тежест на ответника е да докаже основанието, от което произтича вземането. Ответникът твърди, че сумата е начислена на основание разпоредбите на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ, във връзка с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ, във връзка с чл.45, ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия /ДВ, бр.98 от 12.11.2013 г./. Действително ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл.83, ал.2, изр.2 ЗЕ, с решение по т.3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.9 във връзка с чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ е приела нови Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ, бр.98 от 12.11.2013 г. ПИКЕЕ, обнародвани в ДВ, бр.98 от 12.11.2013 г., обаче са неприложими в настоящия случай, тъй като в тях не е предвидена изрично обратна сила на нормите, на които ответникът се позовава /в този смисъл ОПР 53- 2014- І т.о., ОПР 428- 2014- І т.о. на ВКС/. Наистина, проверката в настоящия случай е извършена на 16.01.2014 г. /при действието на новите ПИКЕЕ/, но този нормативен акт има действие само занапред и е неприложим към заварените случаи до влизането им в сила, още повече, че в случая проверката засяга период, който е отпреди обнародването на посочените правила.

 

        От друга страна, тъй като новите ПИКЕЕ се отнасят за част от процесния период, проверката следва да е извършена съобразно посочената в чл.47 и 48 от ПИКЕЕ процедура. Съгласно чл.47, ал.3 и 4 ПИКЕЕ, при отсъствие на клиента при съставянето на констативния протокол или при отказ от негова страна да го подпише, констативният протокол се подписва поне от двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа. В случаите по ал.3 операторът на съответната мрежа изпраща констативния протокол на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка. В настоящия случай от представените по делото доказателства и от показанията на свид.Б. се установи, че преди проверката не е бил търсен клиента, а направо се пристъпило към замерване на СТИ. Подписалите протокола като свидетели лица пък били служители на охранителна фирма „Кремък”, които извършващите проверката водели със себе си. Безспорно констативният протокол е бил съставен в отсъствието на клиента, поради което е следвало да му бъде изпратен при спазване условията на ал.4. По делото не са представени доказателства същият да е бил изпратен на ищцовото дружество с препоръчано писмо с обратна разписка, следователно нарушен е чл.47, ал.3 и 4 ПИКЕЕ. Съгласно чл.48, ал.2 ПИКЕЕ, когато при проверката на измервателната система се установи промяна на системата на свързване, корекцията по ал.1 се извършва само въз основа на констативен протокол за установяване намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията по чл.47 и е съставен в присъствието на органите на полицията и е подписан от тях. В случая в констативния протокол е посочено името на инсп.Н.Т.К. от У „Полиция”- Павел баня, чийто подпис е поставен в началото на протокола, преди посочване на констатациите на проверяващите, поради което не става ясно дали полицейският служител е присъствал при самото констатиране на наличието на намеса в измервателната система. Констативният протокол е частен свидетелстващ документ, удостоверяващ изгодни за издателя му факти, и когато същият е съставен в нарушение на процедурата, посочена в подзаконовия нормативен акт- ПИКЕЕ, той не може да се ползва за пряко и пълно доказване на обстоятелствата, посочени в него. С оглед на изложеното въззивният съд намира, че в тежест на ищеца /въззиваем в настоящото производство/ не е възникнало задължение за заплащане на сумата 3270.32 лв., поради което предявеният отрицателен установителен иск следва да се уважи.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е неправилно и следва да бъде отменено. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което предявеният иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК бъде уважен като се признае за установено по отношение на ответника ЕВН, че „Механата” ООД не дължи сумата от 3270.32 лв., представляваща коригирана стойност на електрическа енергия по партида с клиентски № 1010207531 за периода 22.10.2013 г.- 16.01.2014 г. за обект на потребление с ИТН 4158611, за което е издадена фактура № 1113490365 от 02.06.2014 г. На въззивника следва да се присъдят направените по делото разноски за двете съдебни инстанции в размер общо на 1375.73 лв. за д.т. и адвокатско възнаграждение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

        ОТМЕНЯ решение № 11 от 07.01.2015 г., постановено по гр.дело № 1244/2014 г. на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 37, че „Механата” ООД,  ЕИК 202706839, със седалище и адрес на управление: гр.Павел баня, област Стара Загора, ул.”Освобождение” № 2Б, не дължи сумата от 3270.32 лв. /три хиляди двеста и седемдесет лева и тридесет и две стотинки/, представляваща коригирана стойност на електрическа енергия по партида с клиентски № 1010207531 за периода 22.10.2013 г.- 16.01.2014 г. за обект на потребление с ИТН 4158611, за което е издадена фактура № 1113490365 от 02.06.2014 г.             

  

        ОСЪЖДА “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД гр.Пловдив, с посочен адрес, да заплати на „Механата” ООД гр.Павел баня, с посочен адрес, направените по делото разноски за двете съдебни инстанции в размер на 1375.73 лв./хиляда триста седемдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: