Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 181                              24.04.2015 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 25 март                                                     две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-Я.

                                            ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                              МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-Я.

в.гр.д. № 1171  по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на “Студентски столове и общежития“ ЕАД гр. Стара Загора  чрез пълномощника им адв. М. против решение № 1322  от 13.12.2014 г., постановено по гр.дело № 2646/2014г. по описа на Старозагорския  районен съд.

Въззивникът счита, че така постановеното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано, постановено в противоречие с разпоредбите на ТЗ и КТ. Излага подробни съображения за това, докладвани в с.з. Моли да се постанови решение, с което да бъде отменено изцяло обжалваното решение и да се постанови ново, с което да бъдат отхвърлени предявените от ищцата искове. Молят да им бъдат присъдени направените разноски по делото.

Въззиваемата А.Д.Б. чрез адв. Н.Я.,  моли да бъде отхвърлена въззивната жалба като неоснователна и да бъде потвърдено изцяло обжалваното решение като правилно и законосъобразно. Излага подробни съображения за това, докладвани в с.з. Сочи, че при анализ на събраните по делото доказателства може да се стигне до единствения правилен извод, че подбора по чл.329 от КТ е незаконосъобразен. Моли да й бъдат присъдени направените разноски по делото пред въззивната инстанция, за които е представила списък по чл.80 от ГПК.  

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Предявени са три обективно съединени иска с правно основание чл. 344, ал.1 т.1, 2 и 3  от КТ – за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на преди заеманата работа, за изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ.

Не се спори по делото, че по силата на трудов договор между страните е съществувало трудово правоотношение, като ищцата /въззиваема в настоящото производство/ е изпълнявала длъжността „портиер” в ответното дружество /въззивник в настоящото производство/. Със заповед № 9/24.04.2014г. на управителя на „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД, КЛОН Стара Загора е било прекратено трудовото й правоотношение  на основание чл. 328 ал.1, т. 2 от КТ. Като причини за прекратяване на трудовия договор е посочено – поради изтичане на срока на предизвестие от 30 дни. Видно от приложеното по делото предизвестие изх.№ 49 от 24.03.2014г. на управителя на ”СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД, КЛОН Стара Загора, което е било връчено при условията на отказ на ищцата, е посочено, че трудовото й правоотношение ще бъде прекратено поради съкращаване на щата на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ след изтичане на срока по чл.326 ал.2 от КТ от 30 дни. Следователно съдът приема, че посоченото основание за прекратяване на трудовото правоотношение е съкращаване на щата – чл.328 ал.1 т.2 от КТ.

За да е налице законосъобразно уволнение  по чл.328, ал.1 т. 2 от КТ първото условие е съкращението в щата на предприятието да се основава на извършена по законоустановения ред промяна в същото, т.е. налице ли е действително “съкращаване на щата” и извършено ли е то по предвидения за това ред. 

Видно от приетото като доказателство по делото щатно разписание на длъжностите в “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИ” ЕАД КЛОН Стара Загора към 01.01.2014г., са предвидени 16 броя длъжности „портиер”. Впоследствие е одобрено ново щатно разписание на длъжностите в “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД КЛОН Стара Загора към 01.03.2014г., от което е видно, че са предвидени 8 броя длъжности „портиер”. Същото е утвърдено от Управител С.М.М., което се потвърждава от заключението на съдебно – графологическата експертиза, приета по делото, според което подписа под същото е изпълнен от С.М.М..

Установено е по делото, че със Заповед №5/14.03.2014г. на Изпълнителния директор на “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД КЛОН Стара Загора  е наредено извършването на подбор по чл.329 от КТ и определяне на служителите, трудовите правоотношения, с които да бъдат прекратени в съответствие с новото щатно разписание на Изпълнителния директор на “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД КЛОН Стара Загора, в сила от 01.03.2014г. Видно от заповедта подбора е следвало да бъде извършен между всички служители, заемащи длъжности “портиер”.

Видно от представения и приложен по делото пред районния съд протокол за извършен подбор от 17.03.2014г., подбора по чл.329, ал. 1 КТ е извършен от комисията, определена със Заповед №5/14.03.2014г. на Изпълнителния директор и в същия са отразени резултатите от подбора, в който не са участвали всички, заемащи посочените длъжности съобразно щатното разписание, тъй като според щатното разписание от 01.01.2014г., са предвидени 16 броя длъжности „портиер”, а подбора е извършен по отношение на 13 работници и служители, работещи на тази длъжност. На всеки един от участвалите в подбора е поставена оценка съобразно критерии, конкретизирани от работодателя в два броя указания, съставляващи Приложение № 1 към Заповед № 5/14.03.2014г. При проучване на същите се установява, че има разлика в предвидените точки за наличие на средно образование, както и на  висше образование, образователна степен „Магистър”, както и за отнемане на точки при сигнали за нарушение. Това говори за неясни критерии при извършване на подбора. Комисията е направила сравнение между тринадесет служители, изпълняващи длъжността по критерии образование, допълнителна квалификация, професионален опит, начин на изпълнение на служебните задължения и спазване на трудовата дисциплина, допуснати нарушения – официално наложените дисциплинарни наказания от работодателя, които не са заличени по реда на КТ. При извършения подбор са били предложени за уволнение 5 служители, класирали се с най-ниски резултати, между които е била и ищцата.

От приетия като доказателство по делото Устав на “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД се установява, че в чл.9, ал.2 т.7 е предвидено Съветът на директорите да приема организационно – управленската структура на дружеството.

Ответникът не е представил по делото решение на Съвета на директорите “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД за намаление броя на служителите, заемащи длъжността „портиер”. Предвид обстоятелството, че ответникът носи доказателствена тежест във връзка със законосъобразността на уволнението, то съдът  приема, че такова решение на Съвета на директорите “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД не е взето, поради което цялата процедура по извършване на подбора е опорочена.

    Предвид гореизложеното, следва да се направи извода, че решението за намаляване на щатните бройки в ответното дружество не е взето от Съвета на директорите “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД, както е предвидено в устава на същото. В подбора не са включени всички служители, заемащи длъжността „портиер”,  съобразно щатното разписание. Критериите, по които е извършен подбора са неясни и не отговарят на указанията, които първоначално са въведени от управителя на клона. Съгласно ТР № 3/16.01.2012г. по т.д. № 3/2011г., ОСГК, преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ – кой от работниците и служителите има по – висока квалификация и работи по – добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 КТ при упражняването, на който съдът проверява, основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал.1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че са правилни изводите на първоинстанционният съд, че издадената заповед за уволнение на ищцата е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена от съда. При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск за отмяна на заповедта за съкращение и  признаване на уволнението за незаконно е основателен. Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че  предявеният от ищцата иск за възстановяване на преди заеманата длъжност „портиер” в  “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД клон гр.Стара Загора е основателен и доказан.

С оглед на това основателни се явяват и другите обективно съединени искове – за възстановяване на преди заеманата длъжност и присъждане на обезщетение по чл. 225, ал.1 от КТ. Правото на ищеца да бъде възстановен на  преди заеманата длъжност предпоставя признаване за незаконна заповедта за уволнение и нейната отмяна. Искът за признаване незаконността на уволнението и неговата отмяна имат преюдициален характер по отношение на останалите два обективно съединени иска. /В този смисъл Решение № 625-92 г. ІІІ ГО ВКС/.

По отношение на иска за заплащане на обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа, правилно съдът е приел, че същият е основателен и го е уважил в размер на 1 972,00 лева.

Предвид гореизложените съображения, настоящата инстанция намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което  следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони, изводите съответстват на събраните по делото доказателства.

Пред въззивната инстанция въззиваемата е поискала присъждане на разноските за настоящата инстанция, поради което следва да й се  присъдят такива с оглед изхода на спора -неоснователност на въззивната жалба, които са в размер на 600 лв. Въззивникът е направил възражение за прекомерност на същите. Въззивният съд намира това възражение за неоснователно, тъй като възнаграждението е съобразено с правилата на Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения делото, а също така делото е с правна и фактическа сложност, поради което не следва да бъдат намалявани направените разноски пред настоящата инстанция.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1322  от 13.12.2014 г., постановено по гр.дело № 2646/2014г. по описа на Старозагорския  районен съд.

 

ОСЪЖДА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД, КЛОН СТАРА ЗАГОРА, ЕИК 8319174530044, с адрес: гр.Стара Загора, ул.Армейска № 16, вх.Д, ап.30, представлявано от С.С.Г. ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.Б. ***,  с ЕГН ********** сумата от 600 лв. /шестстотин лева/, представляваща направените разноски пред въззивната инстанция.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 от ГПК.

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: