Р Е Ш Е Н И Е

 

188/28.04.2015 година                                                           Град Стара Загора

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                          ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и първи април                                                                     2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                      ВАНЯ ТЕНЕВА       

 

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1188 по описа за  2015 година.

 

 

Обжалвано е решение № 1101/30.10.2014г., постановено по гр. дело № 2079/2014г., по описа на С. районен съд.

 

         Въззивникът С.Д.Т. моли да бъде отменено решението и присъдят направените разноски пред двете съдебни инстанции.

                

                  Въззиваемият “Е.” ЕАД – гр. П. е подал писмен отговор, с който моли да се потвърди решението и присъдят разноските направени във въззивната инстанция.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявен е отрицателен установителен иск, с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК

 

Установено е по делото, че страните са в договорни отношения по продажба на ел. енергия, като ищецът е потребител. От представените констативни протоколи № 100755 за техническа проверка и от 19.03.2014г. за метрологична експертиза на средство за измерване се установява, че на 04.12.2013г. служителите на ответника са извършили проверка на процесния електромер и са установили, че същият отчита с грешка от – 77,45%.

 

При извършената метрологична експертиза е установено, че е осъществен достъп  до вътрешността му като е монтирано допълнително съпротивление, водещо до отчитане по-малко от консумираната ел. енергия. От представената по делото фактура от 08.05.2014г. е видно, че за миналия период от 09.09.2013г. до 04.12.2013г. ответникът е начислил на ищеца допълнително ел. енергия на стойност 498.91 лева.

 

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която установява, че от протокола за метрологичната експертиза се установява извършено неправомерно въздействие върху електромера. Неотчетената ел. енергия е изчислена съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, б. “а” от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от ДКЕВР, обнародвани в ДВ бр. от 12.11.2013г., в сила от 16.11.2013г.

 

По делото са събрани гласни доказателства. Свидетелят М.М. - служител при ответника заявява, че той не е видял следи от нерегламентирана намеса върху електромера, независимо че в т. 3 от протокола е написано, че има такава. Допуска, че колегата му е допуснал грешка, тъй като на ден минали от шест до осем адреса.

 

В случая ответното дружество черпи правата си от ПИКЕЕ, посочени по-горе, съгласно чл. 48, ал. 1 от същите, в случаите когато при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване измерва с грешка извън допустимата, операторът на съответната мрежа изчислява количеството ел. енергия за период от датата на констатиране на неправилното измерване, до датата на монтажа на средството за търговско измерване, или до предходната извършена проверка, но не по-дълъг от 90 дни.

 

Въззивният съд намира, че тази норма е неприложима за случая поради това, че корекцията е извършена за период когато цитираните правила не са действали – от 09.09.2013г. до 04.12.2013г. Неоснователно е твърдението, че с разпоредбата на чл. 48, ал.1 - законодателят изрично е допуснал, че след приемането на правилата, първите технически проверки ще обхващат период преди влизането им в сила и това доказва обратното действие на правилата. Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение и то с изрична разпоредба, съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Без изрично предвидено обратно действие, нормата на чл. 48 е неприложима преди подзаконовия нормативен акт да влезе в сила.

 

Установено е също така, че дружеството не доказва виновно поведение на клиента. Нещо повече – от показанията на свидетеля М.М. се установява, че вмешателство в електромера не е извършено.

 

При тези установени по делото обстоятелства съдът намира, че предявеният отрицателен установителе нск е основателен и следва да бъде уважен. Обжалваното решение следва да бъде отменено.

 

При този изход на делото в тежест на въззиваемия ответник следва да се възложат направените от ищеца-въззивник разноски пред двете съдебни инстанции в размер на 1 950 лева, съгласно чл. 78, ал. 1 от ГПК.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд

 

                                     Р Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1101/30.10.2014г., постановено по гр. дело № 2079/2014г., по описа на С. районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на “Е.” ЕАД – ГР. П. с ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “Х.” №., че С.Д.Т. с ЕГН **********,***, не дължи сумата 498.91 лева, представляваща цената на 2 711 кв/ч. електрическа енергия по фактура № 1112838752/08.05.2014г., с която е коригирана сметката за миналия период от 09.09.2013г. до 04.12.2013г.

 

ОСЪЖДА  “Е.” ЕАД – ГР. П. с ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “Х.” №., да заплати на  С.Д.Т. с ЕГН **********,***, сумата 1 950 /хиляда деветстотин и петдесет/ лева – направени съдебни и деловодни разноски в двете съдебни инстанции.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

    ЧЛЕНОВЕ:     1.            

                             2.