Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 164 …………………15.04.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На петнадесети април……...………………………………….………..Година 2015              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1192………по описа за 2015…………година.

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на „Нестле България” АД гр.София против разпределението на суми във връзка с проведена публична продан на имоти на длъжника по изп.дело № 2014650400475 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765, извършено с протокол за разпределение на суми от 22.01.2015 г., предявен на 11.02.2015 г.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение на сумите е неправилно, тъй като не било съобразено с обхвата на ипотечните права на ипотекарния кредитор върху изнесените на публична продан недвижими имоти и в същото не били посочени точно имотите, върху които ще бъдат прехвърлени правата по силата на проведената публична продан, поради което при плащането на цената и издаване на постановлението за възлагане не би имало яснота публичната продан за всички процесни имоти ли е извършена или само за имоти с идентификатори 68850.522.5205.6.3 и 68850.522.5205.6.4. Моли разпределението да бъде отменено и съдът да постанови ново разпределение, което се отнася само до продадените имоти с идентификатори 68850.522.5205.6.3 и 68850.522.5205.6.4. Ако в разпределението бъдат включени като обект на извършената продан имоти с кадастрални номера 68850.522.5205.3 и 68850.522.5205.4, 68850.522.5205.5, 68850.522.5205.7 и 68850.522.5205.8, то разпределението на цената на тези имоти да се извърши като купувачът „Рино Сердика” ЕООД се счита за необезпечен взискател.

 

        В срок е постъпил писмен отговор от взискателят „Рино Сердика” ЕООД- Стара Загора, в който се взема становище, че жалбата е недопустима, защото в същата не са изложени оплаквания по изготвеното разпределение на суми, а са развити такива, които не могат да бъдат предмет на производството по чл.463 ГПК. Алтернативно, ако съдът допусне разглеждане на жалбата, излага съображения за нейната неоснователност.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

        Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК.

        Изпълнително дело № 20147650400475 е образувано по молба на „Райфайзенбанк /България/" ЕАД по приложен изпълнителен лист от 18.02.2014 г., издаден по ч.гр.дело № 671/2014 г. на РС- Стара Загора, съгласно който солидарните длъжници "Лъки" ЕООД и „Стара Загора - Табак" ЕООД са осъдени да заплатят на взискателя „Райфайзенбанк /България/" ЕАД сумата от … евро- част от просрочена главница, ведно със законната лихва за забава от 17.02.2014 г. до изплащане на вземането, както и сумата от … лева разноски по делото. За обезпечаване вземането на взискателя, „Лъки" ЕООД е учредило в полза на кредитора договорна ипотека върху следните собствени на дружеството недвижими имоти: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.522.5205.6.3, находяща се в гр.Стара Загора, кв. Индустриален, ет.1, намиращ се в сграда 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5205, с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 2, без посочена площ, с прилежащи части: склад за огниво и котелно помещение на кота -3.10 м, при подробно посочени съседни самостоятелни обекти в сградата; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.522.5205.6.4, находящ се в гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ет.1, намиращ се в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5205, с предназначение на самостоятелния обект : За обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта: 1, с площ от 159.55 кв.м, при подробно посочени съседни самостоятелни обекти в сградата- същите самостоятелни обекти представляващи съгласно документи за собственост и строителна документация, заедно в съвкупност Логистичен център, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Георги Байданов” № 2А, въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване 128/23.11.2007 г. на РДНСК-Стара Загора, представляващ преустройство, пристройка и надстройка на реално обособена част- дял 2 , съгласно Удостоверение № УЧ-202-7/13.06.2007г. на Община Стара Загора, от съществуваща производствена сграда, включваща главен корпус, състоящ се от Блок „А” и Блок „Б” и Битовка, главен корпус- разширение, подземен хладилник към главен корпус, компресорно отделение и трафопост, построена върху дворно място, съставляващо УПИ І-5205 в кв.4 "Индустрия" по плана на града, цялото с площ от 6740 кв.м, при подробно посочени граници на УПИ, който логистичен център е със застроена площ от 4360.98 кв.м и разгъната застроена площ от 5270.56 кв.м, съгласно строителна документация и Разрешение за ползване № 128/23.11.2007 година на РДНСК-Стара Загора, част от който Логистичен център е преустроен съгласно одобрени архитектурни проекти от 23.12.2010 г. и разрешение за строеж № РС- И 727/29.12.2010 г. в „Обект за производство на готови за консумация кулинарни изделия”, със степен на завършеност: напълно завършен без издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно удостоверение № 68-00-0262-14/28.07.2011 г. на Община Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда 68850.522.5205.6.4, върху които имоти ЧСИ е наложил възбрана, вписана в СВ- Стара Загора- том ІІ, акт № 5, дв. вх. рег. № 3175/28.03.2014 г.

 

        На 15.04.2014 г. е извършен опис на ипотекираните в полза на взискателя недвижими имоти, за което е съставен протокол, като на описа са присъствали вещо лице, пълномощник на взискателя и представляващия ипотекарния длъжник „Лъки” ЕООД. По молба от 23.10.2014 г. на присъединения взискател „Нестле България" АД за извършване на опис на недвижими имоти, собственост на „Лъки" ЕООД, с идентификатори 68850.522.5205.7, 68850.522.5205.3, 68850.522.5205.4, 68850.522.5205.5, ЧСИ е възложил на вещото лице Иван Антов да даде заключение кои от съществуващите идентификатори в кадастралната карта на гр.Стара Загора, отговарят на ипотекирания в полза на „Райфайзенбанк /България/" ЕАД недвижим имот, собственост на „Лъки" ЕООД, представляващ Дял 2 Логистичен център, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Георги Байданов” № 2А и на 21.11.2014 г. Вещото лице е депозирало заключение.

 

        На 16.12.2014 г. по делото е постъпило уведомление от „Райфайзенбанк /България/" ЕАД, че банката е прехвърлила на „Рино Сердика" ЕООД вземанията си към кредитополучателя „Лъки” ЕООД и солидарните длъжници З.Г.Д. *** - Табак” ЕООД с договор за цесия от 01.12.2014 г. По молба от 18.12.2014 г. от „Рино Сердика" ЕООД и на основание чл.429 ГПК ЧСИ е конституирал като взискател в производството „Рино Сердика" ЕООД, за което са уведомени длъжниците и първоначалния взискател.

 

        Проведена е публична продан за периода от 29.11.2014 г. до 29.12.2014 г. и с протокол от 30.12.2014 г. за купувач е обявен взискателя „Рино- Сердика" ЕООД на ипотекираните и възбранени по делото недвижими имоти, бивша собственост на „Лъки" ЕООД, подробно описани в протокола от 30.12.2014 г.

 

        С протокол за разпределение от 22.01.2015 г. получените от публичната продан на тези имоти суми са разпределени от ЧСИ. Разпределението е предявено с протокол от 11.02.2015 г., за което жалбоподателят „Нестле България” АД е бил редовно призован на 27.01.2015 г., видно от приложеното известие за доставяне, но не е изпратил представител.

 

        В подадената жалба е посочено, че тя е насочена срещу извършеното разпределение на суми, предявено на 11.02.2015 г. Само по себе си разпределението не представлява изпълнително действие. Чрез него не се осъществява принуда, нито се превръща в актив паричен еквивалент. То е онзи необходим междинен акт, чрез който набраните средства от осъществено действие се насочват към взискателите като плащане, което да замести в цялост предписаното в изпълнителния лист поведение на длъжника. Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението се извършва като се подреждат по реда на привилегиите, определени по реда на чл.136 ЗЗД, участващите в разпределението притезания и се поставят на последно място притезанията на хирографарните кредитори.

 

        Тази специфична функция на акта налага и режим на проверка за законосъобразност, различен от предвидения за типичните изпълнителни действия като форми на принуда. Правилата на чл.435 и сл.ГПК са изключение от специалната норма на чл.463. Специалният ред за обжалване се прилага само при съставено и обявено разпределение, а отказът да се извърши такова се атакува по общия ред на чл.435, ал.1 ГПК. Жалбата против разпределението може да се основава само на довод за погрешна преценка на съдебния изпълнител относно кръга на взискателите, размера на предявените от тях вземания и съответстващите им привилегии. Други оплаквания по допуснати нарушения в принудителното изпълнение /напр. при провеждане на способа, чрез който са постъпили сумите/ остават извън предмета на този специфичен контрол. Преждевременно е позоваването на пороци по публичната продан, тъй като към този момент все още липсва финалният обжалваем акт- постановление за възлагане. Поради това, наведените в жалбата оплаквания във връзка с проведената публична продан, в резултат на която са постъпили сумите за разпределение, не следва да бъдат обсъждани.

 

        В жалбата не са направени оплаквания, касаещи предмета на специфичния контрол по чл.463 ГПК, а се навеждат доводи относно идентичността на имотите- предмет на договорната ипотека и предмет на публичната продан, като във връзка с това е направено и искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза със задачи, отнасящи се именно до идентичността на имотите- предмет на договорната ипотека и предмет на публичната продан. Тези въпроси, както бе посочено по- горе, не могат да бъдат разглеждани в производството по чл.463 ГПК. Неоснователно е и искането за назначаване на съдебно- икономическа експертиза във връзка с правата на взискателя по договорните ипотеки, кои от вземанията са погасени и размера на вземанията на взискателя към датата на сключения договор за цесия от 01.12.2014 г. Дружеството „Рино Сердика" ЕООД е конституирано по изпълнителното дело в процесуалното качество на взискател въз основа на сключен договор за цесия от 01.12.2014 г., надлежно вписан и отбелязан в имотния регистър, като вземането му е обезпечено с ипотека, учредена в полза на праводателя му и първоначален кредитор "Райфайзенбанк /България/" ЕАД. Съгласно условията на договора за цесия вземанията са придобити от „Рино Сердика" ЕООД при спазване на изискванията на чл.171 ЗЗД и чл.99 ЗЗД, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите им принадлежности, включително с изтеклите лихви, като са извършени действията по вписване на договора за цесия и съответните отбелязвания на основание чл.17 ПВ, а имотите и обезпеченията са описани в договора за цесия точно, както са описани в съответните ипотечни актове. Изпълнено е и изискването за уведомяване на длъжниците съгласно чл.99, ал.3 от ЗЗД. В настоящото производство не могат да се преценяват възражения срещу материални права. Процесуалната законосъобразност на принудителното изпълнение е несъвместима с разрешаване на спор за дълга или за валидност на обезпечението.

 

        Разпределението от 22.01.2015 г. е извършено в съответствие с изискванията на материалния и процесуалния закон- подробно е описан размерът на задълженията и изтеклите лихви, дължимите такси за ЧСИ и разноските по делото, като е спазен редът на привилегиите по чл.136, ал.1 ЗЗД и не се установяват нарушения при изготвяне на разпределението. Същото е предявено надлежно на страните в изпълнителното производство на 11.02.2015 г.  Както бе посочено, оплаквания във връзка с посочените в протокола размери на задълженията, на изтеклите лихви, на дължимите такси и разноски, не са направени в жалбата. Не са направени оплаквания и за нарушение на чл.136, ал.1 ЗЗД.

 

        Пред вид гореизложеното съдът намира, че жалбата против извършеното с протокол от 22.01.2015 г. разпределение на суми по изпълнително дело № 2014650400475, предявено на 11.02.2015 г., е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                    Р  Е  Ш  И :

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на „Нестле България” АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Европа” № 128, съдебен адрес: гр.София, ул.”Цар Асен” № 17, против Протокол за разпределение на суми от 22.01.2015 г. по изпълнително дело № 2014650400475 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № 765, предявен на 11.02.2015 г.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: