Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  149                             02.04.2015 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 02 април                                                  две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                         МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: …………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1198  по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК във вр. с чл.463 от ГПК.

Постъпила е жалба, подадена от “РАЙФАЙЗЕНБАНК/БЪЛГАРИЯ/” ЕАД гр.София против действията на ЧСИ Гергана Илчева по изп.д.№1364/2010г. по описа на ЧСИ при ОС-Стара Загора против изготвено разпределение на суми обективирано в протокол от 14.01.2015г. предявено на 13.02.2015г.

Жалбоподателят моли да се отмени обжалваното разпределение, изготвено от ЧСИ Гергана Илчева, рег.№ 765, по изп. дело № 1364/2010 г., предявено им на 13.02.2015 г., в качеството им на Взискател, по чието вземане е образувано същото изпълнително дело, като частично неправилно, противоречащо на закона и увреждащо интересите на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД гр.София като взискател.  Молят същото да бъде отменено само в частта, в която е разпределена сумата от 2 391.99 лв. на основание чл.136, т. 6 от ЗЗД, от която: за НАП - 2 200.89 лв. и за ЧСИ - 191.10 лв. - пропорционална такса по чл.26 от ЗЧСИ, като бъде постановено друго разпределение, в което сумата от 2 391.99 лв. се разпределя за удовлетворяване вземанията на взискателя “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, провел успешно иска по чл.135 ЗЗД.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ  Гергана Илчева.

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по и.д. №1364/2010 по описа на ЧСИ при ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 20107650401364 по описа на ЧСИ Г.Илчева, рег.№ 765 в Камарата на Частните съдебни изпълнители е образувано по молба с вх.№ 17455/20.10.2010г.на “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София, представлявана от А.В.А. — изпълнителен директор и М.Т.П. — прокурист, действащи чрез пълномощника си Главен юрисконсулт М.Г.П. — И., към която е приложен изпълнителен лист от 19.10.2010г., издаден по ч.гр.д.№ 6072/2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с който ЕТ "Асония — П.А."***, П.С.А.,*** и Д.Д.А.,***, са осъдени солидарно да заплатят на взискателя подробно описаните в изпълнителния лист суми.

Към изпълнително дело № 20107650401364 са присъединени няколко изпълнителни дела, а именно:

1 Изпълнително дело № 20107650401511 по описа на ЧСИ Г. Илчева, което е образувано по молба вх.№ 20526/25.11.2010г.на “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София, към която е приложен изпълнителен лист от 18.11.2010г., издаден по ч.гр.д.№ 6407/2010г.по описа па Старозагорския районен съд, срещу солидарните длъжници: ЕТ "Асония -П.А."***0316796, представляван от П.С.А. и Д.Д.А., ЕГН **********;

2.Изпълнително дело № 20117650400083 по описа на ЧСИ Г. Илчева, образувано по молба на Х.Д.Д., към която е приложен изпълнителен лист от 04.01.2011г., издаден по ч.гр.д.№ 39/2011г.по описа на Старозагорския районен съд, срещу П.С.А.;

3.Изпълнително дело № 20147650401566 по описа на ЧСИ Г. Илчева. Образувано е по молба вх. № 24626/07.11.2014г., предявена от “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София, срещу: П.С.А., Д.Д.А., С.П. А., С.Н. А. и Д.П.С., за вземания на банката по изпълнителен лист от 23.04.201Зг., издаден съгласно решение № 50/18.02.2013г.по т.д.№ 19/2011г.на ОС — Стара Загора, с които длъжниците са осъдени да заплатят на „Райфайзенбанк (България)" ЕАД направените по делото разноски, в размер на 2 696.61 лева, включително юрисконсултско възнаграждение.

Разноските са присъдени за съдебно производство, в което с влязло в сила съдебно решение е уважен искът, предявен от взискателя “Райфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София, против посочените, по — горе лица, с правно основание чл.135 ЗЗД за обявяване за недействителен спрямо банката на договор за покупко — продажба от 10.11.2010г. по отношение на имот с идентификатор № 68850.516.179.1.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: ***, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, с посочена площ от 19,89 кв.м.

Посоченият недвижим имот е изнесен на публична продан по изпълнително дело № 20107650401364 и за купувач на същия, с протокол от 22.08.2014г., е обявено „Земляци — М" ООД, гр. Стара Загора, за сумата от 9 940 лева. Имота е възложен на дружеството с постановление, като по отношение на постъпилата от продажбата сума е извършено с протокол от 14.01.2015г. атакуваното разпределение.

С постановлението, с което съдебният изпълнител извършва разпределението той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко от тях,  като се извършва винаги, когато взискателите са повече от един. Разпределението се извършва, като се подреждат по реда на привилегиите, определени в чл.136 ЗЗД участващите в разпределението притезания и се поставят на последно място притезанията на хирографарните кредитори. Разпоредбата на чл. 136 от ЗЗД сочи, че се ползуват с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени следните вземания: 1. вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл. чл. 134 и 135 - от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползуват от тези разноски;  2. вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство - от стойността на този имот или на моторното превозно средство, както и вземания, произтичащи от концесионни плащания, лихви и неустойки по концесионни договори;3. вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от стойността на заложените или ипотекирани имоти;  4. вземанията, заради които се упражнява право на задържане - от стойността на задържаните имоти; ако това вземане произтича от разноски за запазване или подобрение на задържания имот, то се удовлетворява преди вземанията по т. 3;  5. вземанията на работници и служащи, произтичащи от трудови отношения, и вземанията за издръжка; 6. вземанията на държавата, освен тия за глоби;

Настоящата инстанция намира, че при извършване на процесното разпределение ЧСИ е действал в съответствие с изискванията на закона, като правилно е извършил разпределение на сумите от проданта и е спазил особените изисквания на закона, конкретно — привилегиите на вземанията, уредени в чл.136 ЗЗД. Идеята е да се даде предимство на тези разноски, които са направени така, че ползват и другите кредитори, като в първата хипотеза е без значение връзката между разноски и конкретен имот, а във втората хипотеза привилегията се разпростира не върху цялото дължимо имущество, а само върху конкретния имот, който е бил предмет на косвен иск.

В тази връзка, постъпилата от проданта сума, в размер на 9 940 лева, е разпределена, като на първо място е заделена сума за разноски по обезпечение и принудително изпълнение на имота, както и разноските по иска по чл.135 ЗЗД в полза на “Райфайзенбанк /България/” ЕАД гр.София, в размер на 2 696.31 лева, съгласно чл.136, ал., т.1 ЗЗД, с което изпълнително дело № 20147650401566 е изцяло погасено. На второ място е подредено вземането на Община Стара Загора за сумата от 22.02 лева на основание издадено удостоверение от служба „Местни данъци и такси" към Община Стара Загора, приложено към изпълнителното дело, представляваща дължим местен данък сгради върху продадения недвижим имот. Останалата сума в размер на 2 200.89 лева на основание чл.458 от ГПК във вр.с чл.136, ал.1, т.6 от ЗЗД, правилно е разпределена на НАП за погасяване на публичните задължения на длъжника П.А. по изпълнителното дело, а присъединеният взискател Х.Д.Д. не получава сума от разпределението.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че разпределението на събраната сума е извършено при спазване реда на привилегиите на чл.136 от ЗЗД, а подадената жалба отРайфайзенбанк /България/” ЕАД, гр.София, против действията на съдебния изпълнител, обективирани в Протокол за разпределение на суми от 14.01.2015г. по изпълнително дело №20107650401364, предявено на 13.02.2015г., е неоснователна и следва да бъдат оставена без уважение. Изготвеното разпределение на събраната сума по изпълнително дело20107650401364 е правилно и законосъобразно, тъй като при извършването му не са допуснати нарушения на чл.460 от ГПК и чл.136 ЗЗД.      

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                         Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от  “РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД против действията на ЧСИ Гергана Илчева по изп.д.№1364/2010г. по описа на ЧСИ при ОС-Стара Загора против изготвено разпределение на суми обективирано в протокол от 14.01.2015г. предявено на 13.02.2015г., като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПАС в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                      

ЧЛЕНОВЕ: