Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

183                                        24.04.2015 г.                                 гр.С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ІI ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април                              две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                              ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Като разгледа докладваното от мл. съдия Тенева въззивно гражданско дело № 1206  по описа за 2015 година, установи следното:

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и е образувано по жалба на И.Г.С. – длъжник, против действието на ЧСИ Г. И., извършено по изп.д.№ 1391/2010 г. – постановление за възлагане на недвижим имот от 08.01.2015г.

 

Въззивникът е останал недоволен от възлагането на имота на посочената цена от ЧСИ и моли да бъде отменено това действие.

 

Взискателят “А.” АД, не взема становище по жалбата.

 

Солидарният длъжник Д. Г. С. не представя писмен отговор.

 

Ипотекарният длъжник “Д.” ЕООД , също не взема становище по жалбата.

 

Частният съдебен изпълнител Г. И. в приложените по делото мотиви взема становище за недопустимост на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя и ЧСИ, събраните по делото доказателства и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:     

 

Жалбата е допустима като подадена от надлежна страна – длъжник, в срока за обжалване на постановлението за възлагане от 08.01.2015 г. на недвижим имот - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.363.3.3, представляващ АПАРТАМЕНТ 3, на III етаж, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, склад, баня — тоалетна, антре и две тераси, със застроена площ на апартамента от 68,38 кв.м, както и 8,430 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13,39 кв.м и обща площ на апартамента от 81,77 кв.м , срещу подлежащо на обжалване действие, предвидено в разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК. 

 

Жалбоподателят И.Г.С., като длъжник по изп.д. № 1391/2010г. по описа на ЧСИ, Г. И. може да обжалва посочените в ал.2 и 3 на чл.435 ГПК действия на СИ. Постановлението за възлагане, може да се обжалва от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата цена. 

 

            Изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя “А.” АД, въз основа на изпълнителен лист от 16.09.2010 г., издаден по ч.гр.д. № 5004/2010 г. по описа на РС – С., с който солидарните длъжници И.Г.С., Г.И.С. и Д. Г. С. са осъдени да заплатят сумата 112 597, 97 евро, заедно със законна лихва, договорна лихва и разноски в размер на 7638, 28 лв.  В полза на банката е учредена договорна ипотека върху недвижим имот на ипотекарния длъжник “Д.” ЕООД. Връчени са покани за доброволно изпълнение на длъжниците. Солидарните длъжници и ипотекарният длъжник са уведомени за наложената възбрана и насрочен опис на недвижимия имот. На 18.11.2010г. е извършен опис на процесния недвижим имот и е определена начална цена на апартамента в размер 73 600 лв. без ДДС. Проведени са публични продажби в периода от 10.01.2011г. до 18.12.2014г., като на десетата публична продажба на цена от 60 007 лв. за купувач на имота е обявена Д. Д. И.. Предходните публични продажби са обявени за нестанали поради неявяване на купувачи. След внасянето на цената от купувача е издадено постановление за възлагане на недвижимия имот от 08.01.2015г., съобщено на длъжника на 15.01.2015г.     

 

В жалбата са изложени съображения, че имотът, предмет на публичната продажба е възложен на занижена цена, тъй като цената не отговоря на неговата стойност. Твърди се, че реалната цена на имота е по 650 евро за квадратен метър  и поради това жалбоподателят е против постановлението да влезе в сила.

 

Обявлението за публичната продажба на недвижимия имот е съставено на 26.10.2014г. за периода от 18.11.2014г. до 18.12.2014г. Описан е подробно недвижимият имот, посочена е началната цена - 55 858, 40 лева с ДДС, от която ще започне наддаването, вписаните тежести върху имота, времето в което може да се извърши оглед на имота от желаещите и възможността за подаване на предложения. Спазени са изискванията на чл.487 ГПК във връзка с обявяване на публичната продажба.

 

На 19.12.2014г. е съставен протокол за обявяване на наддавателните предложения в присъствието на явилия се наддавач, при спазване изискванията на чл.492 ГПК. Отворено е единственото наддавателното предложение на Д. Д. И. и е обявен купувачът на процесния имот. Тъй като наддавателното предложение е единствено, имотът е възложен на най – високата предложена цена.

 

По отношение на възраженията на жалбоподателя за занижената цена на имота, който е продаден на публичния търг, следва да се отбележи, че практиката е противоречива дали по реда на чл. 435 ал. 2 от ГПК въобще може да бъде обект на проверка цената на имот, обявен за публична продан. Настоящият съдебен състав споделя съдебната практика, според която и този въпрос може да се разгледа в настоящото производство, доколкото определянето на началната цена дава отражение върху надлежното извършване на наддаването - в този смисъл Определение № 163/23.03.2015 г. на ПАС по в.ч.гр.д. № 161/2015 г.

 

От фактите по делото е видно, че след извършения опис на имота е направена оценка за пазарната му стойност и с помощта на вещото лице е била определена началната тръжна цена съответно 73 600 лева без вкл. ДДС. Насрочени са няколко публични продани като първите две нестанали са още през 2011 г. и са с начална цена 73 600 лева без ДДС или 88 320 лева с ДДС. Следващите две са отново съобразени с началната цена на имота, определена според вещото лице. През 2013 г. са обявени отново две публични продани с определена нова начална цена от СИ - 88 012 лева с вкл. ДДС. В началото на 2014 г. е обявена седма по ред първа публична продан с начална цена 88 012 лева с ДДС и втора публична продан с начална цена 70 409, 60 лева с ДДС. През септември 2014 г. по молба на взискателя е обявена девета по ред публична продан с начална цена, определена от ЧСИ в размер на 69 823 лева с вкл. ДДС. Всички тези девет публични продажби са обявени за нестанали поради липса на купувачи т.е. и на интерес към имота. Едва при десетата публична продан и втора (нова) продан по смисъла на чл. 494 ал. 2 от ГПК с начална цена 55 858, 40 лева с ДДС е постъпило едно наддавателно предложение и имотът е продаден за сумата от 60 007 лева.

 

Съдебният изпълнител е компетентен да определи началната цена на имота, от която да започне наддаването според чл. 485 от ГПК, като не е обвързан от експертната оценка на вещта. В случая след дълъг период на обявяването на имота за продажба, липсата на интерес към него до настоящия момент и пазарната обстановка е съобразена начална цена в размер на 69 823 лева с вкл. ДДС т.е. с около хиляда лева по - малко от последната нестанала публична продан (за която оценка страните са били изрично уведомени) и която отново е нестанала. При втората продан е определена цена в размер на 80 % от началната или 55 858, 40 лева с ДДС, при която се е явил само един купувач и имотът е продаден на най - високата предложена цена.

 

При това положение, съдът намира, че не са допуснати нарушения от ЧСИ при извършване на публичната продажба - имотът е възложен на най - високата предложена цена, както и наддаването при публичната продан е надлежно, поради което жалбата на длъжника се явява неоснователна.

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, а жалбата като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                                

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 1259/21.01.2015 г. на И.Г.С. ***, ЕГН ********** против действието на ЧСИ Г. И., извършено по изп.д.№ 1391/2010 г. – постановление за възлагане на недвижим имот от 08.01.2015г. като неоснователна.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: