Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 153                                              07.04.2015 г.                            град  Стара Загора

 

  В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На седми април  2015 г.

в закрито заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ :  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                      2. ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Златев

въззивно гражданско дело № 1218 по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.435, ал.1 във вр. с чл.429, ал.1, чл.432, т.3 и чл.433 от ГПК и във вр. с чл.11 от ЗН и чл.135 от ЗЗД.

 

            Въззивното дело е образувано по жалба на кредитора ЗСПК”П.”- с.М., общ.Ч., обл.С. против Постановлението от 19.03.2015г. на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/ Г. И.с рег.№ . с район на действие района на ОС- С., по изп. дело № ..., поради прекратяване на изпълнението и заличаване като длъжник на починалата Таня Петкова и на отказалия се от наследство И.Т.Т., и спиране на производството до представяне на справка за друг кръг наследници на длъжницата с цел продължаване изпълнението по делото. Моли съда да постанови решение, с което да отмени това Постановление на ЧСИ, като незаконосъобразно и неправилно, ведно със законните последици, като излага много и подробни мотиви за това.

 

Жалбата на взискателя- кредитор е оспорена изцяло от длъжника И.Т. *** в законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от ГПК, който в своето писмено Възражение сочи, че счита Жалбата за процесуално допустима, но за изцяло неоснователна и недоказана по същество, тъй като той официално се е отказал от наследството, останало от покойната му майка Д. В. К./първоначален длъжник по изп.д./ съгласно чл.429, ал.2 от ГПК, и правилно е спряно с оглед разпоредбата на чл.432, т.3 във вр. с чл.229, ал.1, т.2 от ГПК.

 

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили Мотиви от ЧСИ- Г.И.- С., в които излага в хронологичен ред извършените действия и счита, че не е налице незаконосъобразно нейно действие или акт, тъй като са налице задължителни по закон норми, които налагат тя да извърши тези разпореждания по това изп.дело, поради което не било налице закононарушение и тези действия не са в ущърб, а в полза на взискателя- жалбоподател, като развива подробни съображения за това.

           

Приложено е пълно заверено копие от спряното изп.дело № ... по описа на ЧСИ- Г. И. с рег.№ . с район на действие ОС- С..

            Въззивният Окръжният съд, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид становищата на длъжника и мотивите на ЧСИ, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

            Жалбата е процесуално допустима, своевременно депозирана, като е подадена от лице/жалбоподателя/- кредитор/взискател/, което има право на такава жалба съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1 от ГПК.

 

Разгледана по същество е неоснователна, поради следните мотиви :

 

Процесното изп.дело № ... по описа на ЧСИ- Г. И. с рег.№ . с район на действие ОС- С., е образувано на 20.05.2013г. въз основа на издаден изпълнителен лист от 16.04.2013 г. по гр.д.№ 407/2010г. по описа на РС- Ч., обл.С., съгласно който ответницата/длъжница/ Д. В. Т. от с.М., общ.Ч., обл.С. дължи на ищеца/взискател/ ЗСП”П.” от същото с.Малко Търново, общ.Ч., обл.С. общо съответната сума пари, ведно със законната лихва върху нея и разноските.

В хода на съдебното изпълнение по това изп.дело длъжницата Д. В. Т. от с.М., общ.Ч., обл.С. е починала на 25.11.2014г./видно от Удостоверението за наследници № 307/19.12.2014г. на Кмета на  с.М., общ.Ч., обл.С.- л.122 от изп.д./, като е оставила 2 бр. свои пълнолетни наследници по закон- син И.Т.Т. от гр.С. и дъщеря Т. Т. П. от гр.С.. Поради което напълно мотивирано, законосъобразно и правилно ЧСИ е заличил първоначалната длъжница- починалата Д. В. Т. от с.М., общ.Ч., обл.С. и е конституирала на нейно място нейните наследници по закон/ЗН/- пълнолетните й деца син И.Т.Т. от гр.С. и дъщеря Т. Т. П. от гр.С..

Впоследствие единият й наследник/и вече съдлъжник/- синът И.Т.Т. от гр.С. се е отказал официално от наследството, оставено от неговата покойна майка и наследодателка/първоначалната длъжница/ Д. В. Т. от с.М., общ.Ч., обл.С.- видно от Удостоверение № 1/16.01.2015г. по ч.гр.д.№ 6/16.01.2015г. по описа на РС- Ч., обл.С./л.125 от изп.д./, липсват каквито и да са данни и доказателства той междувременно да е приел фактически или официално по опис това наследство от майка си, поради напълно мотивирано, законосъобразно и правилно той е заличен като съдлъжник по изп.дело и частично спрямо него е прекратено изп. производство по това изп.дело на основание чл.435, ал.1 във вр. с чл.429, ал.2 от ГПК и във вр. с чл.51 във вр. с чл.49 от ЗН.

Следва да се има предвид, че с отказа от наследство от страна на единия наследник по закон/длъжника И.Т.Т. от гр.С./, по никакъв начин не се променя или намалява наследствената маса, оставена от първоначалната длъжница-починалата майка Д. В. Т. от с.М., общ.Ч., обл.С., тъй като делът на отказания се син Т. увеличава наследството на другата наследница по закон- дъщерята Т. Т. П. от гр.С..

Поради което в тази й част жалбата се явява неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли, ведно със законните последици от това.

 

От друга страна също напълно мотивирано, законосъобразно и правилно ЧСИ е спряло изп.производство по делото на основание чл.229, ал.1, т.2 във вр. с чл.432, т.3, пр.1 от ГПК, тъй като е била налице смърт на едната страна по изп.дело/първоначалната длъжница/ и не е налице единственото изключение от общото правило- тоест не е налице продан на недвижим имот, за който е било вече направено обявление съгласно императивната разпоредба на чл.432, т.3, пр.2 от ГПК. Не са налице и каквито и да са други случаи, предвидени по закон по смисъла на чл.432, т.7 от ГПК.

Поради което и в тази й част жалбата се явява неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли, ведно със законните последици от това.

 

Също така не е налице и цялостно прекратяване на изп.дело/а само частично такова спрямо 1 съдлъжник/ по смисъла на която и да е от общо 8 бр. законови хипотези по чл.433 от ГПК, както неправилно твърди в жалбата си взискателя.

Поради което и в тази й част жалбата се явява неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли, ведно със законните последици от това.

 

По процесното изп.дело към настоящия момент/07.04.2015г.- четвъртък/ не е налице каквато и да е фактическа или правна хипотеза на отказа от наследство и от втората конституирана наследница на първоначалната длъжника/ пълнолетната й дъщеря Т. Т. П. от гр.С., притежаваща след отказа от наследство на брат си И.Т.Т. от гр.С., вече 100 % от наследството от майка си- починалата длъжница Д. В. Т. от с.М., общ.Ч., обл.С.. Ето защо не е налице и твърдяната от жалбоподателя- взискател хипотеза за пълна липса на каквито и да са други наследници/по закон и по завещание или завет/ на чл.11 от ЗН във вр. с чл.31, ал.1 и 2 от ГПК за встъпването на Държавата в лицето на МФ и/или МРРБ.

Поради което и в тази й част жалбата се явява неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли, ведно със законните последици от това.

 

Наличието на висящо съдебно производство по чл.135 от ЗЗД за признаване недействителността на Договор за продажба на наследство от 24.06.2013г., останало от съпруга й Т. И. Т./отдавна вече покойник/, не е формално законово основание за спиране и/или частично прекратяване на изпълнението по конкретното изп.дело, тъй като едно евентуално позитивно за взискателя съдебно Решение по чл.135 от ЗЗД би представлявало едно бъдещо и несигурно към настоящия момент ново фактическо и правно положение относно имуществото на първоначалната длъжница и съответно на наследниците й по закон/конституираните 2 бр. нови съдлъжници на нейно място като починала/, от които 1 бр./синът/ вече е направил отказ от наследството на майка си, от което автоматично се е обогатила с неговия дял другата останала наследница и съдлъжница- дъщерята Т. Т. П. от гр.С..

Поради което и в тази й част жалбата се явява неоснователна и недоказана, и следва да се отхвърли, ведно със законните последици от това.

 

Ето защо и с оглед всички гореизложени мотиви настоящият въззивен ОС- С. намира, че жалбата се явява напълно неоснователна и недоказана, и следва да се остави изцяло без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл.435, ал.1 във вр. с чл.273 и чл.78, ал.3 и чл.80 от ГПК, жарбоподателят следва да заплати на вече заличения длъжник И.Т.Т. от гр.С. направените от него по делото разноски в размер на 400 лв. за изплатеното изцяло и в брой възнаграждение- хонорар на 1 бр. адвокат- повереник по делото, съгласно представения по делото писмен Договор за правна защита и съдействие № 043183/25.02.2015г./л.16 от настоящото в.гр.д./.

 

             Настоящото въззивно съдебно Решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд съгласно императивната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.435, ал.1 във вр. с чл.429, ал.1, чл.432, т.3 и чл.433 от ГПК и във вр. с чл.11 от ЗН и чл.135 от ЗЗД, въззивният ОС- С.    

           

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ изцяло Жалба вх.№ 2245/06.02.2015г. от ЗСПК”П.”- ЕИК ... със седалище и адрес на управление в с.М., общ.Ч., обл.С., против Постановление от 19.03.2015г. по изп.дело № ... по описа на ЧСИ- Г. И. с рег.№ . с район на действие района на ОС- С., като неоснователна и недоказана.

 

 

ОСЪЖДА ЗСПК”П.”- ЕИК ... със седалище и адрес на управление в с.М., общ.Ч., обл.С.  да заплати на И.Т.Т.- ЕГН ********** ***, със съдебен адрес в гр.С., бул.”Г.” № ., ет.1- адв.Т.Е.С. от АК- С., с личен адв.№ ... сумата 400 лв./четиристотин лева/ разноски по делото.

 

 

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

  

                 

 ЧЛЕНОВЕ :       1.                                      

 

                                                         

                    

                                                                                 2.