Р Е Ш Е Н И Е

 

 

  191 /29.04.2015 година                                                         Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                               ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и девети април                                                                   2015 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ:   ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1244 по описа за  2015 година.

 

 

 

Производството е по чл. 435 ГПК.

 

Обжалвани са действията на ЧСИ К.А. по изпълнително дело № 20157660400356, по отношение на разноските.

 

Жалбоподателят К.Д.К. счита, че неоснователно ЧСИ е начислил разноски представляващи пропорционална такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ и 279.60 лв. – разноски по изпълнителното дело. Неоснователно ЧСИ  е приел за събиране разноски за взискателя, представляващи адвокатски хонорар в размер на 452.83 лева. Моли да бъде отменено изцяло постановлението, както и всички действия до момента по отношение на разноските.

 

Постъпило е писмено становище от адв. С.Ч., който счита, че жалбата е неоснователна. Моли да се остави без уважение.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени мотиви от ЧСИ Кр. А.. Същият моли да се остави без уважение жалбата.

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнителното дело е образувано по молба от П.П.М. срещу длъжника К.К. за заплащане на сумата от 8 951.51 лева, представляваща обезщетение на вложените от ищеца средства в общата стойност на извършените СМР в недвижим имот, ведно със законната лихва върху сумата от 12.04.2011г., както и направените по делото разноски в размер на 785.51 лева.

 

С покана за доброволно изпълнение от 11.02.2015г. длъжникът е поканен в двуседмичен срок да изпълни доброволно задължението си и ако не стори това, ще се пристъпи към принудително изпълнение чрез удръжки от банковите му сметки, опис и продажба на движимо и недвижимо имущество. С писмена молба записване, отбелязване или заличаване от 12.02.2015г., тоест на следващия ден ЧСИ е помолил съдията по вписванията да впише възбрана върху недвижимия имот на длъжника. На 05.03.2015г. видно от протокол за опис и оценка на недвижими имоти е описан недвижим имот – празно дворно място, находящо се в село Борилово, община Стара Загора.

 

С писмено възражение длъжникът е възразил пред ЧСИ относно адвокатския хонорар поради недължимост и прекомерност и срещу събирането на такси и разноски в размер на 1 233.66 лева с ДДС по т. 26 от Тарифата и в размер на 279.60 лева. Последвало е обжалваното постановление от 06.03.2015г. ЧСИ е приел за основателно искането относно размерът на адвокатското възнаграждение и на основание чл. 10, т. 2 от Наредбата е определил такова в размер на 452.83 лева по чл. 10, т. 2 и по чл. 10, т. 1 – 200 лева, тоест, общо в размер на 652.83 лева, вместо 1 000 лева. Прието е, че предвид това таксата по т. 26 се намаля със съответната част за горницата над 652.83 лева. Длъжникът е уведомен, че към настоящия момент няма влязло в сила решение за отпадане на таксата по т. 26 при плащане в доброволния срок, както освен това няма и извършено плащане в този срок. ЧСИ е приел, че трябва длъжника да заплати размерът на дължимата такса при погасяване на задължението, която сума  се запазва по сметка на ЧСИ до окончателното произнасяне на ВКС по жалбата.

 

Относно размерът на адвокатското възнаграждение.

 

Направеното възражение от длъжника за прекомерност на адвокатското възнаграждение е неоснователно. На основание чл. 78, ал. 5 ГПК и във вр. с чл. 10, т. 2 от Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет приетите разноски са намалени със сумата от 347.17 лева, тоест, приетите разноски за адвокат по чл. 10, т. 2 от Наредбата са в общ размер 652.83 лева. Подадената молба за образуване на изпълнителното дело не е бланкова, тоест, не се касае до действия на пълномощника само за образуване на делото. Същият е направил редица искания посочени в молбата. Действително ако законодателят е приел, че адвокатското възнаграждение по едно изпълнително производство ще се заплаща само за изготвяне на молбата, то нормата на закона определяща неговия размер би била задължителна. Напротив, законодателят е преценил, че тъй като всяко дело има своите особености адвокатът има право на възнаграждение, чийто размер следва да се определи в определени норми.

 

Относно разноските представляващи пропорционална такса по т. 26 от Тарифата.

 

Съгласно т. 26 от ТТРЗЧСИ за изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума в зависимост от размера й. До спиране на изпълнителното производство събрани суми по делото няма.

 

Въззивният съд счита, че до произнасянето от страна на ВАС с окончателно решение такса по т. 26 не следва да бъде начислявана, още повече, че в случая изпълнителното производство е спряно в рамките на срока даден на длъжника за доброволно изпълнение. Пропорционална такса по т. 26 се начислява само при дължимо извършени действия по принудително изпълнение на парично вземане върху събраната сума. Срокът за доброволно изпълнение се дава на длъжника именно като възможност за последния да изпълни, без да бъде натоварван с допълнителни разноски. За извършените действия се дължат единствено обикновени такси за образуване на изпълнително дело, за изготвяне и връчване на ПДИ на длъжника. По настоящото изпълнително дело поканата за доброволно изпълнение е получена от длъжника на 25.02.2015г., което означава, че срокът за доброволно изпълнение изтича на 11.03.2015г., до който момент длъжникът има право да изпълни без да бъдат предприемани срещу него изпълнителни действия, които да бъдат основание за начисляване на посочените разноски в пълен размер. С определения № 145/09.03.2015г. по ч.гр.дело № 1265/2015г. по описа на ВКС /постановено преди изтичане на срока за доброволно изпълнение/ изпълнението на не влязлото в сила въззивно решение № 31/23.01.2015г. по в.гр.дело № 1322/2014г. по описа на ОС-Стара Загора е спряно, поради което спряно е и течението на срока за доброволно изпълнение и същият към този момент не е изтекъл.

 

Поради това подадената жалба в тази част е основателна, поради което обжалваното постановление съответно трябва да бъде отменено. Поради постановения резултат следва да бъде оставено без уважение искането за спиране производството по делото, до приключване на производството пред ВАС с влязъл в сила съдебен акт.

 

Относно възражението за сумата 279.60 лева – разноски по изпълнителното дело съдът не може да се произнесе, тъй като липсва произнасяне на ЧСИ с постановление. Няма годен акт който да подлежи на обжалване.

 

В полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноски в това производство съразмерно на уважената част от жалбата - ½ от заплатената държавна такса и ½ от такси по т. 5 и т. 8 от Тарифата в размер на 24 лева, видно от приложен документ за кредитен превод от 17.03.2015г., или общо 36.50 лева.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 437 ГПК, въззивният съд

                                     Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ постановление от 06.03.2015г., постановено от ЧСИ К.А. по изпълнително дело № 20157660400356, в частта, в която е прието, че длъжникът К.Д.К. с ЕГН **********,***, дължи такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ. 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената жалба от К.Д.К. с ЕГН **********,***, против постановление от 06.03.2015г., постановено от ЧСИ К.А. по изпълнително дело № 20157660400356, в частта, в която е определено адвокатското възнаграждение в размер на 652.83 лева, вместо 1 000 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА П.П.М. с ЕГН **********,***, да заплати на К.Д.К. с ЕГН **********,***, сумата 36.50 лева – направени разноски в това производство.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ:     1.                      

                                                                               2.