Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер  175                              23.04.2015 година                     Град Стара Загора

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  23 април                                                                                         Година 2015              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                                                                             

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                             ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                 МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                      

                        

Секретар ……………………………………..……………………………………

Прокурор…………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

въззивно гражданско дело номер 1252 по описа за 2015   ….……...година

 

Производството е по чл. 435 и сл. от ГПК.

Постъпила е жалба от С.С.Г. – длъжник по изпълнително дело № 440/2014г. по описа на ЧСИ Г. И., против действия на съдебния изпълнител, изразяващи се в издаване на Постановление за възлагане на недвижим имот по изп. дело № 20147650400440 на ЧСИ Г.И.. Жалбоподателката моли да се отмени обжалваното действие. В жалбата е направено и искане за спиране на обжалваните действия на ЧСИ на основание чл.438 ГПК.

Не е постъпило писмено становище по жалбата от взискателя по делото “РЕЗОН” ООД гр. София.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ – Г.И., който взема становище, че жалбата е неоснователна и излага подробни съображения за това.

 Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по и.д. №440/2014 по описа на ЧСИ – Г.И. при ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

 Жалбата е постъпила в срок, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество същата е неоснователна.

Изпълнително дело № 440/2014 по описа на ЧСИ Г.И., с район на действие ОС — Стара Загора, е образувано с взискател - „Резон" ООД, гр.София, за събиране на парично вземане срещу длъжника С.С.Г., ЕГН **********, въз основа на изпълнителен лист от 27.02.2014 г., издаден по Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК. По искане на взискателя е наложена възбрана на недвижим имот, собственост на длъжника, подробно описан в изпълнителното дело. На 15.05.2014г. е извършен опис на гореописания недвижим имот. По делото са проведени две публични продажби -първата публична Продан е за периода от 30.06.2014 год. до 30.07.2014 год., при цена
19 540 лева. Проданта е обявена за нестанала, поради липса на купувачи. ЧСИ е уведомила за това единствено взискателя по делото съобразно разпоредбата на чл.494 ал.2 ГПК. Същата няма задължение да уведомява за това длъжника.

Втора публична продан е проведена за периода от 10.10.2014 год. до 10.11.2014 год., при цена, равна на осемдесет процента от цената при първата продан, а именно — 15 632 лева. 
         През   периода  на   провеждане  на  втората  публична  Продан   са  постъпили  две наддавателни предложения. С постановление на ЧСИ, обективирано в Протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач от 11.11.2014г., за купувач на имота е обявена М.М.М., предложила най - висока цена, след което с обжалваното постановление от 25.11.2014г. й е възложен имота.

В жалбата си С.С.Г. развива съображения за незаконосъобразност на действията на съдебния изпълнител, свързани с осъществяване на публичната продажба, изразяващи се в ненадлежно уведомяване на длъжника за изхода от проведената първа публична продан и определянето на по - ниска цена за имота, без да са отчетени извършените в него подобрения и преустройства от жалбоподателя.

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.З от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от страните, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най - високата предложена цена. В този смисъл под хипотезата на чл.435, ал.З от ГПК могат да се подведат само оплакванията на длъжника, пряко свързани с извършеното наддаване и възлагането не по най - високата продажна цена. Такива обаче липсват в жалбата, подадена от длъжника С.С.Г.. Развитите в жалбата съображения не водят до незаконосъобразност на обжалваното действие на ЧСИ.

Неоснователно е оплакването на жалбоподателката, че в Протокола за опис от 15.05.2014г. гаража, предмет на принудително изпълнение, е описан, без да е отразено действителното му състояние, тъй като видно от цитирания протокол ЧСИ след като е описал подробно процесния недвижим имот съобразно документа за собственост, индивидуализирал го е и по КККР, като в Протокола за опис е отразено действителното му състояние, а именно: че процесния гараж е преоформен в жилище, в което са обособени три помещения, като преустройството е извършено без строителни документи. По изпълнителното дело са изискани допълнително строителни книжа за сградата, в която се намира обекта, предмет на принудително изпълнение. Предоставените по делото Разрешение за строеж от 14.04.2011г. и Разрешение за ползване от 02.12.2013г. потвърждават, че С.С.Г. е собственик на гараж № 1, а не на жилищен обект, поради което, окръжният съд намира това оплакване за неоснователно. Видно от данните по делото, жалбоподателката е присъствала на описа, заедно с назначеното от съдебния изпълнител вещо лице. Длъжникът е могъл да отправи възраженията си по време на извършването на самия опис и приемането на оценката, но не е сторил това своевременно, още повече, че вещото лице е извършило оценката, след оглед на имота - тоест заключението му е основано на действителното и актуално състояние на продаваното имущество, а не на формално описание в протокола за опис. Нещо повече, актуалното състояние на имота е отразено във всички последващи документи, издадени от ЧСИ Г.И. по изпълнителното дело - обявления за ПП, съобщения до страните по делото, протоколи за разгласяването на същата, с цел запознаване на кандидат - купувачите с действителното състояние на самостоятелния обект, предмет на ПП.

Във връзка с оплакването за занижена оценка на имота, окръжният съд намира също за неоснователно, тъй като съгласно чл.435 от ГПК, оценката на имота, към който е насочено изпълнението за събиране на парично вземане, не подлежи на обжалване. Съдът не разполага с правомощие да проверява правилността на оценката в настоящото  производство, уредено в чл.435 — 438 от ГПК.

Съгласно ГПК оценката на имота се определя от съдебния изпълнител, който по своя преценка може да възложи същата да бъде извършена от вещо лице. В конкретният случай, с помощта на вещо лице - нещатен лицензиран експерт при ОС - Стара Загора, е определена пазарна оценка за имота, в размер на 26 050 лв. На тази база, началната цена при първата публична Продан е определена, съгласно чл.485 във вр.чл.468 от ГПК, в размер на 19 540 лв. За тази Продан жалбоподателката е била надлежно уведомена с нарочно съобщение на 09.06.2014г. Същата е обявена за нестанала, поради липса на купувачи. Несъстоятелни са съдържащите се в жалбата оплаквания, че длъжника не е уведомен за изхода на първата публична продан по изпълнителното дело. За съдебния изпълнител не съществува законово задължение да уведомява за това обстоятелство длъжника по делото. За изхода от публичната продажба същият разбира с получаване на обявление за следваща публична продажба, респ. с получаване на постановление за възлагане. В изпълнение на законовите изисквания, на основание чл.494, ал.1 от ГПК, съдебният изпълнител е съобщил резултата от проведения търг на взискателя по делото - „Резон" ООД, гр.София. В резултат, на което по делото е последвала втора публична продан за имота, при цена равна на осемдесет процента от цената при първата Продан, в размер на 15 632 лв., завършила с обявяването на купувач.

Предвид гореизложеното окръжният съд намира, че жалбата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

В жалбата е направено и искане за спиране на обжалваните действия на съдебния изпълнител на основание  чл.438 от ГПК, което също следва да се остави без уважение, тъй като липсват основания да се постанови спиране.

 

По изложените съображения, Старозагорският окръжен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.С.Г. с ЕГН ********** ***  за спиране изпълнението по изпълнително дело № 20147650400440 на ЧСИ Г.И. с рег. № 765.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.С.Г. с ЕГН ********** *** против Постановление за възлагане на недвижим имот от 25.11.2014г. по изп. дело № 20147650400440 на ЧСИ Г.И..

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: