О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 503             08.04.2015г.      гр.Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На осми април 2015 г.

в закрито заседание в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Г.,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1192 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл. 129, ал.3 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 от ГПК и във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила Искова молба с иск за разваляне на договор по реда на чл.87, ал.3 от ЗЗД, за което е дължима и съответната ДТ 2 240 лв. по приходната сметка на настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора в обслужващата го банка.

 

Съдът констатира, че настоящият първоинстанционен ОС- Ст.Загора е отказал да освободи ищцата от заплащането на дължимата по делото ДТ 2 240 лв. с влязло в законна сила Определение от з.з.на 27.09.2013г./л.134 от делото/, потвърдено с въззивно Определение № 234/05.02.2014г. по ч.гр.д.№ 109/2014г. по описа на ПАС- Пловдив, по което не е допуснато касационно обжалване с касационно Определение № 78/25.02.2015г. по ч.гр.д.№ 4330/2014г. по описа на Първо ГО на ВКС- София, което е окончателно.         

 

Въпреки връченото на 23.03.2015г./л.161 от делото/ официално писмено Съобщение на ищцата, и въпреки влезлия в сила официален отказ за освобождаването й от дължимата по делото ДТ, тя не е внесла такава по приходната сметка на ОС- Ст.Загора в обслужващата го банка и не е представител платежен документ за това по делото до днешна дата- 07.04.2014г. включително.

   

Поради което съдът намира, че е налице законовата хипотеза на 129, ал.3 във вр. с чл.128, т.2 от ГПК, съгласно която при невнасяне на дължимата ДТ в дадения законен 1- седмичен срок, Исковата молба се връща обратно на ищцата, а производството по делото се прекратява, ведно със законните последици от това.

 

Настоящото прекратително съдебно Определение може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

Ето защо поради изложените мотиви и на основание чл. 129, ал.3 във вр. с чл.128, т.2, пр.1 от ГПК и във вр. с чл.87, ал.3 от ЗЗД, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 ВРЪЩА обратно на ищцата К.С.К.- ЕГН **********    *** Исковата молба вх.№ 15352/18.12.2012г. поради невнесена дължимата Държавна такса по делото.

 

 ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по първоинстанционното гр.д.№ 1192/2012г. по описа на Окръжен съд– Стара Загора.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

   

  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :