О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№489                                      01.04.2015 г.                           Град С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,        ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На първи април                                                     две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                      

                  ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                         

                                                                                    МАРИАНА МАВРОДИЕВА                 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от  съдията МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело №  1194  по описа за 2015 година.

 

Производството е образувано по частната жалба на С.Х.С. против Определение № 250 от 09.02.2015г., постановено по ч.гр.д.№ 19/2015г. по описа на К. районен съд, с което се отхвърля молбата му за спиране на изпълнителното производство по изп.д. № 376/2014г.  по описа на ЧСИ Д. Ц., рег. №... с район на действие Окръжен съд – С. на основание чл.250 от ГПК /отм./.  

 

Частният жалбоподател счита, че обжалваното определение е неправилно,   поради което го обжалва в срока. Моли да бъде отменено и да се постанови спиране на изпълнението по изпълнителното дело.

 

Съдът, след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта на жалбата намери за установено следното:

         

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

         

Видно от приложеното ч.гр.дело № 19/2015г. на К. районен съд, с обжалваното определение е отхвърлена молбата на С.Х.С. за спиране на изпълнението по изп.д. № 376/2014г.  по описа на ЧСИ Д. Ц., рег. №... с район на действие Окръжен съд – С. на основание чл.250 от ГПК /отм./. 

 

Когато изпълнителният лист е издаден въз основа на някой от актовете, посочени в чл. 237, букви "в", "г", "д", "е", "ж", "з" и "и" от ГПК/отм./ или въз основа на някой друг предвиден в закона не съдебен акт, длъжникът може в седемдневен срок от получаване на призовката за доброволно изпълнение да предяви възражения, подкрепени с убедителни писмени доказателства, че присъдената сума не се дължи, или в същия срок да представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 ЗЗД. В такъв случай съдът спира изпълнението.

 

Изпълнителното производство е образувано по издаден изп. лист от 28.04.2014г. за сумата от 772.90 лв., дължими от С.С. на П. Х. П., представляващи разноски за въззивна инстанция. С молба от 10.12.2014г. взискателят П. Х. П. е представил и изп. лист по гр.д. № 846/2004г. на К. районен съд, на основание чл.237, б.”з” от ГПК/отм./, без дата на приложеното копие и изпълнителен лист от 03.11.2014г. въз основа на определение № 268 от 16.09.2014г. постановено по същото дело, с което се допуска поправка на очевидна фактическа грешка в изп. лист без дата по гр.д.№ 846/2004г. на КРС, като се допълва “ведно с договорна месечна лихва в размер на 4.5% по договор за заем от 14.05.2002г., законната лихва върху главницата считано от 27.04.2004г. до..”

 

Видно от приложеното изпълнително дело № 376/2014г. на ЧСИ Д. Ц., длъжникът С. Хр. С. е възразил писмено на 07.01.2015г., че не дължи начислената от ЧСИ сума в размер на 33 202.90 лв. като е изложил съображения за недължимост на сумата, включително  възражение за погасителна давност, както и възражение за погасяване на задължението по главницата.  

 

Приложено е съобщение  от 19.06.2014г. по изп. д.№ 70/2007г. по описа на ДСИ при РС С. за приключване на изпълнителното дело, във връзка с  решения по гр.д. на ОС Г. и поради пълно издължаване на сумите.

 

След като се запозна с приложените по изпълнително дело Решение № 5 от 17.02.2009г. на Габровския окръжен съд по гр.д. № 218/2008г. и извърши служебна справка по в. гр.д.№ 287/2009г. по описа на АС В. и гр.д. № 75/2010г. по описа на ВКС, съдът намира че са налице данни за недължимост на задължението по изп. лист от 03.11.2014г., по който е образувано изпълнително дело № 376/2014г. за събиране на сумата от 33 202.90 лв., неолихвяема сума.

 

С оглед на така установеното по делото, въззивната инстанция намира, че са налице достатъчно писмени доказателства, в подкрепа на възраженията на длъжника за недължимост на задължението по издадения на 03.11.2014г. изпълнителен лист в полза на П. Х. П. с длъжник С.Х.С..

 

Тъй като към молбата за спиране на изпълнителното производство по реда на чл.250 от ГПК са приложени убедителни писмени доказателства за недължимост на присъдената сума, въззивната инстанция намира, че искането за спиране на изпълнението по изп. д. № 376/2014г. по описа ЧСИ Д. Ц., рег.№... с район на действие Окръжен съд – С. е основателно и следва да бъде уважено. Ето защо, въззивната инстанция счита, че обжалваното определение е незаконосъобразно, предвид събраните по делото доказателства и разпоредбите на ГПК /отм./ и като такова следва да бъде отменено.

         

Водим от горните мотиви и на основание чл.217  във вр. чл.250 от ГПК /отм./, Окръжният съд

                                       

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОТМЕНЯ определение № 250 от 09.02.2015г., постановено по ч.гр.д.№ 19/ 2015г. по описа на К. районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:

 

          СПИРА производството по изп.д. № 376/2014г.по описа на ЧСИ Д. Ц., рег. №... с район на действие Окръжен съд – С. за сумите, дължими по изпълнителен лист от 03.11.2014г.   

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: