ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 562  …………………....27.04.2015 година…………Град Стара Загора

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД............. Първи граждански състав

На двадесет и седми април….……………………………………Година 2015

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                               МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар........................................................................................................

Прокурор.................................................................................... ……………….

като  разгледа докладваното от…………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

частно гражданско дело номер 1255 ..............по описа за 2015………година.

 

        Производството е по чл. 122 ГПК.

 

        С определение от 14.04.2015 г., постановено по гр. дело № 134/2015 г. Чирпанският районен съд е повдигнал препирня за подсъдност по молбата на Б.А.С., подадена чрез пълномощника й адв.Г.Ж., за признаване за установено по отношение на Община- Стара Загора, че А.С.С. е починал на 01.03.2014 г. в МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович”- Стара Загора, без за този факт да е съставен акт за смърт на лицето. Приел е, че за подсъдността по чл.531, ал.2 ГПК, която е местна по своя характер, съдът не следи служебно; спазването й не било императивна предпоставка за издаване на съответния акт, а тълкуването на нормата обуславяло извода, че тя е създадена с цел улеснение на молителя.

 

        Съдът, след като прецени данните по делото, намери за установено следното:

 

        Б.А.С., чрез пълномощника си адв.Г.Ж., е подала да Районен съд- Стара Загора искова молба за признаване за установено по отношение на Община- Стара Загора, че А.С.С. е починал на 01.03.2014 г. в МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович”- Стара Загора, без за този факт да е съставен акт за смърт на лицето, след което да се разпореди съставянето на съответния документ.

 

        За да прекрати производството по подадената до него молба, Старозагорският районен съд е приел, че не е компетентен да я разгледа- подсъдността в охранителното производство била уредена императивно в чл.531, ал.2 ГПК; за нея съдът следял служебно и в случая  бил неприложим чл.119, ал.3 ГПК, тъй като в производството няма ответник.

 

        Изводите на Старозагорския районен съд са незаконосъобразни- на основание чл.540 ГПК за охранителното производство освен общите правила на ГПК се прилагат съответно и тези на исковото производство, с изключение на чл.207-266 и чл.303-388. Установената в чл.531, ал.2 ГПК подсъдност по характера си е местна и е за улеснение на молителите. За нея, при съответно приложение на общите правила на исковия процес, съдът не следи служебно, по арг. от чл.119, ал.1 и 2 ГПК и чл.533 ГПК /тя не е условие за издаване на искания акт/. В охранителното производство районният съд действува служебно само относно проверка на условията за издаване на искания акт, събиране на доказателства и вземане предвид факти, непосочени от молителя - чл.533 ГПК. По аргумент от текста на чл.531, ал.2 от ГПК настоящата инстанция счита, че местната подсъдност не може да се следи служебно, а зависи от волята на молителя, който единствен може да прецени кой съд да сезира. В този смисъл Старозагорският районен съд неправилно е прекратил производството по чл.542 от ГПК и изпратил делото по подсъдност на Районен съд- Чирпан.

        Старозагорският окръжен съд счита, че компетентен да се произнесе по молбата на Б.А.С. с правно основание чл.542 ГПК за издаване на акт за смърт от Община- Стара Загора, е Старозагорският районен съд, на когото делото следва да бъде изпратено за произнасяне и продължаване на съдопроизводствените действия.

        Мотивиран от гореизложеното,  Окръжният съд

                                           О П Р Е Д Е Л И :

        КОМПЕТЕНТЕН да разгледа и се произнесе по подадената молба от Б.А.С., ЕГН **********, със съдебен адрес:***- кантора на адв.Г.Ж.,  с правно основание чл.542 ГПК, вх.№ 15456 от 07.07.2014 г. по описа на Районен съд- Стара Загора, е Старозагорският районен съд.

 

        ИЗПРАЩА делото на Старозагорски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

        ДА СЕ УВЕДОМИ Районен съд - Чирпан за постановеното определение.

       Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: