Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 194                                           07.05.2015 г.                     град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД       ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На четиринадесети април                                                                 2015 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар: Н.Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик Трифон Минчев гражданско дело № 6 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е на основание чл. 109 от ЗС, във р. с чл. 120 от ЗЕ.

 

Образувано е по искова молба “Машпром-КМХ” ЕООД с. Енина, общ. Казанлък против “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, гр. Пловдив. Ищецът твърди, че е собственик на поземлен имот с идентификатор № 27499.501.2246, представляващ УПИ ІІІ-605 в кв.56 по плана на село Енина, община Казанлък , като в посочения имот се намира производствен цех на ищеца. На границата на посочения по – горе имот, на западната му страна ответникът без съгласието и въпреки противопоставянето на ищеца, монтирал ел. табла и находящите се в тях уреди на трети лица. Заявява, че незаконосъобразният монтаж на таблата на електромери на трети лица му пречи да упражнява правото си на собственост в пълен обем, тъй като позволява неправомерен достъп на несобственици вътре в дворното място. Предвид горното моли съда да постанови решение с което да осъди ответника да премахне за своя сметка електрическите табла и находящите се ел. съоръжения и средства за търговско измерване на други трети лица и да ги постави на границата с притежаваните от тези лица имоти, тъй като ответникът с незаконосъобразното монтиране на ел. съоръжения и средства за търговско измерване на границата на притежавания от ищеца имот, му пречи да изпълнява в пълен обем правото на собственост. Моли съда да му заплати и направените по делото разноски.

 

Ответникът “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, гр. Пловдив, чрез юрисконсулт С.А.Р. взема становище, че искът е допустим но изцяло неоснователен, поради което го оспорват изцяло.  Не оспорват факта, че между ищеца и ответника е възникнала облигационна връзка, по Договор за присъединяване на обекти на потребители към ел. мрежата на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, но последният е изпълнил всички свои задължения по договора. Не оспорват, че на посоченото от ищеца място дружеството държи и ползва електромерни табла и средства за търговско измерване. Твърдят обаче, че на мястото където са поставени таблата съвпада с мястото където е предвидено за тях по проект, изготвен със становището за присъединяване на всеки обект и че съвпада изцяло с границата на имота. Моли съда да му заплати и направените по делото разноски.

            След като се запозна с Исковата молба и доказателствата по делото съдът намира следното от фактическа страна:

 

Между страните не се спори, че с нотариален акт за покупко-продажба № 26, т.ІІ, рег. № 1946, дело № 206 от 2002 г., ищецът „Машпром-КМХ” ООД, гр.Казанлък, е придобил следните недвижими имоти: 1.УПИ ІІІ-605 в кв.56 по плана на село Енина, община Казанлък с площ от 3910 м2, заедно с построените в него главен корпус, представляващ едноетажна масивна сграда и битова сграда на три етажа с масивна конструкция, с граници и съседи подробно описани в документа за собственост; 2.УПИ ІV-605 в кв.56 по плана на село Енина, община Казанлък с площ от 1760 м2 при граници и съседи описани подробно в документа за собственост; 3.УПИ V-605 в кв.56 по плана село Енина, община Казанлък с площ от 2510 м2, при граници и съседи описани подробно в документа за собственост; 4.УПИ VІ-605 в кв56 по плана на село Енина, община Казанлък с площ от 3630 м2, заедно с построените в имота котелно-едноетажна сграда с масивна конструкция и мазутно- едноетажна сграда с масивна конструкция, при граници и съседи описани подробно в документа за собственост. Ищецът „Машпром-КМХ” ООД е закупил и правото на ползване на трофопоста, построен в УПИ ІІІ-506 в кв. 56 със собствениците на УПИ І и УПИ ІІ в кв. 56 , както и правото на преминаване и ползване на общия път със собствениците на УПИ І, УПИ ІІ и УПИ VІІ, за който е отреден УПИ VІІІ, преминаващ от изток на УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.56 по плана на село Енина, община Казанлък.

               

На 15.03.2013 г. е сключен предварителен договор № 1120077897 за присъединяване обекти на потребители на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа между ищеца и ответника. С този предварителен договор са определени необходимите условия за присъединяване на обект: Производствен цех в село Енина, община Казанлък, ПИ с идентификатор № 27499.501.2246. На 03.09.2013 г. е сключен окончателен договор № 1120077897 от 03.09.2014 г. за присъединяване обекти на потребители на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа между  ищеца и ответника. В чл.3 и чл.4 от договора са описани задълженията на ответника и потребителя „Машпром-КМХ” ООД. На 18.06.2014 г. е сключен договор № Д08-71 за учредяване на право на строеж върху общинска земя между Община Казанлък и „ЕВН България Електроразпределение” АД гр.Пловдив за строителството на трафопост и сервитутна зона върху имот с идентификатор 27499.501.2269, имот публична общинска собственост.

 

От заключението на назначената съдебно техническа експертиза, се установява, че  на западната стена на производствен цех на ищеца, който се явява граница на процесния имот са монтирани ЕТ на трети лица. След евентуално премахване на поставените електромерни табла /ЕТ/ на трети лица на западната фасада на цеха на ищеца и монтирането им на имотните граници на третите лица, захранващите кабелни линии за тях ще преминават извън имота на ищеца. Ще стане възможно прекъсване на ел. захранването със средно напрежение 20 кV на стария трафопост, премахването му и извеждането от експлоатация на подземните кабели, захранващи предприятия на трети лица, минаващи през имота.  

 

От назначената съдебно строителна експертиза, се установява, че с така изготвения и одобрен технически проект за обект: Монтаж и външно Ел захранване на нов БКТП 12 за захранване на „Производствен цех” в село Енина, общ.Казанлък, УПИ ІІІ-605 в кв.56, поземлен имот с идентификатор 27499.501.2246 и развитие на мрежа НН. /Приложение 3, 4 и 5/,в част ЕЛ от техническия проект, кабелите излизащи от БКТП на изток към поземлен имот с идентификатор № 27499.501.2246 собственост на ищеца „Машпром-КМХ” ООД са посочени в права линия и стигащи до т.нар. КРШ+ЕТ, които са разположени на юг от масивната сграда-Производствен цех.В частта си Вертикална планировка в чертежи –Трасировъчен план и Вертикална планировка са посочени същите параметри като в чертеж : Трасе на кабели по част Елекрическа. Съгласно представените по делото Геодезическо заснемане и Трасировъчен план, във връзка с издаването на Удостоверение по чл.54а, ал.2 от ЗКИР е видно, че кабелното трасе е изместено по на север, както са изместени и посочените КРШ+ЕТ - електромерни табла. В обяснителната записка, съставена от проектанта, която е неразделна част от техническия проект в Част ЕЛ, по Електро-монтажни работи е посочено: “Монтаж на електромерно табло/ЕТ/: ЕТ се монтира на границата на собствеността.            Съгласно окончателен договор № 1120077897 от 03.09.2014 г. за присъединяване обекти на потребители на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа между  ищеца и ответника са описани в раздел ІV- граници на собственост на електрически съоръжения. Като граница се явява имотната граница на поземлен имот с идентификатор 27499.501.2246, но съгласно одобрените технически проекти от Община Казанлък и обяснителната записка в Част ЕЛ, електромерните табла са проектирани да бъдат монтирани по на юг от сегашното им местоположение., а в момента таблата са монтирани на фасадата на сградата, на западната част на цеха.

 

От събраните гласни доказателства се установява следното: Свидетелката Т.С.С. заявява, че към настоящия момент електромерните табла са на стената от към улицата собственост на “Машпром-КМХ” ЕООД, която улица в момента е в проект, който трябва да стане складова база на “Машпром-КМХ” ЕООД.

 

Свидетелката  М.Е.М. заявява, че Електронните табла са монтирани на външната страна на сградата на фирма “Машпром-КМХ” ЕООД, на северната страна, където има втори вход. Електромерите били в стария трафопост, който се намирал в базата на “Машпром-КМХ” ЕООД. Трафопоста в момента е наличен. Строял се нов трафопост, който е извън базата на “Машпром-КМХ” ЕООД. Знае, че останал един кабел, който цепи двора на фирмата.

 

Предвид установеното от фактическа страна,, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Закона за енергетиката.  граница на собственост върху електрическите съоръжения се определя съгласно изискванията на наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ и на правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6. от ЗЕ. Съгласно чл. 28 от Наредба № 6/09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи определят границата на собственост Границата на собственост между електрическите съоръжения на съответния мрежови оператор и тези на клиента се определя от: начина на присъединяване и вида на съоръженията за присъединяване.

 

Съгласно чл. 29 от Наредбата, когато електрическата енергия се доставя на потребителя от съоръжения на енергийното предприятие на ниво ниско напрежение, границата на собственост е изходящите клеми на средствата за търговско измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след тях предпазители или прекъсвачи.

 

В конкретния случай искът е основан на твърдения, че ищецът е  собственик на поземлен имот с идентификатор № 27499.501.2246, представляващ УПИ ІІІ-605 в кв.56 по плана на село Енина, община Казанлък, като в посочения имот се намира производствен цех на ищеца. На границата на посочения по – горе имот, на западната страна на производствения цех ответникът, без съгласието и въпреки противопоставянето на ищеца, монтирал ел. табла и находящите се в тях уреди на трети лица.

 

Мястото на монтиране се определя с няколко разпоредби, които се намират в чл. 29 от Наредба № 6, според които: ал. 5 Електромерните табла се монтират до или на границата на имота на потребителя на място, определено от разпределителното предприятие; ал. 6 Разпределителното предприятие може да монтира електромерните табла в жилищни сгради, етажна собственост, на определено от него място в общите части на сградата; ал. 7 Разпределителното предприятие може да монтира електромерни табла на фасадите на сградите на клиентите.

  

При систематичното тълкуване на разпоредбите следва извод, че основното правило, уредено в ал. 7 е, че електромерните табла се монтират до или на границата на имота на потребителя, но в случаите, когато захранваният с електроенергия обект е сграда (ал. 7) се дава право на разпределителното предприятие да монтира електромерни табла на фасадата, а ако сградата е етажна собственост (ал. 6) се дава право на разпределителното предприятие да монтира електромерни табла в общите части.

 

Следва да се приеме, че правилото на ал. 7 е специално по отношение на правилото на ал. 5 и в него се предвиждат изрично права на разпределителните предприятия да монтират електромерни табла на фасадите на клиентите.

 

Безспорно установено е, че ищеца е с нотариален акт за покупко-продажба № 26, т.ІІ, рег. № 1946, дело № 206 от 2002 г., ищецът е придобил недвижим имот: 1.УПИ ІІІ-605 в кв.56 по плана на село Енина, община Казанлък с площ от 3910 м2, заедно с построените в него главен корпус, представляващ едноетажна масивна сграда и битова сграда на три етажа с масивна конструкция, с граници и съседи подробно описани в документа за собственост. От заключението на назначената съдебно техническа експертиза, се установява, а и това обстоятелство не се спори между страните, че  на западната стена на производствен цех на ищеца, който се явява граница на процесния имот са монтирани ЕТ на трети лица. Не се спори, че ответното дружество е отказало да премести електромерните табла след покана от ищеца.

 

Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗЕ и чл. 28, ал. 7 от Наредба № 6 настоящата инстанция намира, че в хипотеза като по настоящия спор - Операторът на разпределителната мрежа може да монтира електромерни табла и захранващите им електропроводни линии на фасадите на сградите на клиентите, но в таблото могат да бъдат монтирани само електромери на собственика.

 

Извода който се налага е, че разпределителното предприятие има право да разполага в един имот средства за търговско измерване само за този имот. Незаконосъобразно е поставянето ЕТ на средства за търговско измерване на енергията, доставяна до други сгради, които се намират извън дворното място на ищеца.

 

Ето защо съдът намира, че незаконосъобразният монтаж ЕТ на електромери за обекти на трети лица на западната фасада на производствения цех на ищеца му пречи да упражнява своето право на собственост в пълен обем, тъй като както е посочило вещото лице по назначената съдебно техническа експертиза след премахване на поставените електромерни табла /ЕТ/ на трети лица на западната фасада на цеха на ищеца и монтирането им на имотните граници на третите лица, захранващите кабелни линии за тях ще преминават извън имота на ищеца. Ще стане възможно прекъсване на ел. захранването със средно напрежение 20 кV на стария трафопост, премахването му и извеждането от експлоатация на подземните кабели, захранващи предприятия на трети лица, минаващи през имота.  

 

По отношение на възражението на ответника, че на мястото където са поставени таблата съвпада с мястото където е предвидено за тях по проект, съдът намира за неоснователно, тъй като вещото лице дава заключение, че това не е така - електромерните табла са проектирани да бъдат монтирани по на юг от сегашното им местоположение, а в момента таблата са монтирани на фасадата на сградата, на западната част на цеха.

 

Следователно искът на ищеца срещу ответника с правно основание чл. 109 от ЗС, във вр. с чл. 120 от ЗЕ е основателен и следва да бъде уважен.

 

При този изход на делото, ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 7809 лв..

 

По възражението на ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ищеца съдът намира същото за неоснователно поради следното: съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ГПК цената на иска се определя от ищеца. В случая цената на иска определено от ищеца е данъчната оценка на имота, чиято защита се търси и върху нея е внесена дължимата държавна такса. Тъй като негаторния иск е оценяем, адвокатското възнаграждение по договора за правна защита и съдействие от 26.01.2015 г., представен по делото е изчислено съгласно ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения именно върху този материален интерес, поради което възражението за прекомерност следва да се остави без уважение.

 

            Ето защо, съдът

 

                                                                Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. “Христо Данов“ № 37, ЕИК 115552190, да премести за своя сметка монтираните ел. табла и средства за търговско измерване на други трети лица, изградени върху западната стена на производствен цех, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 27499.501.2246, представляващ УПИ ІІІ-605 в кв.56 по плана на село Енина, община Казанлък, с площ 3770 кв.м., при граници и съседи: 27499.501.2245; 27499.501.2251; 27499.501.2247; 27499.501.2269, собственост на ищеца “Машпром-КМХ” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Енина, общ. Казанлък, ул. “Димчо Астаджов” № 37, ЕИК 123012265, на основание чл. 109 ЗС.

 

ОСЪЖДА ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. “ Христо Данов “ № 37, ЕИК 115552190, да заплати на “Машпром-КМХ” ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Енина, общ. Казанлък, ул. “Димчо Астаджов” № 37, ЕИК 123012265, сумата в размер на 7 809 лв. /седем хиляди осемстотин и девет лева/, разноски по делото.

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

                                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: