О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 633                                         18.05.2015г.                      град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На осемнадесети май 2015 г.

в закрито заседание в следния състав :

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 83 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.129, ал.4 във вр. с ал.2 и 3 и във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и 5 от ГПК.

 

         Делото е било образувано въз основа на първоначална Искова молба вх.№ 9190/30.07.2014г./л.2- 4 от делото/, с искови претенции на 2 бр. ищци/физически лица/ против 1 бр. ответник/юридическо лице/- застраховател, с искове за парични обезщетения на имуществени и неимуществени вреди, като впоследствие е било привлечено и трето лице- помагач/извършителя на ПТП/ на страната на ответника- застраховател.

 

         С протоколно Определение от второто о.с.з. по делото на 07.05.2015г./четвъртък/ съдът е оставил БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата молба на ищците, като им е дал законния 1- седмичен срок да отстранят по- късно констатираните от съда първоначални нередовности в Исковата им молба, което е било съобщено на процесуалния им представител- адвокат по делото в самото открито съдебно заседание.

 

         По постъпилата по делото писмена Молба вх.№ 6041/13.05.2015г. от ищците, с Определение от з.з. на 15.05.2015г./петък/ съдът е оставил без уважение искането им за отвод на съдията докладчик и за продължаване на вече изтеклия 1- седмичен срок за отстраняване нередовностите в ИМ.

 

Към днешна дата- 18.05.2015г./понеделник/ по делото не са отстранени констатираните първоначални нередовности в ИМ от ищците, изтекъл е още на 14.05.2015г./четвъртък/ законния 1- седмичен срок за евентуалното им отстраняване, Молбата им за продължаване на срок по реда на чл.62 от ГПК е оставена изцяло без уважение с Определение от з.з. на 15.05.2015г./петък/, и в съда не е постъпила някаква писмена молба по реда на чл.64, ал.2 и 3 от ГПК с искане за евентуално възстановяване на пропуснатия от тях 1- седмичен срок за  отстраняване на тези първоначални нередовности в ИМ.

 

Поради което съдът счита, че първоначалните нередовности в ИМ не са отстранени от ищците в рамките на дадения им законен 1- седмичен срок, започнал да тече от 07.05.2015г./четвъртък/ и изтекъл на 14.05.2015г./четвъртък/, поради което те не са отстранени и към днешна дата- 18.05.205г./понеделник/.

 

Следователно съдът следва да върне обратно на ищците тяхната ИМ, ведно с всички законни последици от това, включително и като прекрати изцяло производството по делото.

 

Това съдебно Определение прегражда по- нататъшния ход на делото и то може да бъде обжалвано с частна жалба от всяка от страните и от третото лице- помагач в законния 1- седмичен срок от връчването му, чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

         Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.4 във вр. с ал.2 и 3 и във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и 5 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

         ВРЪЩА обратно на ищците Искова молба вх.№ 9190/30.07.2014 г./л.2- 4 от делото/.

 

         ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д.№ 83/2014 г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и третото лице- помагач, чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

 

                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :