Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О   Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 234                                     22.05.2015 г.                      град  С.З.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на двадесет и втори май 2015 г.

в закрито заседание в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 1046 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

            Производството е на основание чл.248, ал.3 във вр. с чл.78, ал.5 във вр. с ал.3 и 4 от ГПК, и във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от Закона за адвокатурата/ЗАдв./ във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет/ВАС/- София.

 

         По делото са постъпили 2 бр. писмени Молби- първоначална вх.№ 2899/06.03.2015г./л.324 от делото/, и уточняваща с вх.№ 4812/17.04.2015г./л.330 от делото/, с които 2 бр. ищци молят съда да допълни постановеното изцяло позитивно за тях свое първоинстанционно Решение в частта му за разноските, които са поискани изрично с Отговорите си Исковата молба, с представения списък съгласно чл.80 от ГПК, с пледоарията на процесуалните си представители- адвокати и с писмените си защити.

 

         Съдът счита, че не се налага насрочване на делото в открито съдебно заседание по направеното искане от ответниците по делото с оглед разпоредбата на чл.248, ал.3, изр.1 от ГПК, и по направените искания съдът следва да се произнесе с настоящото Допълнително Решение.

 

         При извършената размяна на книжа по реда на чл.248, ал.2 във вр. с чл.131- 133 от ГПК, в законния 1-седмичен срок ответниците са подали първоначално формално писмено възражение, в което са оспорили по същество ищцовите искания, включително и с възражение за прекомерност на размера на адвокатските възнаграждения по реда на чл.78, ал.5 от ГПК, като по втората уточнена по вид и размер на претенциите за разноски молба на ищците, не са взели никакво отношение в законния 1- седмичен срок.

 

След като се запозна с изложеното в двете Молби, с текста на постановеното си Решение, със събраните по делото доказателства и материали, и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното:

 

ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ИСКАНЕТО:

         Действително съдът не се е произнесъл в мотивите и диспозитива на постановеното си изцяло позитивно за ищците и съответно изцяло негативно за ответниците първоинстанционно Решение, по отношение на претендираните и направени от ищците разноски по делото пред настоящата първа съдебна инстанция.

 

         Искането е направено едновременно от двамата ищци в рамките на законните 1-месечни срокове за всеки един от тях по чл.248, ал.1 от ГПК, поради което и двете искания са процесуално допустими, своевременно направени, направени са от страна, която има законното право на това, и настоящият първоинстанционен съд следва да се произнесе по тях с настоящото си Допълнително Решение по реда на чл.78, ал.1 и във вр. с чл.248, ал.2 от ГПК.

 

ОТНОСНО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ИСКАНЕТО:

Видно от материалите по делото, двете ищци са направил по делото разноски за възнаграждение на по 1 адвокат- повереник в размер на общо 3 139 лв., от които за Държавни такси общо в размер на 729 лв. и за възнаграждение на 1 адвокат в размер на общо 2 400 лв., от който хонорар ищцата Й.В.- 865 лв. и ищцата Т.В.- 1 535 лв. Всяко едно от тези адвокатски възнаграждения са в размер,  който не представлява прекомерен размер по смисъла на чл.78, ал.5 във вр. с ал.3 и 4 от ГПК във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗАдв. във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет/ВАС/- София, с оглед данъчната оценка на претендирания недвижим имот.

 

         Поради което исканията на ищците се явява в тази им част изцяло основателни и доказано, и следва на основание чл.248 от ГПК да бъдат изцяло уважено, като се допълни първоначалното Решение в частта му за разноските им по делото, ведно с всички законни последици от това, като ответниците бъдат осъдени да им заплатят общо сумата 3 139 лв. за разноски пред ОС- ** ведно с всички законни последици от това.

 

Настоящото Допълнително съдебно Решение, следва да се връчи по надлежния ред на всяка от страните по делото.

 

Това допълнително Решение може да се обжалва от всяка от страните в общия 2-седмичен срок от връчването му на всяка от страните по правилата на чл.248, ал.3, изр.2 и във вр. с чл.258- 259, ал.1 от ГПК, чрез настоящия първоинстанционен ОС-** пред въззивния му Апелативен съд гр.Пловдив.

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.248, ал.3 и във вр. с чл.78, ал.5 във вр. с ал.3 и 4 от ГПК, и във вр. с чл.36, ал.1 и 2 от ЗАдв. във вр. с чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/2004г. на ВАС- София, първоинстанционният Окръжен съд - С.З.

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСЪЖДА ответниците “МАГАБИТ”- ЕООД- ЕИК 123679522, със седалище и адрес на управление гр.** ул.”Димитър Наумов” № 39, ап.1 и “МАГАБИТ-БТ”-ООД- ЕИК 123746825 със седалище и адрес на управление гр.** ул.”Господин Михайловски” № 71, да заплатят на ищците Й.А.В.- ЕГН **********,*** и Т.А.В.- ЕГН **********, също от гр.** ***, общо сумата 3 139 лв./три хиляди сто тридесет и девет лева/ разноски по делото пред първата съдебна инстанция.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с  въззивна жалба чрез Окръжен съд- гр.С.З. пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :