Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 201                                 11.05.2015 година                     гр. Стара Загора

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД        ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 15 април                                                 две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: П.В.

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1140  по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по чл. 435. ал.4 ГПК

Постъпила е жалба, подадена от ЕТ “Мария – МСМ-Марин Ганчев” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора против действията на ЧСИ Г.И. по изп.д.№ 1242/2014 г. по описа на ЧСИ Г.И., с район на действие ОС-Стара Загора, извършени на 13.11.2014г., изразяващи се в опис на гранулатор и екструдер, находящи  се в гр.Стара Загора ул.”Хрищенско шосе”, база “Голеш”, стопанисвано от “КОНФИРМА” АД.

         Въззивникът счита, че обжалваното действие на ЧСИ е неправилно, необосновано и постановено при съществени нарушения на материалния закон. Моли да бъде отменено обжалваното действие.

В срока по чл.463, ал.3 ГПК е постъпило възражение от “КОНФИРМА” АД гр.София-взискател в изпълнителното производство, с което се изразява становище, че жалбата е недопустима и неоснователна. Излага подробни съображения за това. 

Длъжникът в изпълнителното производство “БУЛДО” ЕООД гр.Стара Загора  чрез пълномощника си – управителя С.Б. изразява становище, че жалбата е основателна. Действително процесните машини били закупени от третото лице, той го съобщил на ЧСИ, за което има депозирана молба по изпълнителното дело.

Приложени са мотиви от ЧСИ, който взема становище за неоснователност и недопустимост на жалбата.

 Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното действие, извършено по изп.д.№ 1242/2014г. по описа на ЧСИ – Г.И. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Изпълнително дело № 20148610401287  е образувано въз основа на молба вх.№ 23111 от 11.06.2014 год. при ЧСИ Д.В., рег.№ 861 на КЧСИ от взискателя „Конфирма" АД, гр.София, ЕИК 131200320 срещу „Булдо" ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от С.П.Б.. Към молбата са приложени: изпълнителен лист от 18.02.2014 г., издаден от Районен съд, гр.Стара Загора по гр.д.№ 3087/2013 год. по описа на съда, съгласно който длъжникът е осъден да заплати на взискателя сумата от 505.77 лв., представляваща направени по делото разноски и изпълнителен лист от 14.02.2014г., издаден от Старозагорския районен съд по ч.гр.д.№2059/2013г.за сумите: 7 032.34 лв., представляваща неплатени наеми за периода от м. април 2011г. до м. март 2013г. вкл. по Договор за наем № 521 от 01.08.2007г.; 7 133.91 лв., представляваща неплатени консумативи за ползване на наетия недвижим имот през периода м. март 2011г. до м. февруари 2013г. вкл., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 24.04.2013г.    до окончателното им изплащане; сума в размер на 1018.00 лв., представляваща дължими лихви за забава върху неплатените наеми; сума в размер на 745.00 лв., представляваща дължими лихви за забава върху неплатените консумативи, както и сумата от 318.12 лв. -разноски по делото.

По молба на взискателя, изпълнителното дело е изпратено при ЧСИ Г.И. за продължаване на изпълнителните действия. Изпълнителното производство е образувано под № 20147650401242 на 16.09.2014г.

На 13.11.2014г. ЧСИ е извършила опис на движими вещи, намиращи се в нает от длъжника имот, собственост па взискателя „Конфирма" АД, гр.София, за който опис длъжникът и взискателят са били редовно уведомени. Описът е извършен по искане на взискателя, който е посочил вещите, срещу които желае да се насочи принудителното изпълнение, както и местонахождението им. В деня на извършване на описа по делото е постъпила молба с вх.№ 25253/13.11.2014г. от длъжника, с която същият е представил Договор за покупко - продажба от 08.08.2014г., съгласно който ЕТ „Мария - МСМ - Марин Ганчев", гр.Стара Загора е закупил от „Булдо" ЕООД машини, включително описаните и запорирани с протокола за опис екструдер и гранулатор.

След извършване на описа съдебният изпълнител е насрочила публична продажба на процесиите движими вещи, която да се проведе за периода 16.01.2015г. до 16.02.2015г. Публичната продажба е разгласена съгласно правилата на ГПК и на 07.01.2015г. в РС - Стара Загора.

 На 14.01.2015г. по делото е постъпила жалба с от М.Г.М. в качеството му на Едноличен търговец „Мария - МСМ - Марин Ганчев" със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, представляван от собственика- трето лице по изп. дело против действията на съдебния изпълнител по извършване па опис и налагане на запор върху
гранулатор и екструдер, която е предмет на настоящото дело.                   

Жалбоподателят е трето за изпълнителното производство лице по смисъла на  чл. 435, ал.4 ГПК, поради което за него срокът за обжалване на действията на съдия изпълнителя започва да тече от деня на узнаването им, съгласно чл. 436, ал.1, изр. последно. Съгласно неговите твърдения тази дата е 13.01.2015 г., поради което и с оглед входирането на жалбата от ЧСИ на 14.01.2015 г., същата е подадена в срок. В този смисъл са и твърденията на длъжника по делото “БУЛДО” ЕООД гр. Стара Загора.

Пред настоящата инстанция бе представено обявление, от което е видно, че ЧСИ е насрочил нова публична продажба от 21.04.2015г. до 21.05.2015г.  за процесните движими вещи.

В жалбата си жалбоподателят ЕТ „Мария - МСМ - Марин Ганчев", гр. Стара Загора, твърди, че с Договор за покупко — продажба от 08.08.2014г. е закупил     от „Булдо" ЕООД описаните по делото и запорирани машини - екструдер и гранулатор, находящи се в част от хале, собственост на взискателя по делото, като същите са оставени за съхранение на територията на халето. По делото е приложен този договор, както и заверено ксерокопие от инвентарна книга на ЕТ”Мария- МСМ- Марин Ганчев”, от което е видно, че процесните движими вещи са записани в инвентарната книга на дружество.

Съгласно чл.435, ал.4 от ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.

Настоящото изп.д. № 1242/2014г. по описа на ЧСИ Гергана Илчева е образувано на 16.09.2014г. Жалбоподателят – трето лице в изпълнителното производство е придобил собствеността върху процесните движими вещи на 08.08.2014г., т.е. вещите са били собствени на третото лице преди налагане на запора върху тях. ЧСИ е извършил опис и запор на движимо имущество на процесните движими вещи на 13.11.2014г. Окръжният съд счита, че е доказано обстоятелството, че вещите, предмет на описа от 13.11.2014 г. са били собственост на трето лице в деня на запора и са се намирали в негово владение.

Предвид гореизложеното, ОС счита, че подадената жалба е основателна и следва да бъде уважена, като бъдат отменени действията на ЧСИ при ОС – Стара Загора, с които е извършен опис на движими вещи с протокол от 13.11.2014 г. по изп. дело № 1242/2014 г. по описа на ЧСИ с район на действие ОС – Стара Загора.

Жалбоподателят е направил искане за присъждане на направените разноски пред настоящата инстанция. Окръжният съд намира искането за основателно предвид основателността на жалбата, поради което следва взискателя “КОНФИРМА” АД гр.София да бъде осъден да заплати на ЕТ “Мария – МСМ – Марин Ганчев” гр. Стара Загора направените разноски пред настоящата инстанция, които са общо в размер на 423лв. съобразно представения списък с разноските по чл.80 от ГПК.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорския Окръжен съд 

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ като незаконосъобразни действията на ЧСИ – Гергана Илчева по опис и запор на движими вещи, извършен на 13.11.2014 година по изп.д.№ 20147650401242, обективирани в протокол за опис на движимо имущество от 13.11.2014г.

 

ОСЪЖДА „Конфирма" АД, гр.София, гр. София, ул. „Константин Петканов" №4, ЕИК: 131200320, представлявано от изпълнителния директор Е.К.Ж. да заплати на ЕТ„МАРИЯ-МСМ - МАРИН ГАНЧЕВ", ЕИК-123117889, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.„Витоша" № 53, представляван от управителя – М.Г.М. сумата 423 лв. / четиристотин двадесет и три лева/, представляваща направените разноски пред настоящата инстанция.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ: