Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

205                                                   11.05.2015 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На петнадесети април                                               две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

           РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                              МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1141 по описа за 2015 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на Т.К.К., чрез пълномощника си адв. Б.Г. против решение № 118 от 17.12.2014 г., постановено по гр.дело № 503/2013г. по описа на Районен съд – Гълъбово в частта, с която се осъжда Т.К.К. да заплати на К.Х.П. сумата от 2775,17лв., представляваща съответната част от извършените подобрения в наследствения имот, включващи строителни работи и трайни насаждения, съразмерно на дела му, като се отхвърля претенцията за заплащане на разноски в останалата й част до претендираните 3172,67лв. Осъжда се Т.К.К. да заплати на Н.Н.П. сумата от 2775,17лв., представляваща съответната част от извършените подобрения в наследствения имот, включващи строителни работи и трайни насаждения, съразмерно на дела му, като отхвърля претенцията за заплащане на разноски в останалата й част до претендираните 3172,67лв., както и да заплати на К.Н.А. сумата от 2775,17лв., представляваща съответната част от извършените подобрения в наследствения имот, включващи строителни работи и трайни насаждения, съразмерно на дела му, като се отхвърля претенцията за заплащане на разноски в останалата й част до претендираните 3172,67лв.

 

Въззивникът счита, че обжалваното решение, в частта, с която е уважен иска с правно основание чл.61, ал.2 ЗЗД е неправилно и постановено в противоречие с материалния закон. Моли да се отмени решението в обжалваната част. Претендира разноски.

 

Въззиваемите К.Х.П., Н.Н.П. и К.Н.А., чрез адв. А. Й. вземат становище за неоснователност на въззивната жалба и правилност и законосъобразност на решението. Молят да се потвърди обжалваното решение. Претендират за разноските.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Производството е по предявени претенции за необходими разноски и подобрения с правно основание чл.30, ал.3, чл.74, ал.1 от ЗС и чл.61, ал.2 ЗЗД.

 

Ищците предявяват претенции за заплащане на извършени от тях необходими разноски и подобрения в наследственият имот, описани подробно като видове дейности и стойност в молбата, находяща се на стр.89 от делото на районния съд. Молят да бъде осъден ответникът да им заплати стойността на извършените СМР, съобразно с притежаваната от него идеална част от процесният имот, а именно 9518лв. – по 3172,67лв. за всяка от ищците, представляващи половината от извършените ремонтни дейности на жилищната сграда и трайни насаждения в имота. Ответникът оспорва иска по основание и размер. Прави възражение за давност. Твърди, че извършените действия били извършени в интерес на ищците, тъй като те изцяло самостоятелно ползвали имотите. При евентуална основателност на иска счита, че следвало да се установи доколко се е увеличила стойността на имота, с извършените подобрения и на тази база да се прецени обогатяването на ответника.   

 

Безспорно е установено по делото, че на 13.10.2011г. ищците са се снабдили с констативен нотариален акт за собственост на къщата, предмет на делбата. По повод на това им действие, ответникът Т.К.К. е предявил срещу тях иск за установяване на собствеността си върху къщата и за отмяна на нотариалния акт, с искова молба от 15.06.2012г. С решението си по гр.д.№ 285/2012г. от 18.01.2013г., Гълъбовския районен съд е признал за установено по отношение на К.Х.П., Н.Н.П. и К.Н.А., че Т.К.К. е собственик на ½ ид. част от къщата, находяща са в дворно място от 1000 кв.м., УПИ V-736 в кв.119, по плана на с. Главан. Решението е влязло в сила.

 

От представената по делото разписка, подписана от Йордан Здравков, неоспорена от ответника се установява, че на 05.06.2012г. ищците са заплатили сумата от 10500 лв. – възнаграждение за извършени строително – монтажни работи, подробно описани в Протокол за установяване на извършени дейности от 05.06.2012г. по къщата в с. Главан, общ. Гълъбово, обл.Стара Загора. Цитираният протокол от 05.06.2012г., за установяване на извършени строителни дейности, заедно с договор за ремонт на покрив и външна вар-циментова мазилка от 03.05.2012г. е представен по приложеното гр.д. № 285/2012г. по описа на Гълъбовския районен съд. От представената по делото разписка от 18.06.2012г. се установява, че К.Х.П. е дала, а Стоян Канев е получил сумата от 2000 лв. за извършване на строителни дейности: грундиране, боядисване, поставяне на каменни плочи за цокъл на къщата в с. Главан.

 

От заключението на съдебната-агротехническа експертиза, прието по делото се установява, че в дворно място, представляващо УПИ V-736 в кв.119 по плана на с.Главан има трайни насаждения на възраст под 5 години, както следва: лози – асмалък – 13бр. на възраст две години, дрян /необлагороден/ - 1бр. на възраст четири години, декоративен храст – 1бр. на възраст три години. В дворно място, представляващо УПИ VІІІ-736 в кв.119 по плана на с.Главан са налице трайни насаждения, както следва: кайсия – 1бр. на възраст една година и дюля – 1бр. на възраст четири години. Останалите трайни насаждения са на възраст повече от 5 години.

 

От показанията на свидетеля И.Ж.И. се установява, че преди около две години бил направен основен ремонт на къщата от К.. Бил сменен покрива изцяло, били поставени нови улуци, къщата била измазана отвън и поставен външен цокъл от камъни. Освен това били направени циментови площадки и пътеки по двора. Свидетелката С.М.К. установява, че през 2012г. бил направен основен ремонт на къщата, като К. извикала фирма от гр.Тополовград. Направени били циментови площадки, къщата била измазана отвън и положен цокъл. Била сменена дограмата на първия етаж, вътре било сложено дюшеме. Цялата градина била засадена с дръвчета от К. и съпруга й Н.. От показанията на свидетелката З.К.Д. се установява, че се наложило ищците да правят ремонт на къщата, защото започнала да пада и тухлите да се показват от мазилката. Дошла бригада от гр.Тополовград и сменила покрива, измазала цялата къща отвън, сменила дограмата. На къщата отдолу сложили цокъл, като за всичко платили ищците К., Н. и К.. Направени били циментови пътеки около къщата, сменена била ел.инсталацията, била поправена оградата, която била паднала. Отделно от това ищцата К. и съпругът й Нягол насадили лозе в двора, както и овощни дръвчета – сливи, круши и други. Целият първи етаж на къщата бил влажен и във мухъл, затова К. ползвала втория етаж.

 

От така събраните писмени и гласни доказателства се установява по категоричен начин, че през 2012г. ищците К.Х., Н.Н.  и К.Н. са извършили основен ремонт на къщата, изразяващ се в цялостна подмяна на покрива, измазване от външна страна, поставяне на цокъл от камъни, както и  извършени подобрения, изразяващи се в смяна дограмата на първия етаж, поставяне на циментови площадки и пътеки.

При изслушването си в съдебно заседание вещото лице по назначената съдебно – техническа експертиза обяснява, че къщата е голяма и стара, с много влага и пукнатини. Според вещото лице, външния цокъл, с който е облицована къщата е направен с цел да се ограничи влагата на приземния етаж.

 

Съгласно ТР №85/68г. на ОСГК на ВС, когато съсобственикът извършва подобрения в общия имот, без да промени намерението, с което държи частите на останалите съсобственици и без да има тяхното съгласие за подобренията, отношенията по повод тези подобрения ще се уредят по правилата за водене на чужда работа без пълномощие. Това принципно разрешение не е отменено с ППВС № 6/1974 г., а само е акцентирано върху друга хипотеза - на извършени подобрения от съсобственик, който е завладял частите на останалите съсобственици - прието е, че в тези случаи се присъжда увеличената стойност на имота и са приложими разпоредбите на чл.72- 74 ЗС.

 

В случая, при така установените факти по делото е безспорно, че ищците са извършили ремонти СМР в съсобствения недвижим имот в качеството си на владелци на имота. Това е така, защото с нотариалният акт от 13.10.2011г. ищците са манифестирали, правото си на собственост върху къщата, по отношение на съсобственика Т.К.. С предявяването на исковата молба от 15.06.2012г. същият е оспорил правото им на собственост върху процесната къща, но решението по делото е изготвено едва след извършване на ремонтните дейности. Към момента на извършване на СМР на сградата, ищците са действали като собственици, тъй като към този момент са се легитимирали като такива с констативния нотариален акт за собственост на къщата, от 13.10.2011г. Въззивната инстанция намира, че ищците са били недобросъвестни владелци на процесната къща, към момента на извършване на СМР, тъй като владението им се основава на констативен нотариален акт, със знанието, че може да бъде оспорено от другия съсобственик, поради което отношенията им със съсобственика К. следва да се уредят на базата на разпоредбите на чл.30, ал.3 за необходимите разноски за запазване на сградата и чл.74, ал.1 от ЗС за извършените от тях подобрения на къщата.

  

Извършените СМР, представляващи разкриване на покривна конструкция, направа на дървена конструкция, покриване и водоотвеждане, външна мазилка и боядисване с фасадна боя, поставяне на външен цокъл от каменни плочи на къщата, на обща стойност 14070 лв., съдът намира, че са необходими разноски за запазване на недвижимия имот. Това е така, защото се установи, че сградата е стара и се е рушала, имала е пукнатини и влага, поради което се е нуждаела от СМР за възстановяване и запазване. По отношение на извършените необходими разходи за запазване на недвижимия имот, съсобственикът дължи заплащане на разноски, съразмерно на притежаваната от имота идеална част – ½. От тези разноски, ответникът следва да заплати на всяка от ищците по 1/6 ид. част на основание чл.30, ал.3 от ЗС.

  

Останалите СМР, представляващи: смяна на дограмата на три прозореца на първия етаж и полагане циментови площадки и пътеки в двора на стойност  2210 лв. са подобрения, направени от ищците в съсобствения недвижим имот. По отношение на същите би следвало да се установи увеличената стойност на имота и да се присъди по – малката сума от извършените разноски и увеличената стойност на имота, съгласно чл.74, ал.1 ЗС. Предвид обстоятелството, че този въпрос не е бил поставен на вещото лице по назначената съдебно – техническа експертиза, не са налице доказателства относно размера на тази претенция. Ето защо претенцията на ищците за подобрения с правно основание чл. 74, ал.1 от ЗС остана недоказана и като такава – неоснователна.    

 

Предвид възражението за давност, направено от ответника, за претенциите за извършените разноски и подобрения е приложима общата петгодишна давност, която тече от момента на извършването им. За подобренията, касаещи СМР по жилищната сграда, извършени през 2012г., давността не е изтекла. За част от подобренията, представляващи трайни насаждения, които са засадени преди повече от 5 години давността е изтекла.

 

Трайните насаждения, засадени в двете дворни места в с. Главан, предмет на делбата, за които давността не е изтекла, на възраст под 5 години са, както следва: лози – асмалък – 13бр. на възраст две години, дрян /необлагороден/ - 1бр. на възраст четири години, декоративен храст – 1бр. на възраст три години, кайсия – 1бр. на възраст една година и дюля – 1бр. на възраст четири години, на обща стойност 371 лв., съгласно заключението на вещото лице.

 

По отношение на претенцията за подобрения, представляващи трайни насаждения в дворните места, предмет на делбата е приложима разпоредбата на чл.61, ал.2 от ГПК, водене на чужда работа без пълномощие, тъй като същите са извършени от ищците в качеството им на владелци на своите идеални части и държатели на частта на ответника. Тази претенция е основателна до размера на обогатяването на ответника  в размера на 371 лв.

 

При така установеното, общата стойност на извършените необходими разноски и подобрения възлиза на 14441 лв. Припадащата се част от тези разноски за всеки от съделителите съразмерно на дела му от съсобствеността възлиза на, както следва: К.Х.П., Н.Н.П. и К.Н.А. следва да поемат съответно по 2406.83 лв. от общата стойност на извършените подобрения, а съделителят Т.К.К. следва да поеме сумата 7220.50 лв. В този смисъл претенциите на ищците К.Х.П., Н.Н.П. и К.Н.А. са основателни и доказани до размера на сумата 2406.83 лв., която ответникът Т.К.К. следва да заплати на всяка от тях за извършените от последните необходими разноски и подобрения в наследствените имоти, изразяващи се в строително-монтажни работи и трайни насаждения. В останалата част претенциите на ищците следва да бъдат отхвърлени.

Неоснователни са оплакванията в жалбата, че ответникът изобщо не следвало да заплаща съразмерно разноските за направените подобрения, след като бил лишен от владението си върху имота. Същият като съсобственик получава съразмерно на дела си част от увеличената стойност на имота, вследствие на тези подобрения при делбата, поради което дължи съразмерно разноски на съсобствениците, извършили и платили тези подобрения и разноски. 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че въззивната жалба е частично основателна. Решението на районния съд следва да бъде отменено в частта, в която на ищците е присъдена сума над 2406.83 лв., като исковете над този размер, следва да бъдат отхвърлени.

           

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

             ОТМЕНЯ решение № 118/17.12.2014 г., постановено по гр.д. № 503/2013 г. на Гълъбовския районен съд в частта, с която Т.К.К. е осъден да заплати на К.Х.П., на Н.Н.П. и на К.Н.А., за извършените от тях подобрения в наследствения имот, включващи строителни работи и трайни насаждения, съразмерно на дела му  сумата за размера над 2406.83 лв., вместо което ПОСТАНОВИ:

            ОТХВЪРЛЯ предявените от К. Костова П., ЕГН ********** с постоянен адрес:***, Н.Н.П., ЕГН **********,*** и К.Н.А.П., ЕГН **********, с постоянен адрес Кралство Холандия, 1215 СГ Хилверсум, ул.Заенлаан №5 против Т.К.К., ЕГН **********,*** искове за заплащане стойността на извършените подобрения в наследствения имот, включващи строителни работи и трайни насаждения, съразмерно на дела му за размера над 2406.83 лв. до 2775.17 лв. като неоснователни.

            ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: