Р Е Ш Е Н И Е

 

220/19.05.2015 година                                           Град Стара Загора

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

С.т окръжен съд                    ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На дванадесети май                                                                 2015 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                  ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1182 по описа за  2015 година.

 

 

Обжалвано е решение № 1261/02.12.2014г., постановено по гр. дело № 3283/2014г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът “Ч.” ЕООД,  моли да бъде отменено решението и уважи предявения иск. Постъпила е и писмена защита, в която се заявява, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Развиват се подробни съображения. Моли да се присъдят разноските за двете съдебни инстанции.

 

 Въззиваемият ““Е.” ЕАД - ГРАД П. е подал писмен отговор на въззивната жалба, в който подробно обосновава становището си, че следва да се потвърди обжалваното решение. Претендира за направени разноски в въззивната инстанция.

 

  Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Предявен е отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК.

 

По делото са представени четири броя фактури с №№ 11, 17, 66, 16, 01 от 14.08.2014г., 11, 17, 66, 15, 51, 11, 17, 66, 15, 53 и 11, 17, 66, 15, 57 и трите от 13.08.2014г., издадени от ““Е.” ЕАД - ГРАД П., общо за сумата 7 299.67 лева, представляваща стойност на 44 072 кв.ч. електроенергия, за периода от 01.03.2014г., до 01.06.2014г.

 

По делото е представен и констативен протокол за техническа проверка № 74528/19.05.2014г., съгласно който процесният електромер измерва с грешка 29 %. От показанията на разпитания по делото свидетел Р. Д. извърши проверката се установява, че електромерът се намира на улицата източно от обекта. Таблото е било заключено. При проверката са присъствали представители на дружеството собственик на обекта и на дружеството – наемател на същия - ищецът. След изключване на главния прекъсвач е констатирано, че електромерът продължава да отчита енергия. Свидетелят констатирал, че държавните пломби са скъсани и увредени.

 

От представеният констативен протокол от метрологична експертиза № 751/02.06.2014г. се установява, че електромерът отчита потребената ел. енергия минус 27.11 %. В протокола е отразено, че е осъществяван достъп до вътрешността му.

 

Представена е и справка за коригиране на сметката за електроенергия, от която е видно, че на ищеца са начислени допълнително за период от 79 календарни дни електроенергия на стойност 7 299.67 лева.

 

По делото е назначена техническа експертиза, която дава заключение, че в измервателната верига има следи от запояване, което води до промяна на метрологичните характеристики. Остойностяването на енергията съгласно приложената от ответника справка съвпада с изчисленията на вещото лице, направени съобразно методиката по чл. 48, ал. 1, б. “а” от ПИКЕЕ. Изхождайки от разпоредбите на чл. 91, ал. 1, във вр. с чл. 92, т.т. 1 и 4 от ЗЕ съдът приема, че ответникът и ищецът са били обвързани от облигационно правоотношение по договор за продажба на електроенергия.

 

Съгласно чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в ПИКЕЕ. В раздел ІХ на същите /обнародвани в ДВ брой 98/12.11.2013г., в сила от 16.11.2013г./, е уреден редът за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия. Съгласно чл. 48, ал.1, т. 1, б. “а” от ПИКЕЕ когато при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване измерва с грешка извън допустимата, операторът на съответната мрежа изчислява количеството за период от датата на констатиране на неправилното измерване или до предходната извършена проверка на средството за търговско измерване, но не по-дълъг от 90 дни. В процесния случай процедурата по установяване на неточното измерване и преизчисляване се е развила при действието на посочените правила, поради което е спазено изискването на чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона. Действията на ответника по начисляване на сумата 7 299.67 лева са законосъобразни.

 

Неоснователно е възражението, че решението на съда за начина на преизчисление на сметките противоречи на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012г. За разлика от регламента, който се прилага директно и изцяло Директивата определя цели, които да се постигнат от страните членки в определен срок, а такива данни по делото няма.

 

Съдът приема, че нито в ЗЕ, нито в ПИКЕЕ, нито в договора с клиента е предвидено установяването на вина на клиента или на трето лице, като предпоставка за упражняване на правото за извършване на едностранна корекция. Такава е последната съдебна практика на ВКС от 2014г., включително и решение № 38/15.05.2014г. по търговско дело № 5/2013г. на І ТО, с докладчик съдия Тотка Калчева, постановено по реда на чл. 290, ал. 1 ГПК.

 

Отговорността на потребителя е налице при доказано действие, каквото същият е поел да не осъществява и тежестта на доказване е на доставчика на ел. енергия.

 

По делото е безспорно установено от съставения протокол за техническа проверка от 19.05.2014г. и от заключението на съдебно-техническата експертиза, че е налице намеса в схемата на електромера между два от изводите на операционния усилвател на трета фаза е попаднала част от спойката, която скъсява част от веригата, в резултат на което електромерът отчита по-малко от консумираната ел. енергия. При тези данни съдът приема, че електроразпределителното предприятие е доказало осъществено действие – нарушаване на пломбите и запояване между две от съпротивленията и на трите фази.

 

Действително по делото във въззивната инстанция е представено удостоверение на Районна прокуратура – гр. С., че е било образувано досъдебно производство за процесния период по чл. 234в, ал. 1 от НК, което е спряно понастоящем, но същото е срещу неизвестен извършител. Ако такъв бъде установен, ищецът би могъл да потърси обезщетение за платената от него сума.  

 

По тези съображения потребителят дължи на Електроразпределителното дружество цена за доставената ел. енергия, поради което предявеният отрицателен установителен иск е неоснователен. Обжалваното решение с което е отхвърлен този иск е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемия следва да се присъдят разноски във въззивната инстанция за юрисконсултско възнаграждение в размер на 500 лева, изчислено по реда на Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, въззивният съд  

  

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1261/02.12.2014г., постановено по гр. дело № 3283/2014г., по описа на С. районен съд.

 

ОСЪЖДА “Ч.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. С., кв. “Ж.”, ул. “З.” № ., вх. ., ет. ., ап. ., с ЕИК ..., представлявано от С.Г.Ч., да заплати на ““Е.” ЕАД - ГРАД П. с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. П., район Ц., ул. “ Х. Г. Д.” № ., сумата 500 /петстотин/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване препис от същото пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                              2.