Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 200                                 11.05.2015 година                       гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 15 април                                                                                      2015 година

В открито заседание в следния състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:         РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                    

СЕКРЕТАР: П.В. ……………………………………………….

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………..

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1183 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на “Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Ст. Крикович” АД гр. Стара Загора  чрез пълномощника им адв. С.С. против решение № 1395  от 29.12.2014 г., постановено по гр.дело № 2998/2014г. по описа на Старозагорския  районен съд.

Въззивникът счита, че решението е постановено без съдът да обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност поради което е неправилно и необосновано. Моли  да се постанови решение, с което да бъде отменено изцяло обжалваното решение и да се постанови ново, с което да бъде отхвърлен предявеният от ищцата иск или да бъде намален съответно за времето, през което ищцата не е работила – един месец и 14 дни, като заплащането е в размер на една и половина минимална работна заплата или сума в размер на 528 лв.

Въззиваемата К.Х.Х. чрез адв. Е.П., моли да бъде оставена без уважение въззивната жалба, тъй като постановеното решение от РС е валидно, допустимо и правилно. Моли да й бъдат присъдени направените разноски по делото пред въззивната инстанция. 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, извърши проверка на обжалвания съдебен акт, съгласно разпоредбата на чл.271 ал.1 от ГПК, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намери за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.24 ал.4 от Наредба №34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

          По делото не се спори, а и това се установява от представения договор за обучение за придобиване на специалност - платено обучение №353/01.09.2010г., че на 25.08.2010г. между Тракийски университет /наричан за краткост висшето училище/, ищцата К.Х.Х. /специализант/ и „МБАЛ Проф.Д-р Ст.Киркович" АД Ст.Загора /лечебно заведение - база за обучение/ е сключен договор за специализация за придобиване на специалност на основание Наредба 34/29.12.2006г., по силата на който висшето училище се задължава да организира, регистрира, проведе и контролира специализацията на специализанта за придобиване на специалност “пневмология и фтизиатрия” за срок от четири голини, а специализантьт се задължава да спазва условията за провеждане на специализацията. В допълнително споразумение към цитирания  по-горе договор  от 01.09.2011г. страните са се уговорили, че за времето на провеждане на практическото обучение ПОИ заплаща на специализанта възнаграждение за извършване на диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, считано от 01.01.2012г.

По делото не е спорно също така, че ищцата има статут на специализант в системата на здравеопазването, придобит по силата на сключен между нея и ответника договор за обучение за придобиване на специалност - платено обучение. Не се оспорва също от ответника, че ищцата е изпълнявала задълженията си по договора /липсват възражения в тази посока/. Ответникът не оспорва също факта, че през периода на договора не е заплащано възнаграждение на ищцата. Спорен по делото е въпроса дължи ли й се такова възнаграждение.

В разпоредбата на чл.24 ал.З на Наредба №34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването е уредено съдържанието на договора за придобиване на специалност, като в чл.24 ал.3 т.З (изм. и доп. - ДБ бр.12/2010г., в сила са 12.02.2010г.) е предвидено, че в договора задължително се посочва възнаграждението на специализанта за извършената лечебно диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи. В чл.24 ал.4 на Наредбата е въведен задължителен минимум на размера на възнаграждението по ал.З т.2 и 3, като до изменението с ДВ бр.58/2011г., в сила от 01.01.2012г., този минимум е 1,5 минимални работни заплати, а след изменението, считано от 01.01.2012г. минималното възнаграждение е увеличено на 2 минимални работни заплати. От горното следва, че дължимото възнаграждение съобразно извършената лечебно диагностична дейност и/ или медицински и здравни грижи е задължителен реквизит на договора, регламентиран нормативно, като в случай, че неговия размер не е изрично уговорен следва да се приеме, че се дължи минималния размер по Наредбата.

С оглед на гореизложеното правилно първоинстанционният съд е приел, че представената по делото декларация от 25.08.2010г. за отказ от възнаграждение не може да породи правни последици.

В настоящият случай ответникът не оспорва факта, че ищцата е изпълнявала задълженията си по договора, в т.ч. и че ищцата е престирала труд под формата на лечебно диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, поради което съдът намира, че за ответника е възникнало задължение да заплати поне минималното, установено от Наредбата възнаграждение.

          Ответникът възразява, че е налице пречката по чл.24 ал.5 т.1 предл. II от Наредбата за изплащане на възнаграждение, а именно - специализантът работи въз основа на сключен трудов договор или по служебно правоотношение в структура, осъществяваща дейност по същата специалност за времето, през което специализантът провежда обучение в структурата, в която работи, но не ангажира доказателства в подкрепа на възражението си.

За изясняване на обстоятелствата по делото е била назначена съдебно- счетоводна експертиза, която  е депозирала писмено заключение. От същото се установява, че ищцата е работила по трудов и друг договор по работодатели и време, както следва: МБАЛ “Д-р Димитър Чакмаков” Раднево от 31.10.2013г. - не е прекратен; Холдинг “Загора” Ст.Загора за периода 14.03.2011г. до 01.09.2011г.; ДКЦ “Ритъм 2010” Ст.Загора за периода 11.02.2011г. до 15.03.2011г.; СХБАЛ “Ритьм-РР” Ст.Загора за периода 15.11.2010г. до 01.11.2013г.; МЦ “Ритъм – 200”" Ст.Загора за периода 15.11.2010г. до 01.11.2013г. Заключението е компетентно и мотивирано, не е оспорено от страните по делото, поради което съдът го възприема изцяло.

От тези данни не може да се направи категоричен извод, че ищцата е работила в структура, осъществяваща дейност по същата специалност за времето, през което специализантът провежда обучение в структурата, в която работи по смисъла на чл.24 ал.5 т.1 предл. II от Наредбата. С оглед на това   възражението на ответника се явява недоказано.

Предвид изложеното по-горе правилно Старозагорският районен съд е приел, че предявените искове се явяват основателни и доказани и следва да бъдат уважени до размера общо на 24 260лв. В останалата част до претендирания размер от общо 24 580лв. правилно исковете са отхвърлени.

Предвид гореизложените съображения, въззивният съд намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което следва изцяло да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

С оглед изхода на делото, а именно неоснователност на въззивната жалба, на въззивника не следва да се присъждат разноски за въззивната инстанция. Въззиваемата е направила такова искане, но не е представила доказателства да е направила такива пред въззивната  инстанция, поради което не следва да й се присъждат разноски.

 

Водим от горните мотиви, Старозагорският окръжен съд

 

          Р Е Ш И :     

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1395  от 29.12.2014 г., постановено по гр.дело № 2998/2014г. по описа на Старозагорския  районен съд.

 

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

ЧЛЕНОВЕ: