Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

243                                                  29.05.2015 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и девети април                                     две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

           РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                              М. МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1187 по описа за 2015 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, гр.Пловдив, чрез юриск. М.Ч. против решение № 288 от 19.12.2014 г., постановено по гр.дело № 822/2014г. по описа на Районен съд – Раднево, с което се признава за установено  по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване” АД - гр.Пловдив, че К.И.Н. не дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” АД - гр.Пловдив сумата в размер на 900.54 лв., представляваща начислена при начална липса на основание стойност по фактура № 1114446807 от 16.06.2014 г., издадена от „ЕВН ЕС” ЕАД за ел.енергия, начислена за периода 19.01.2014 г. до 20.03.2014 г., присъдени  са разноски.

 

Въззивникът счита, че обжалваното решението е неправилно, необосновано, постановено при непълнота на доказателствата и в нарушение на материалния закон. Излага подробни съображения в жалбата си. Моли да се отмени решението и да се постанови друго, с което да се отхвърли изцяло иска като неоснователен и недоказан. Претендира за разноски.

 

Въззиваемият К.И.Н., чрез адв. М.И. взема становище за неоснователност на въззивната жалба и правилност и законосъобразност на решението. Излага подробни съображения и моли да се потвърди обжалваното решение. Претендира за разноските.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Производството е по предявен отрицателен установителен иск, с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Ищецът К.И.Н. твърди в исковата си молба, че бил потребител на ел. енергия, доставяна от ответника.  С писмо  изх.№ 12156896-1/ 16.06.2014г. ответното дружество “ЕВН България Електроснабдяване” АД гр. Пловдив го уведомявали, че на 18.03.2014 г. при извършена проверка на меренето на електрическа енергия на обект с измервателна точка 4014874 в гр.Раднево ул. „Стефан Караджа” № 2, ет.6 ап.18 на клиент с кл.№1001881824, служители на дружеството констатирали, че електромерът отчита с грешка минус 92.98%, което се дължало на нерегламентирана намеса до вътрешността на електромера. В писмото било посочено, че бил издаден констативен протокол № 119551/18.03.2014г., начислена била допълнително електроенергия 5043 kWh на стойност 900.54 лв. за периода 19.01.2014г. – 20.03.2014г. и била издадена фактура № 1114446807 от 16.06.2014 г. Твърди, че не бил присъствал при изготвяне на констативен протокол, нито подписвал протокол за констатации. Ответникът не бил констатирал негово виновно поведение, в тежест на доставчика било да установи периода на грешното измерване или не измерване Моли съда да постанови решение, с което да признае, че не дължи на ответника  „ЕВН България Електроснабдяване” АД гр. Пловдив, сумата от 900.54 лв., представляваща начислена при начална липса на основание стойност по фактура № 1114446807 от 16.06.2014 г., издадена от „ЕВН България Електроснабдяване” АД гр. Пловдив, за ел.енергия за периода 19.01.2014 г. до 20.03.2014 г. Ответникът “ЕВН България Електроснабдяване АД гр. Пловдив оспорва иска като неоснователен.

 

         Страните не спорят, че са в договорни отношения по продажба на ел. енергия, като ответникът снабдява с такава имота на ищеца, на адрес гр.Раднево, ул. … № …, а последния е потребител на същата енергия с клиентски номер 1001181824. От представения констативен протокол № 119551 от 18.03.2014г. за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване се установява, че на 18.03.2013 г. е извършена проверка на процесния електромер, измерващ доставената ел. енергия до обекта. При тази проверка, е констатирано нерегламентирана намеса във вътрешността на електромера. Метрологична експертиза на този електромер  не е извършена.

 

От представената по делото фактура № 1114446807/16.06.2014 г. е видно, че за миналия период от 19.01.2014г. до 20.03.2014 г. ответникът е начислил на ищеца допълнително общо 5043 кВтч ел. енергия, на цена от общо 900.54 лева. Процесната фактура не е платена.

 

От заключението на съдебно-техническа експертиза се установява, че Констативен протокол за експертиза на средство за измерване удостоверяват извършено външно неправомерно въздействие върху СТИ, водещо до промяна на метрологичните му характеристики. В резултат на тази манипулация електромерът отчита по-малко от консумираната електроенергия. Неотчетената ел.енергия от процесния електромер е изчислена въз основа на чл.48 ал.1 т.1б “а” от ПИКЕЕ /обн. ДВ бр.98/12.11.2013г.  за период от 60 дни. Вещото лице сочи също, че методът за отчитане на неотчетената ел.енергия е приложен правилно до момента на определяне на общото количество неотчетена ел.енергия от процесния електромер; методиката за остойностяването съгласно чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ е приложена правилно.

Разпитаният по делото свидетел К.Г.К. /служител на ответника/- присъствал на проверката, твърди, че в апартамента на ищеца не е бил открит никой, поради което проверката била извършена в присъствието на свидетели, които не са служители на ответника и полицай.

 

            По предявения отрицателен установителен иск, ответникът носи тежестта да докаже несъмнено, че спорното право е възникнало и съществува, а ищецът твърдените от него факти, които го изключват, унищожават или погасяват. При този иск ответникът следва да установи пълно и пряко факта, от който е възникнало и съществува претендираното от него вземане, след което ищецът следва да установи възраженията си за неговата недължимост.

 

При така установени факти, от правна страна съдът намира следното: ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл.83, ал.2, изр.2 ЗЕ, с решение по т.3 от протокол № 147 от 14.10.2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.9 във връзка с чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ е приела нови Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бл.98 от 12.11.2013 г., в сила от 16.11.2013г.

 

Проверката следва да е извършена съобразно посочената в чл.47 и 48 от ПИКЕЕ процедура. В случая е безспорно, че проверката е извършена при отсъствие на клиента. Протоколът е подписан от двама свидетели, на които не е посочено качеството - напр.съседи или др., за да се провери дали същите не са служители на оператора на съответната мрежа. Не се установява да е изпълнено изискването на ал.4 на чл.47- в случаите по ал.3 /когато проверката е извършена в отсъствие на клиента/, операторът на съответната мрежа изпраща констативния протокол на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка. Не са представени доказателства от ответника, констативният протокол от 04.12.2013 г. да е изпратен на ищеца с препоръчано писмо с обратна разписка. Освен това, съгласно чл.48, ал.2, когато при проверка на измервателната система /електромерът е основна съставна част на всяка измервателна система, която осигурява измервателна информация за търговски цели- т.8 от § 1 на ДР на ПИКЕЕ/ се установи промяна в схемата на свързване, корекцията по ал.1 се извършва само въз основа на констативен протокол, който отговаря на изискванията на чл.47 и е съставен в присъствието на органите на полицията и е подписан от тях. В случая в представеното копие от констативен протокол от 18.03.2014г. е посочен представител на РУП Раднево, който е присъствал на проверката, но не се установява дали е подписал протокола. Констатираната намеса във вътрешността на електромера, не се установява дали е такава, по чл.47 , ал.5 ПИКЕЕ, при което следва електромера да се изпрати на метрологична експертиза или такава по чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ, при която корекцията се извършва само въз основа на констативния протокол.

 

В случая не е изяснен механизма на външната намеса в електромера, довела до неточно отчитане на ел. енергия, тъй като констатациите в протокола за проверка са нечетливи. Констативният протокол е частен свидетелстващ документ, удостоверяващ изгодни за издателя му факти, и когато същият е съставен в нарушение на процедурата, посочена в подзаконовия нормативен акт- ПИКЕЕ, той не може да се ползва за пряко и пълно доказване на обстоятелствата, посочени в него.

 

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че в тежест на ищеца, въззивник в настоящото производство не е налице валидно възникнало задължение за заплащане на исковата сума, поради което предявеният отрицателен установителен иск е основателен и следва да се уважи.

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Радневския районен съд е правилно и законосъобразно, макар и по съображения, различни от изложените в него. Въззивната жалба следва да се остави без уважение, като неоснователна, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. 

 

С оглед на изхода по спора, в полза на въззиваемия следва да се присъдят направените по делото разноски за адвокатска защита в размер на 350 лв.

           

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 288 от 19.12.2014 г., постановено по гр.дело № 822/2014г. по описа на Районен съд – Раднево.

           

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н „Централен”, ул.Христо Г.Данов № 37, представлявано от: Михаела Михайлова Михайлова-Дьорфлер и Стефан Младенов Заманов – заедно от всеки двама членове на УС, да заплати на   К.И.Н. ЕГН ********** *** сумата от 350 /триста и петдесет/ лв., представляващи направените по делото разноски за адвокатска защита за настоящата инстанция.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: