Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер   218…………………18.05.2015 година……………Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и втори април…………………………………………….Година 2015              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………..………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1196……по описа за 2015……..……...година.

 

        Производството е по реда на  чл.435 и сл. от ГПК и е образувано по жалбата на К.С.Б., И.С.Т. и С.С.Т., подадена чрез адв. Д.Д.- трети лица, против действията на ЧСИ Я.Г., рег.№ 871 по изп.дело № 20148710400353, насочени върху 5/6 ид.части от недвижими имоти, които в деня на възбраната се намират във владение на трети лица и са тяхна собственост.

 

        Жалбоподателите считат, че обжалваните действия на ЧСИ били незаконосъобразни, тъй като части от недвижимите имоти  били собственост на третите лица и в деня на възбраната се намирали в тяхно владение. Молят да бъде постановено решение, с което бъдат отменени частично действията на ЧСИ Я.Г., изразяващи се в налагане на възбрана, както и по отношение на насрочената публична продажба от 20.02.2015 г. до 20.03.2015 г. до размера на 5/6 ид.ч. от недвижимите имоти, както следва: ПИ с идентификатор № 55021.501.1088, с площ от 506 кв.м, находящ се в гр.Павел баня, п.к.6155, ул. „…” № …, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници: 55021.501.1089; 55021.501.1087; 55021.501.1086;5021.501.1085;55021.501.1092; 55021.501.1090, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда №  55021.501.1088.1   със  ЗП  75  кв.м,  брой  етажи- един, с предназначение- жилищна сграда- еднофамилна; сграда №  55021.501.1088.2  със  ЗП  58  кв.м,  брой  етажи -  един,  с предназначение- жилищна сграда- еднофамилна; сграда №  55021.501.1088.3  със ЗП 44 кв.м, брой етажи- един,  с предназначение- постройка на допълващото застрояване; сграда №  55021.501.1088.4  със  ЗП  10  кв.м,  брой  етажи-  един,  с предназначение- постройка на допълващото застрояване; сграда № 55021.501.1088.5 със ЗП 10 кв.м, брой етажи- един, с предназначение- постройка на допълващото застрояване, които не са били собственост на длъжника по изпълнителното дело при налагане на възбраната, като неправилни и незаконосъобразни.

       

        Взискателят “Инвесткредит Груп” ООД гр.Стара Загора, чрез пълномощника си по делото адв.А.С., счита, че жалбата е просрочена, алтернативно взема становище, че е неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Претендира за разноски по делото.  

 

        Длъжникът Р.Р.А., не се явява в с.з. и не взема становище по жалбата.

 

        Ползвателите на имота Т.М.Т. и Х.В.Т. считат, че жалбата е основателна.

 

        Приложени са мотиви от ЧСИ Я.Г., в които се взема становище, че жалбата е недопустима и неоснователна, поради което моли да бъде отхвърлена.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител, намери за установено следното:

 

        Жалбоподателите са трети лица по изп.дело № 20148710400353 по описа на ЧСИ Я.Г.. Съгласно чл.436, ал.1, изр.последно ГПК, за третите лица срокът за обжалване действията на съдебния изпълнител започва да тече от узнаване на действието. Във връзка с това, по делото бе разпитана като свидетел В.Й.К.- съседка на страните, живуща ***. Същата установи, че на 12.02.2015 г. видяла обява, залепена на вратата на жалбоподателите, която тя отлепила и предала на баба Х.. Младите хора, които живеели в къщата ги нямало тогава и ги видяла чак в събота- 14.02.2015 г. К. живеела в Гърция. В този смисъл са й обясненията по реда на чл.176 ГПК на ползвателката на имота Х.Т.. С оглед на тези данни съдът счита, че жалбоподателите са узнали за действието на ЧСИ на 14.02.2015 г./събота/. Жалбата е подадена на 23.02.2015 г. /понеделник/, т.е. в едноседмичен срок от узнаването. Разгледана по същество същата е неоснователна.   

 

        Изпълнително дело № 20148710400353 по описа на ЧСИ Я.Г. е образувано по молба на „Инвесткредит Груп” ООД- Стара Загора срещу длъжника Р.Р.А. на основание представен изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за изпълнение по ч.гр.дело № 3888/2014 г. на Старозагорския районен съд,  удостоверяваща подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника за сумата 10000 лв. главница, 5000 лв. еднократна неустойка и 3039.40 лв. разноски по делото по договор за заем от 10.04.2014 г., инкорпориран в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 131, т.І, рег.№ 1353, дело № 131 на нотариус Р.Б., рег.№ 097 на НК. Поканата за доброволно изпълнение до длъжника, с изх. № 11056/30.09.2014 г., е получена от майката на същия на 10.10.2014 г.

 

        По изпълнителното дело е наложена възбрана върху следните недвижими имоти, собственост на длъжника, а именно: Поземлен имот № 55021.501.1088 с площ 506 кв.м., находящ се в гр. Павел баня, ул. „…” № …, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници: имоти №№ 55021.501.1089; 55021.501.1087; 55021.501.1086; 55021.501.1085; 55021.501.1092; 55021.501.1090, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда №  55021.501.1088.1   със  ЗП  75  кв.м,  брой  етажи- един, с предназначение- жилищна сграда- еднофамилна; сграда №  55021.501.1088.2  със  ЗП  58  кв.м,  брой  етажи -  един,  с предназначение- жилищна сграда- еднофамилна; сграда №  55021.501.1088.3  със ЗП 44 кв.м, брой етажи- един,  с предназначение- постройка на допълващото застрояване; сграда №  55021.501.1088.4  със  ЗП  10  кв.м,  брой  етажи-  един,  с предназначение- постройка на допълващото застрояване; сграда № 55021.501.1088.5 със ЗП 10 кв.м, брой етажи- един, с предназначение- постройка на допълващото застрояване №№ 55021.5011089, 55021.501.1087, 55021.501.1086, 55021.501.1085, 55021.501.1092, 55021.501.1090. Тези имоти са собственост на длъжника Р.Р.А., закупени на 07.04.2014 г. от Х.С.В., видно  от приложения нотариален акт за покупко- продажба № 124, том I, рег. № 1312, дело № 124/2014 г. на нотариус Р.Б.. Х.С.В. е собственик на тези имоти съгласно констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка № 123, том І, рег. № 1311, дело № 123 от 07.04.2014 г. на нотариус Р.Б..

 

       По искане на взискателя е насрочен опис на ипотекираните и възбранени имоти. Призовката за принудително изпълнение с изх. № 13897/28.11.2014 г. е получена лично от длъжника на 01.12.2014 г. Насрочена е публична продан на горепосочените имоти от съдебния изпълнител за периода 20.02.2015 г. - 20.03.2015 г., но поради нередовното уведомяване на длъжника е пренасрочена за периода 18.04.2015 г.- 18.05.2015 г. ЧСИ е констатирал, че има учредено право на ползване върху една стая от къщата- кухнята в полза на Х.В.Т. и Т.М.Т., като същите са били уведомени за насрочената публична продан в качеството си на ползватели.

 

        Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.4 ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.

 

        В конкретния случай, видно от представените нотариални актове, на 07.03.1991 г. Т.М.Т. със съгласието на съпругата си Х.В.Т. са прехвърлили срещу задължението за издръжка и гледане на сина си С.Т.М. ***- дворно място от 528 кв.м с построените в него жилищна сграда, избено помещение и всички подобрения, като си запазили правото на ползване на една стая от къщата- кухнята. С влязло в сила на 03.07.2000 г. решение на КРС бракът между С.Т.М. и К.С. М. е бил прекратен. Видно от удостоверение за наследници № 129/11.06.2013 г. на община Севлиево, С.Т.М. е починал на 08.06.2013 г. и оставил за свои законни наследници: И.С.Т.- син, Х.С.В.- дъщеря и С.С.Т.- син. На 07.04.2014 г. Х.С.В. е била призната за собственик по наследство и давностно владение на процесния недвижим, сега представляващ ПИ с идентификатор № 55021.501.1088, находящ се в гр.Павел баня, ул.”…” № …, ведно с построените в него сгради /нот.акт № 123, т.І, рег.№ 1311, дело № 123/2014 г. на нотариус Р.Б./. На същата дата Х.В. продала на Р.Р.А. този недвижим имот /нот.акт 124, т.І, рег.№ 1312, дело № 124/2014 г. на нотариус Р.Б./. С нот.акт № 131, т.І, рег.№ 1353, дело № 131/2014 г. на нотариус Р.Б. на 10.04.2014 г. е била учредена договорна ипотека в полза на „Инвесткредит Груп” ООД- Стара Загора, като на Р.Р.А. дружеството е предоставило паричен заем в размер на 10000 лв., като за обезпечаване на вземането в полза на „Инвесткредит Груп” ООД е учредена договорна ипотека върху гореописания имот. Безспорно е, че в процесния имот живеят ползвателите Т. и Х. Т., както и техните внуци С. и И., което се установява и от показанията на свид. В.К.. Видно от представените копия от лични карти на жалбоподателите С.Т. и И.Т. е, че постоянните им адреси са: гр.Павел баня, ул.”…” № ….

        Безспорно е също така обаче, че към датата на налагане на възбраната, имотът е бил собственост на длъжника Р.Р.А.. Въпросите относно действителността на сделката, по силата на която същият е станал собственик на процесния имот, не могат да бъдат предмет на настоящото производство. Налице е процесуалната предпоставка на чл.435, ал.4, изр.2-ро ГПК- вещта е била собствена на длъжника при налагане на възбраната, поради което жалбата на третите лица не следва да се уважава.

 

        Пред вид гореизложените съображения въззивният съд намира, че подадената жалба е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение. На взискателя „Инвесткредит Груп” ООД следва да се присъдят направените в настоящото производство разноски в размер на 300 лв. за адвокатско възнаграждение.       

  

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                    Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К.С.Б., ЕГН **********,***, И.С.Т., ЕГН **********, и С.С.Т., ЕГН **********, двамата от  гр.Павел баня, ул.” …” № …, против действията на ЧСИ Я.Г., рег.№ 871, по изп.дело № 20148710400353 по описа на ЧСИ- налагане на възбрана и насрочване на публична продан върху 5/6 ид.части от недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1088 с площ 506 кв.м., находящ се в гр. Павел баня, ул. „…” № …, ведно с построените в този имот сгради.

 

        ОСЪЖДА К.С.Б., И.С.Т. и С.С.Т., с посочени по- горе адреси, да заплатят на „Инвесткредит Груп” ООД , ЕИК 202060293, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” № 13, направените по делото разноски в размер на 300 лв./триста лева/.

       

        Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: