Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№224                                                 19.05.2015 г.                              гр.Стара Загора

 

    В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІ СЪСТАВ

На четиринадесети май две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                                    ВАНЯ ТЕНЕВА  

Секретар С.С.

Като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело N 1250 по описа за 2015 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.269- 273 във вр. с чл.341- 355 от ГПК и във вр. с чл.31, ал.2 от ЗС.

           

Производството е образувано по въззивната жалба от Д.С.В. ***, против Решение № 113/25.02.2015г., постановено по гр.д.№ 2901/2013г. по описа на Районен съд- гр.К, обл.С, в частта му, с която той е бил осъден да заплаща на друг съделител/негов син/- С.Д.В. ***, парично обезщетение за лишаване от ползването на ¼ идеална част от съсобствения им недвижим имот- дворно място с 2- етажна масивна жилищна сграда в него в гр.К., от 10.10.2014г. до окончателното извършване на делбата. Счита, че Решението е неправилно в тази му част, тъй като той не бил ползвал по никакъв начин този имот, не  бил препятствал другия съделител да го ползва, и моли в тази му част това Решение да бъде отменено, а тази искова претенция да се отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това. В този смисъл е и пледоарията на процесуалния му представител- адвокат по делото пред настоящата въззивна съдебна инстанция.

 

Въззивникът С.Д.В. *** е останал доволен от обжалваното решение, поради което не го е обжалва в срок. Не е представил Отговор на Въззивната жалба в законния срок. Пледира лично пред настоящата въззивна съдебна инстанция, че жалбата е изцяло неоснователна и недоказана, че той лично е строил това жилище, че не е имал и сега няма достъп до това жилище, ползувано от въззивника/негов син/, поради което моли жалбата да се отхвърли като неоснователна и недоказана, като се потвърди атакуваното с нея Решение на РС- К..

 

Съззивният ОС- С. в настоящия си състав, като обсъди направените във въззивната жалба оплаквания и становището на другата страна, предвид събраните по делото доказателства, и с оглед приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, намери за установено следното :

 

Производството пред РС- К. е във фазата след допускане на делбата на недвижимия имот между съделителите- страни по делото.

 

Установено и доказано е пред първата съдебна инстанция РС- К., чрез събраните там многобройни писмени и гласни доказателства, че съделителят Д.С.В./баща/ е ползвал изцяло процесния недвижим имот, предмет на делбата, като не е осигурявал достъп на другия съсобственик- съделителя С.Д.В./негов син/ с ¼ идеална част собственост върху него, за времето от датата на лишаването му от ползване, до окончателното приключване на делбата. Атакуваното първоинстанционно Решение се явява напълно мотивиран, обосновано, законосъобразно и правилно в обжалваната му част, постановено е въз основа на събраните многобройни и непротиворечиви гласни доказателства, от които е видно по несъмнен и безспорен начин, че въззиваемият С.В., живущ постоянно в друго населено място/ с.Б., общ.О., обл.С./, извън местонахождението на допуснатия до делба недвижим имот/в гр.К, обл.С/, е бил препятстван и лишен от правото да ползува този имот като негов равноправен съсобственик, при ¼ идеална част съсобственост. Поради което настоящият въззивен съд счита, че атакуваното Решение в тази му обжалвана част се явява напълно законосъобразно, обосновано и правилно.

 

Пред настоящата въззивна съдебна инстанция не бяха изложени конкретни доводи в подкрепа на направените във Въззивната жалба най- общи оплаквания. Пред настоящия въззивен ОС- С. не бяха поискани и представени нови писмени и/или гласни доказателства, които да променят установената и изяснена фактическа и правна обстановка по спора пред първата инстанция.

 

Предвид на което въззивният съд счита, че въззивната жалба се явява изцяло неоснователна и недоказана, и следва да се остави без уважение, ведно със законните последици от това.

 

Във връзка с това настоящият състав на въззивния ОС- С. на основание чл.272 от ГПК препраща изцяло към мотивите на първата съдебна инстанция, в атакуваната част на първоинстанционното съдебно Решение по делото.

 

При извършената служебна проверка, и предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Казанлъшкия районен съд е валидно, правилно и законосъобразно.  При постановяването му не са допуснати процесуални нарушения, които да водят до недопустимост на съдебния акт.

 

Ето защо, обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло, ведно с всички законни последици от това. 

           

            Въззиваемия С.Д.В. ***, не е правил разноски пред настоящата въззивна съдебна инстанция, и такива не му се дължат от въззивния жалбоподател- въззивник по делото Д.С.В. ***.

 

            С оглед ниския материален интерес на процесната въззивна жалба/под 5 000 лв./, на основание чл.280, ал.2, пр.1 от ГПК, настоящото въззивно съдебно Решение не подлежи на касационно обжалване пред ВКС- София, освен при евентуалното наличие на предпоставки по чл.280, ал.1 от ГПК.

 

            Водим от горните мотиви и на осн. чл.269- 273 във вр. с чл.341- 355 от ГПК и във вр. с чл.31, ал.2 от ЗС, въззивният Окръжен съд- С.

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

            ПОТВЪРЖДАВА Решение № 113/25.02.2015г., постановено по гр.д.№ 2901/2013г. по описа на Районен съд- гр.К, обл.С в обжалваната му част.

                       

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ- гр.С., освен  при наличие на предпоставките по чл.280, ал.1 от ГПК,  в 1- месечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :       1.

 

 

                             2.