Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 238 …………………26.05.2015 година………………..Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На двадесет и шести май……...………………………………….……Година 2015              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                              

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                      

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1268………по описа за 2015…………година.

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на „Маги- М” ЕООД гр.Стара Загора- длъжник, против извършено разпределение на постъпила сума по изп.дело № 20138700400322 по описа на ЧСИ И.С., рег. № 870, обективирано в протокол за разпределение от 15.04.2015 г., предявен на 20.04.2015 г.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение на сумите е неправилно и незаконосъобразно и моли да бъде отменено изцяло и делото бъде върнато със задължителни указания за изготвяне на ново разпределение. Постъпилата сума била от извършена публична продан на недвижим имот, за която страната не била надлежно уведомена; неправилно  бил   начислен   ДДС в размер на 77967.14 лв.  във   връзка   с публичната   продан,   тъй   като   предмет   на продажбата било право на строеж, а не право на собственост върху сграда, като впоследствие тази сума била разпределена в полза на ТД на НАП; неправилно била разпределена приоритетно сумата от 11000 лв. в полза на взискателя по делото, представляваща платени авансови такси по изпълнителното дело.  

 

        В срок не са постъпили писмени възражения по жалбата от другите страни в изпълнителното производство- Първа инвестиционна банка АД гр.София, Община- Стара Загора, ТД на НАП гр.Пловдив.  

 

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

 

        Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК от длъжника по изпълнителното производство. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

 

        Производството по ИД № 20138700400322 по описа на ЧСИ Иван Стръмски, рег. № 870, със страни "Първа Инвестиционна Банка" АД- взискател и "Маги -М "ЕООД и М.И.З. - длъжници, е образувано на 11.06.2013 г. въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.дело № 2275/2013 г. по описа на РС- Стара Загора за сумата 229100 евро просрочена главница, представляваща неизпълнено задължение по Договор за инвестиционен кредит от 16.07.2007 г.; 47698.77 евро- просрочена редовна лихва; 6377.89 евро- просрочена наказателна лихва; 1145.50 евро- такса за управление, законната лихва върху главницата от 10.05.2013 г., както и 17131.36 лв. разноски по делото.

 

        По искане на взискателя, изпълнението е насочено върху недвижими имоти в гр.Стара Загора, принадлежащи на длъжника "Маги- М" ЕООД, а именно: Незастроен терен с площ от 566 кв.м и терен с площ от 1103 кв.м, заедно с находящата се в мястото Административно-производствена сграда с идентификатор 68850.501.9910.1, върху които имоти е била учредена договорна ипотека в полза на взискателя за обезпечаване на вземането му, произтичащо от договор за кредит. Извършено е проучване за състоянието и статута на недвижимия имот. Установено е от представените по делото писмени доказателства, че сградата е построена съгласно одобрен от Община Стара Загора архитектурен проект и представлява първи етап от проекта. Вторият етап, предвиждащ изграждане на административна сграда в по-малкия парцел, не е изпълнен. Сградата е заснета и нанесена в кадастралната карта и кадастралните регистри /стр.22/, в които е посочено, че същата е на три етажа и има смесено предназначение. Сградата е напълно завършена - изградена с покрив, изпълнени външни мазилки, с поставена външна дограма, с инсталирани ВиК и ел.инсталации /удостоверение № 10-01-1-7260 от 02.07.2013 г. /л.129/ и удостоверение, изх.№ 20-11-6-864 от 07.08.2013 г. /л.163/, двете на Община Стара Загора/. Няма данни за държавно приемане на обекта /с разрешение за ползване или протокол обр.16/- удостоверение № И-18-00-401 от 04.06.2013 г. на РО „НСК”- Стара Загора /л.87/. Състоянието на сградата е описано в Протокол за опис на недвижимо имущество от 19.09.2013 г., длъжникът е присъствал на описа и е подписал протокола без възражения- л.175-176 от делото. Приложен е и снимков материал /л.193- 196/.

 

        От справки в Публичния регистър на лицата, регистрирани по ЗДДС, от 18.09.2013 г. /л.177/ и от 17.04.2015 г. /л.354/ е видно, че дружеството- жалбоподател е регистрирано по ДДС.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното: Само по себе си разпределението не представлява изпълнително действие. Чрез него не се осъществява принуда, нито се превръща в актив паричен еквивалент. То е междинен акт, чрез който набраните средства от осъществено действие се насочват към взискателите като плащане, което да замести в цялост предписаното в изпълнителния лист поведение на длъжника. Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението се извършва като се подреждат по реда на привилегиите, определени по реда на чл.136 ЗЗД, участващите в разпределението притезания и се поставят на последно място притезанията на хирографарните кредитори. Тази специфична функция на акта налага и режим на проверка за законосъобразност, различен от предвидения за типичните изпълнителни действия като форми на принуда. Правилата на чл.435 и сл.ГПК са изключение от специалната норма на чл.463. Специалният ред за обжалване се прилага само при съставено и обявено разпределение, а отказът да се извърши такова се атакува по общия ред на чл.435, ал.1 ГПК. Жалбата против разпределението може да се основава само на довод за погрешна преценка на съдебния изпълнител относно кръга на взискателите, размера на предявените от тях вземания и съответстващите им привилегии. Други оплаквания по допуснати нарушения в принудителното изпълнение /напр. при провеждане на способа, чрез който са постъпили сумите/ остават извън предмета на този специфичен контрол. Преждевременно е позоваването на пороци по публичната продан, тъй като към този момент все още липсва финалният обжалваем акт- постановление за възлагане.

 

        От удостоверение № 20-11-6-864/07.08.2013 г. на Община Стара Загора е видно, че обект ”Административна и производствена сграда- етапно”, попадаща в УПИ ІV- 9910 в кв.667а по плана на гр.Стара Загора, кв.”Железник”, за който има издадено РС- И 257/29.03.2007 г., е завършен до степен: напълно завършен. Сградата е заснета и нанесена в кадастралната карта и кадастралните регистри, в които е посочено, че същата е на три етажа и има смесено предназначение.  Поради това, доводите на жалбоподателя, че предмет на извършената по изпълнителното дело продажба е правото на строеж на сградата, е неоснователно. Правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж. В случая  сградата е напълно завършена и това е установено от компетентната за това общинска администрация.

 

        Съгласно разпоредбата на § 1, т.5, б.”а” ДР на ЗДДС, „нови сгради” са сградите, които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж”. Установено е, че собственикът на сградата е лице, регистрирано по ЗДДС, поради което още при извършване на описа е определена стойност на имота с вкл. ДДС и по този начин са публикувани всички обявления за насрочваните продажби. Съгласно разпоредбата на чл.131 ЗДДС, в случаите на публична продан по реда на ГПК и когато собственикът на вещта е регистрирано по този закон лице, съдебният  изпълнител е длъжен в срок от 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата да преведе дължимия данък по продажбата по банкова сметка ***; да състави документ за продажбата, определен с Правилника за прилагане на закона в 3 екземпляра; както и да уведоми компетентната ТД на НАП, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон. Тъй като в конкретния случай за купувач е обявен взискател, който съгласно чл.495 ГПК не дължи заплащане на пълния размер на цената, а само на сумите, дължими на конкуриращите взискатели, е изготвено разпределение на предложената цена, като дължимите суми ще бъдат заплатени при влизане в сила на разпределението. В конкретния случай ЧСИ е определил съобразно правилата на чл.24-26, във вр. с чл.45 ЗДДС дължимият ДДС в размер на 77967.14 лв., а същинската стойност на придобиване- в размер на 377032.86 лв., която е разпределил съобразно правилата на чл.136 ЗЗД, както следва: 1. по чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД- 456 лв. с ДДС дължими такси за ЧСИ и 11854 лв. вземания на взискателя „ПИБ” АД за разноски по изпълнителното дело, подробно описани в р.А, т.2 от протокола за разпределение; по чл.136, ал.1 т.2 ЗЗД- за вземания на Община Стара Загора- 1442.48 лв.; по чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД- 363280.38 лв.

 

        Взискателят по делото е заплатил авансови такси към момента на образуване на делото в размер от 246 лв. /с.6/. По- късно- на 02.10.2013 г., е заплатил и такса в размер от 10746 лв. за извършения опис на недвижими имоти /с.212 и с.232/ и същата е заплатена именно във връзка с провеждано принудително изпълнение върху имота, който е предмет на продажбата. Т.е. изплащането на тази сума с привилегия е в съответствие с разпоредбата на чл.136 ЗЗД, според който с право на предпочтително удовлетворение се ползва на първо място вземането за разноски по принудителното изпълнение, от стойността на имота, за който тези разноски са направени. По тези съображения, неоснователни са оплакванията в жалбата относно разпределената в полза на взискателя сума за платени авансови такси по изпълнителното дело.

 

        Неоснователно е и оплакването на жалбоподателя, че не бил уведомен за публичната продан на имота. Във връзка с последната проведена процедура на   публична продан, при която е извършена продажбата на недвижимия имот, на длъжника  са връчени съобщения на 23.02.2015 г. /с. 331- 332/, получени от М.З. лично и в качеството и на представляваща „Маги- М” ЕООД. На  17.04.2015 г. са  й връчени при отказ съобщенията за  предявяване на разпределението /с.349- 352/. Жалбоподателят   се   е   явил   на   датата   за   предявяване   на   разпределението, запознат  е със съдържанието на протокола и при предявяването не е направил възражения /с. 358/.       

 

        Пред вид гореизложеното съдът намира, че жалбата против извършеното с протокол от 15.04.2015 г. разпределение на суми по изпълнително дело № 20138700400322, предявено на 20.04.2015 г., е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Направеното искане за спиране на изпълнението е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Пред вид изложените по- горе съображения, съдът намира, че не са налице предпоставки за спиране на изпълнението.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                    Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на „Маги- М” ЕООД, ЕИК 123634160, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 28, ет.4, ап.16, представлявано от М.И.З., против Протокол за разпределение на суми от 15.04.2015 г. по изпълнително дело № 20138700400322 по описа на ЧСИ И.С. , рег. № 870, предявен на 20.04.2015 г.

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по изп.дело № 20138700400322 по описа на ЧСИ И.С., рег. № 870, с район на действие ОС - Стара Загора.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: