О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 652                               25.05.2015 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и пети май                                                                       2015 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 1117 по описа за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

 

Производството е на основание чл. 119, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 7 от ГПК.

 

Постъпила е първоначална искова молба от ищеца С.П.К., чрез адвокат Ж.З., против Д.М.Г., с която моли съда да постанови решение с което да развали договор за продажба на недвижими имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт от 22.12.1993 г. с №173, том XXVI, нот. дело № 6968/1993 г. по описа на Нотариус при Районен съд - Стара Загора, за прехвърляне от ищеца С.П.К. на ответника на недвижим имот: Апартамент, съставляващ апартамент под №107, на ІV-ти етаж, в гр.Стара Загора в кв."Казански"(бивш кв."Митьо Станев-запад"), бл.16, срещу поето насрещно задължение на ответника Д.М.Г. да го гледа и издържа пожизнено и безвъзмездно, лично или чрез майка си И.Д.К. или чрез други трети лица, изразяващо се в даване на храна, облекло, отопление, осветление, лекарства, почистване, пълни грижи при болест и немощ, добри обноски и синовни отношения, поради пълно неизпълнение на поетите с договора задължения спрямо него, които ответникът е следвало да изпълнява стриктно. В хода на делото, ищецът С.П.К. е уточнил и конкретизирал исковата си молба, като е завел и поправена такава, с която моли съда да постанови решение, с което да осъди Д.М.Г. да заплати на С.П.К. сумата от 27 000 лв., представляващи обезщетение за неизпълнение на договор за продажба на недвижим имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт от 22.12.1993г. с №173, том XXVI, нот. дело № 6968/1993 г. по описа на Нотариус при Районен съд Стара Загора, за прехвърляне от ищеца на ответника на процесния недвижим имот, срещу поето насрещно задължение на ответника Д.М.Г., да гледа и издържа ищеца С.П.К. -  пожизнено и безвъзмездно, лично или чрез майка си И.Д.К., или чрез други трети лица, изразяващо се в даване на храна, облекло, отопление, осветление, лекарства, почистване, пълни грижи при болест и немощ, добри обноски и синовни отношения, поради пълно неизпълнение на поетите с договора задължения спрямо ищеца, които ответникът следва да изпълнява стриктно, както и да бъде осъден  да  заплати направените по делото разноски и възнаграждението за един адвокат.

           

Ответникът Д.М.Г. по делото, взема становище, че искът е процесуално недопустим и неоснователен, като се сочат подробни съображения за това.

 

С определение от 23.03.2015 г. съдът е отменил протоколното си определението от 24.02.2015 г. с което е приключил съдебното дирене и е дал ход на устните състезания, отменил е протоколното си определението от 15.10.2013 г., касаещо правната квалификация на настоящия спор, че същата е във вр. с чл.57, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл. 55, ал.1 от ЗЗД и е оставил без движение по гр. д. № 1117/2012 г. по описа на ОС гр. Стара Загора, като е дал едноседмичен срок от връчването на ищеца, в който да отстрани  следните нередовности: да конкретизира периода по месеци и години за който твърди, че е налице неизпълнение на ответника по договора за продажба на недвижим имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка и посочи цена на всяка една отделна искова претенция, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищеца, а производството по делото прекратено.

 

По делото е постъпила молба вх. № 4647/14.04.2015 г. от адв. Ж.З., като пълномощник на ищеца в която уточнява, че трансформира задължението на ответника по договора за продажба на недвижими имот срещу поемане на задължението за гледане и издръжка, обективиран в нотариален акт от 22.12.1993 г. с №173, том XXVI, нот. дело № 6968/1993 г. по описа на Нотариус при Районен съд - Стара Загора в задължение за плащане на сумата от по 300 лв. на месец, като се осъди ответника да заплати на ищеца тази сума с падеж – всяко първо число на месеца за съответния месец, за периода считано от 19.03.2012 г. до датата на подаване на ИМ в съда, както и за периода след подаване на ИМ, до настъпване на основание за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното и заплащане.

 

В съдебно заседание, проведено на 19.05.2015 г., ищеца поддържа така подадената молба, а проц. представител на ответника адв. Д.Г. прави възражение за родова неподсъдност на спора, предвид уточнението на ИМ, направено от ищеца. 

 

Съдът намира така направеното възражение направено от ответника за родова неподсъдност на спора, за основателно. Правилото на чл. 119, ал. 1 от ГПК дава възможност на страните да правят възражение за родова неподсъдност на делото до приключване на производството във втората инстанция, както и да се повдига служебно от съда.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 68 от ГПК На окръжния съд като първа инстанция са исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв.

 

В конкретния случай цената на иска, предвид уточнението на ИМ, направено от ищеца в молбата му от 14.04.2015 г., следва да се определи съгласно правилото на чл. 69, ал. 1, т. 7 от ГПК - по искове за периодични платежи за неопределено време или за пожизнени платежи - сборът на платежите за три години, или в случая цената на иска, посочена от ищеца, е 10 800 лв. /300 лв. месечна издръжка за 36 месеца/.

 

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради родова неподсъдност на спора, като делото следва да бъде изпратено на компетентния съд- Районен съд Стара Загора.

 

Ето защо, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1117/2012 г. по описа на ОС  Стара Загора, поради родова неподсъдност на спора.

 

            ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Районен съд Стара Загора.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на страните по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

                                                               

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :