О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

655                                                                25.05.2015 г.                          гр.С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                   І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на двадесети и пети май                                              две хиляди и петнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

           

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

      ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                            МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.  дело № 1266 по описа  за  2015 година

 

Производството е образувано по жалба от Д.М.Д. против определение № 662 от 02.04.2015г. постановено по гр.д.№ 2024/2014г. по описа на К. районен съд, с което се прекратява производството по делото и се връща исковата му молба.

 

Частният жалбоподател излага съображения по същество на спора.

 

Съдът след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта и намери за установено следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

 

С обжалваното определение К. районен съд е приел, че в дадения нов едноседмичен срок за поправяне нередовностите в исковата молба, считано от 24.02.2015г. , посочени в определение № 2035/2014г. ищецът Д.М.Д.  не е отстранил посочените му нередовности на молбата.

 

Производството е образувано по искова молба за трудови възнаграждения и обезщетения, като първоначално е подадена жалба до Комисията за защита от дискриминация. С определение от 10.09.2014г. АС С. е задължил КЗД гр.С. да изпрати жалбата до РС К. по подведомственост. На 03.11.2014г. преписката е постъпила в РС К..

 

С определение № 2035 от 06.11.2014г., постановено по гр.д. № 2024/2014г. КРС е оставил без движение жалбата на Д.М.Д., с указания в едноседмичен срок да приведе оплакванията си във вида посочен в мотивите на определението. В мотивите на определението са посочени изискванията, на които трябва да отговаря исковата молба, съгласно разпоредбите на ГПК.

Съобщението е връчено на ищеца на 17.11.2014г.  На 21.11.2014г. , ищецът е  подал молба, с която е отстранил някой от недостатъците на исковата молба, посочил е ответник и обстоятелствата, на които основана иска си. Приложил е документи, макар и в незаверени преписи. С последващо разпореждане от 25.11.2014г., съдът е дал конкретни указания до ищеца да посочи ЕИК на отв. дружество или други писмени документи, от които да е видно, че ЮЛ “А.”  ООД, или негов правоприемник съществува.  Съобщението е получено от ищеца на 01.12.2014г. и на 05.12.2014г. е подал молба с която уточнява името на ответника и представя доказателства. С определение от 13.01.2015г., съдът е дал нов едноседмичен срок за поправяне на нередовностите, без обаче да конкретизира кои нередовности следва да бъдат поправени.

След постъпване на молбата от Д.М.Д. от 21.11.2014г. , с която ищецът е отстранил някои от нередовностите, съгласно определение № 2035 от 06.11.2014г., съдът не е дал конкретни указания, какви нередовности са констатирани в нея, както и какво трябва да бъде поправено. Указанието от 25.11.2014г. е конкретно, касае наименованието на ответника, но с молбата от 05.12.2014г. ищецът е посочил правилното наименование на ответника “А.” ООД, гр.С., който е регистриран в ТР.

След това уточнение в наименованието на ответника и посочването на надлежен ответник, съдът не е дал никакви конкретни указания, относно нередностите  в исковата молба на Д.М.Д. от 21.11.2014г.   

 

Указанията, дадени в определение № 2035 от 06.11.2014г., са общи и бланкетни, без да са посочени конкретните нередовности на исковата молба на ищеца. След постъпване на молбата от 21.11.2014г., от ищеца, съдът не е посочил конкретните нередовности на исковата молба и не е дал възможност на ищеца да отстрани допуснатите нередовности.

 

 Ето защо, съдът намира, че определението на съда, с което се прекратява производството по делото и се връща исковата молба на Д.М.Д. е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на К. районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278 от ГПК, Окръжният съд

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение  № 662 от 02.04.2015г. постановено по гр.д.№ 2024/2014г. по описа на К. районен съд, с което се прекратява производството по делото и се връща исковата молба на Д.М.Д. като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на К. районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ :