Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 268                                              15.06.2015 г.                     град Стара Загора

 

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

На втори юни                                                                                            2015 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                          

Секретар: Н.Г.,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 133 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

        

 

Производството е по реда на чл. 228, ал. 12 от КЗ.

 

Ищецът Гаранционен фонд гр. София твърди в ИМ, че ответникът И.К.И. ***.2009 г. в Република Гърция управлявал лек автомобил марка БМВ с ДК № РВ 3779 КМ, собственост на Д.Т.А. и поради движение с несъобразена скорост излязъл от пътя и навлязъл в дворно място, като разрушил ограда и ударил три леки автомобила, след което ударил метален стълб и така причинил процесното ПТП. В нарушение на чл. 260 от КЗ ответникът управлявал автомобила без задължителна застраховка “ГО” към датата на ПТП. Ищецът сочи, че са поканили ответника да възстанови заплатеното от ГФ, но лицето не е погасило задължението си.  Ето защо ищецът моли съда да постанови решение с което да осъди ответника да му заплати сумата от 105 797,69 лева, представляваща сбора на възстановените от ищеца на Националното бюро на Българските Автомобилни Застрахователи, обезщетение по щета № 120117/25.11.2009 г., ведно със законната лихва върху исковата претенция от деня на завеждане на иска, до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски.

 

Ответникът И.К.И., чрез  назначения от съда особен представител от адв. Н.К. изразява становище, че предявения иск е процесуално допустим, но по същество изцяло неоснователен, тъй като не са налице предпоставките на чл. 288 от КЗ, във вр. с чл. 45 от ЗЗД. Ответникът оспорва всички твърдения на ищеца в ИМ: че е причинил описаното в ИМ ПТП; че в резултат на ПТП е причинил описаните имуществени вреди, размера на вредите, посочени от ищеца; че ищецът е заплатил на НББАЗ сумата в размер на 104 871,93 лв. и че НББАЗ е заплатило на Imperial claims services посочените суми, което ЮЛ от своя страна е заплатило на пострадалите от ПТП процесните суми. Оспорва, че е управлявал лек автомобил марка БМВ с ДК № РВ 3779 КМ в нарушение на чл. 260 от КЗ без задължителна застраховка “ГО” и че за ищеца е налице основание за твърдяното плащане, респ. встъпване в правата на увреденото лице. Оспорва на основание чл. 193 от ГПК автентичността на изброените в отговора докемнти.

 

Съдът намира за установено следното от фактическа страна:

 

От приетото като доказателство по делото откъс от книга за престъпления и инциденти от Дирекция полиция Арта РГърция  се установява описаното от ищеца в ИМ ПТП – на 01.07.2009 г. около 00,50 ч. на 2-ри километър от провинциален път Арта – Коронисия, автомобил с рег. № РВ 3779 КМ, управляван от ответника с посока на движение от Коронисия към Арта  се отклонил вдясно от движението си и се сблъскал с автомобил рег. № INM 7654 собственост на Мария Баланга, автомобил с рег . № АТН 5988, собственост на Пантазис Тумпурос, автомобил рег. № АТЕ 2509, собственост на Кети Алимара, след това се ударил в метален стълб за осветление, където се стопирал. В резултат на цитираното отклоняване са пострадали спрелите автомобили, металния стълб за осветление и циментовата ограда на близката къща. От Решения № 3328/2010 г. на Едночленния околийски съд гр. Атина  се установява, че ПТП е станало по изключителна вина на ответника.

 

С писмо изх.№ 1-3118/24.11.2009 г., НББАЗ е уведомило Гаранционен фонд, че въз основа на предявени от Imperial Claims Services претенции е изплатило имуществени щети – 8 672,60 евро, причинени вследствие ПТП на територията на Гърция с виновно незастраховано МПС - български регистрационен № РВ 3779 КМ и позовавайки се на т.8 от Споразумение между НББАЗ и ГФ поискало да бъде възстановена сумата 8 720,60 евро формирана от главница, разходи за превод и банкови операции.

 

С писмо изх.№ 1-2914/07.12.2009 г., НББАЗ е уведомило Гаранционен фонд, че въз основа на предявени от Imperial Claims Services  претенции е изплатило имуществени щети и лихви по съдебно решение № 3328/2010 – 26 330,15 евро, причинени вследствие ПТП на територията на Гърция с виновно незастраховано МПС - български регистрационен № РВ 3779 КМ и позовавайки се на чл. 34, ал. 3 ПУДГФ поискало да бъде възстановена сумата 26 425,79 евро формирана от главница, разходи за превод и банкови операции, както и ДДС в размер на 909,46 лв..

 

С писмо изх.№ 1-788/24.03.2011 г., НББАЗ е уведомило Гаранционен фонд, че въз основа на предявени от Imperial Claims Services  претенции е изплатило имуществени щети и лихви по съдебно решение № 3328/2010 – 18386,08 евро, причинени вследствие ПТП на територията на Гърция с виновно незастраховано МПС - български регистрационен № РВ 3779 КМ и позовавайки се на чл. 34, ал. 3 ПУДГФ поискало да бъде възстановена сумата 18 473,78 евро формирана от главница, разходи за превод и банкови операции както и ДДС в размер на 16,30 лв..

 

На 09.12.2009 г. Гаранционен фонд превел по сметка на НББАЗ 17 056,01 лева (левовата равностойност на изплатеното обезщетение -  8 720,60 евро). На 23.12.2010 г. Гаранционен фонд превел по сметка на НББАЗ 51 684,35 лева (левовата равностойност на изплатеното обезщетение -  26 425,79 евро). На 26.04.2011 г. Гаранционен фонд превел по сметка на НББАЗ 36 131,57 лева (левовата равностойност на изплатеното обезщетение -  18 473,78 евро).

 

Видно от справка от базата данни на информационния център към ГФ,  собственикът на МПС с рег. № РВ 3779 КМ Д.Т.А. е сключил застраховка „Гражданска отговорност”, застрахователна полица № 071090111898 която е прекратена на 17.05.2009 г., поради неплащане на втора трета и четвърта вноска (писмо с вх. № 08-01-136/07.12.2009 г.).

 

С регресна покана № 519/30.09.2014 г., с известие за доставяне – обратна разписка, ищецът поканил ответника да заплати платеното, но същия не изпълнил задължението си.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съобразно разпределената от съда с доклада по делото доказателствената тежест, по иска с правно основание чл.288, ал.12 КЗ в тежест на ищеца е да докаже, че е настъпило ПТП на територията на държава – членка на ЕС; ПТП е причинено от МПС, което обичайно се намира на територията на РБ и виновният водач е управлявал лекия автомобил без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; щетите да са установена по размер и че ГФ е заплатил обезщетението.

           

При така разпределената доказателствена тежест, съдът намира, че искът е основателен и доказан. Съображенията за това са следните: Всички елементи от фактическия състав на съдебно предявеното вземане се установяват по безспорен начин от събраните по делото доказателства.

   

От Решение № 3328/2010 г. на Едночленния околийски съд гр. Атина  се установяват данни за ПТП, настъпило на 01.07.2009 г. в Арта РГърция, по изключителна вина на ответника. Налице е причинно – следствена връзка между причинените вреди и поведението на ответника. Констатирано е, че сключената за МПС марка БМВ с ДК № РВ 3779 КМ задължителна застраховка „Гражданска отговорност” е прекратена на 17.05.2009 г., поради неплащане на втора трета и четвърта вноска. Компенсационният орган на държавата – членка, където е настъпило събитието, е обезщетил увредените лица за вредите и от своя страна е задължил ищеца да възстанови изплатената сума, ведно с направените разходи. Безспорно е, че ищецът е изпълнил задължението си, произтичащо от разпоредбата на чл.288а, ал.1 КЗ и е заплатил на НББАЗ сумата 105 797,69 евро, равностойността на 53 620,17 евро и 925,76 лв. ДДС. С изплащане на обезщетението, Гаранционният фонд е встъпил в правата на увреденото лице срещу прекия причинител на вредата до размера на платеното.

 

Ето защо следва да се приеме, че са налице всички елементи от фактическия състав, обуславящ ангажирането на регресната отговорност на ответника по чл.288, ал.12 КЗ към Гаранционния фонд в рамките на платеното обезщетение.

           

По направеното от ответника възражение, че е била налице застраховка гражданска отговорност за процесното МПС, съдът намира същото за неоснователно поради следното: В застрахователната полица № 071090111898 от 02.02.2009 г., в която е обективиран застрахователният договор, е посочено, че ако застрахованият не изплати поредната дължима вноска до 15 дни от настъпване падежа на задължението, застрахователният договор се счита прекратен. Следователно към 17.05.2009 г. са осъществени всички елементи от фактическия състав на  чл. 202, ал. 2 от КЗ за предсрочното прекратяване на застрахователния договор между страните - сключен застрахователен договор при условията на уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия, фингирано връчване на предупреждението чрез изрично посочване в застрахователния договор, че застрахователят ще упражни потестативното право да прекрати договора, неизпълнение на задължението за плащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, изтичането на 15-дневния срок от падежа на задължението за заплащане на разсрочената вноска. Видно от писмо с вх. № 08-01-136/07.12.2009 г., застрахователната полица е подадена от застраховатля като анулирана в информационния център на ГФ на 26.06.2009 г., съгласно чл. 294, ал. 1 от КЗ. Поради това изводът е, че към датата на настъпване на застрахователното събитие - 01.07.2009 г. между ЗД “Евроинс” АД и собственика на лекия автомобил "БМВ" с рег. № РВ 3779 КМ, с който е причинено увреждането, не е съществувал валиден застрахователен договор, от който да произтича отговорността на застрахователя за обезщетяване на причинените от делинквента вреди.

 

По изложените съображения, предявеният иск за заплащането на сумата в размер 105 797,69 лв., представляваща сбора на изплатена щета № 120117/25.11.2009 г., следва да се уважи като основателен. Върху главницата се дължи законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 28.11.2014 г. до окончателното плащане.

           

            Предвид изхода на спора и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски по делото в общ размер – 7 935,91 лв. (за държавна такса и за адвокатско възнаграждение за назначения на ответника особен представител).

           

Воден от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

            ОСЪЖДА И.К.И., ЕГН **********,***,  да заплати на Гаранционен фонд гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 2, представлявано от Б.И.М. - Председател на УС на ГФ, сумата от 105 797,69 лева, /сто и пет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и 69 ст./, представляваща сбора на заплатените от ищеца на Националното бюро на Българските Автомобилни Застрахователи, обезщетение по щета № 120117/25.11.2009 г., ведно със законната лихва върху исковата претенция от деня на завеждане на иска– 28.11.2014 г., до окончателното изплащане на сумата.

 

осъЖДА И.К.И., ЕГН **********,***,  да заплати на Гаранционен фонд гр. София, ул. “ Граф Игнатиев” № 2, представлявано от Б.И.М. - Председател на УС на ГФ, сумата от 7 935,91 лв. /седем хиляди деветстотин тридесет и пет лева и 91 ст./, разноски по делото.

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните, с въззивна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред АС- гр.Пловдив.

 

                                    

                                                   

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:………………….