О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 792                                         30.06.2015г.                      град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На тридесети юни 2015 г.

в закрито заседание в следния състав :

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 102 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.129, ал.1, 2, 3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и 5 и във вр. с чл.228 от ГПК.

         Делото е било образувано въз основа на първоначална Искова молба вх.№ 10611/16.09.2014г./л.3- 11 от делото/, с искови претенции за парични обезщетения на 1 бр. ищца/физическо лице/ против 1 бр. ответник/също физическо лице/- и двамата пълнолетни български граждани.

         С протоколно Определение от четвъртото поред о.с.з. по делото на 11.06.2015г./четвъртък/ съдът е оставил БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата молба на  новата встъпила непълнолетна ищца, като й е дал законния 1- седмичен срок да отстрани констатираните от съда първоначални и последващи нередовности в Исковата молба и приложенията към нея, свързани с последното ищцово искане за замяна на ответната страна на ФЛ с неговия ЕТ/или ДТ/ по ТЗ, което е съобщено на непълнолетната ищца, баща й и процесуалния им представител- адвокат по делото в самото открито съдебно заседание.

Към днешна дата- 30.06.2015г./вторник/ по делото не са отстранени констатираните от съда и съобщени на ищцовата страна нередовности, като законния 1- седмичен срок за тяхното евентуално отстраняване за тях е изтекъл още на 18.06.2015г./четвъртък/.

Следователно трябва да се върне обратно на ищцата нейната ИМ, ведно с всички законни последици от това, включително и като се прекрати изцяло производството по това първоинстанционно гр.дело.

Това съдебно Определение прегражда по- нататъшния ход на делото и то може да бъде обжалвано с частна жалба от всяка от страните в законния 1- седмичен срок от връчването му, чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- Ст.Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

         Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.1, 2, 3 и 4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и 5 и във вр. с чл.228 от ГПК, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

         ВРЪЩА обратно на непълнолетната ищца Р.В.Р. поправената Искова молба по делото.

 

         ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д.№ 102/2014 г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

         РАЗПОРЕЖДА препис от Определението да се връчи на :

1.Ищцовата страна :

         а/непълнолетната ищца Р.В.Р.- ЕГН **********-***.

         б/пълнолетния й баща В.Р.Р.- ЕГН **********-***.

         в/пълномощника им- адв.П.П. ***.

2.Ответната страна :

         а/ответника И.М.К.- ЕГН **********-***.

         б/пълномощника му- адв. Д.Д. ***.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив.

 

                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :