О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 761                               19.06.2015 г.                        град  Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ЧЕТВЪРТИ състав

На деветнадесети юни 2015 г.

в закрито заседание, в следния състав :

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : П. ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията - докладчик ЗЛАТЕВ

гражданско дело № 138 по описа за 2014 година,

за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е на основание чл.104, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. с чл.200 от КТ.

 

Образувано е по Искова молба от 2 бр. пълнолетни български граждани В.А.Т. и Г.С.Г.-***, против ответника- юридическото “Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево, клон Рудник “Трояново- 1”, с която ищците молят на основание чл. 200 от КТ ответникът да се осъди да им заплати частично сумите по  30 000 лв. на всеки един от тях, от общо претендираните по 120 000 лв. на всеки от тях, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на трудова злополука, станала на 05.12.2013г., заедно със законната лихва върху тази сума от тази дата на увреждането, до окончателното и заплащане.

 

В ИМ ищците сочат, че техния наследодател/съответно съпруг и баща/ към момента на инцидента е бил назначен на работа по трудов договор при ответника, като на 05.12.2013г. претърпял злополука, която била определена като “трудова” с Разпореждане на НОИ. В резултат трудовото му правоотношение било прекратено, поради настъпилата смърт и невъзможност да изпълнява възложената му работа.

 

От тези обстоятелства се извежда изводът, че спорът по своя характер е трудов, в какъвто смисъл е и установената съдебна практика. За определяне подсъдността на предявения иск, правно значима е неговата квалификация. В случая, правното основание на предявения иск е по чл.200 от КТ. Чрез него се реализира отговорността на работодателя за вреди от трудова злополука на работник или служител. Тя се основава на трудово правоотношение между предприятието и работника или служителя, което определя процесния спора по делото по чл.200 от КТ като трудов. Съобразно разпоредбата на чл.357 от КТ, спорът за вреди вследствие на трудова злополука е трудов спор, който в конкретния случай е свързан с изпълнението на трудовото правоотношение и конкретно с изпълнение задължението на работодателя да осигурява запазване здравето и живота на работника или служителя при осъществяване на трудовите им задължения.

 

Съгласно разпоредбата на чл.104, ал.1, т.4 от ГПК на Окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет.

 

Тъй като спорът за обезщетение за вреди от трудова злополука по чл.200 от КТ е “трудов” по своя характер, то тази негова вътрешна характеристика, а не външната цена на иска над 25 000 лв., е определяща за родовата подсъдност на предявения както процесния частичен, така и бъдещия цялостен иск за реализирането й.

 

Ето защо настоящият първоинстанционен ОС- Ст.Загора следейки служебно за родовата подсъдност на спора, приема, че родово компетентен да разгледа настоящия спор, е съответния районен съд. Тъй като ищците са от ***, който е най- близо до съответния РС- гр.Раднево от Старозагорския съдебен район, понеже и седалището и адреса на управление на ответника в гр.Раднево, обл.Старозагорска, и като мястото на инцидента и значителна част от документацията се намират в гр.Раднево, обл.Старозагорска, делото следва да бъде изпратено по правилата на родовата и на местната подсъдност в РС- гр.Раднево, обл.Старозагорска.

 

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради родова неподсъдност на спора пред настоящия първоинстанционен ОС- Ст.Загора, като делото следва да бъде изпратено на компетентния родово и местно съд, а именно на Районен съд- гр.Раднево, обл.Старозагорска.

 

Настоящото първоинстанционно съдебно Определение за прекратяване може да се обжалва в 1- седмичен срок от получаването му от всяка от страните и от третото лице- помагач с частна жалба, чрез настоящия първоинстанционен ОС- гр.Ст.Загора пред въззивния му ПАС- гр.Пловдив.

Водим от горното и на осн. чл.104, ал.1, т.4 от ГПК във вр. с чл.200 от КТ, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр.д. № 138/2014г. по описа на ОС-  Стара Загора.

 

            ИЗПРАЩА делото на родово и местно компетентния Районен съд- гр.Раднево, обл.Старозагорска.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на страните и третото лице- помагач по делото, за сведение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в 1- седмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :