О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№703                       04.06.2015г.                      гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, четвърти състав

На четвърти юни 2015 г.

В закрито заседание в следния състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                       

Секретар: Павлина Георгиева 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК УРУКОВ

гр.дело № 57 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.5 и сл. от ЗЛС във вр. с чл.336 и сл. от ГПК/2008г./.

 

Постъпила е Искова молба от Окръжна прокуратура гр.Стара Загора против малолетното лице К.Ф.Й. на 7 г., с ЕГН **********, който понастоящем се намира в Дома за медико-социални грижи за деца “Мария Луиза” с.Бузовград, за който се твърди, че страда от тежка душевна болест, която му пречи да се грижи за своите работи, поради което и на основание чл.5 от ЗЛС моли съда да го постави под пълно запрещение.

 

         С оглед на така заведената искова молба против малолетно лице за поставяне на същото под пълно запрещение, съдът намира, че предявеният иск се явява процесуално недопустим, макар и родово и местно подсъден на Окръжен съд гр.Стара Загора.

        Съгласно специалната разпоредба на чл.5, ал.1 от ЗЛС /Изм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.) Непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни. Според ал.2 Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение.

 

Налага се извода, че дело за поставяне по пълно или евентуално ограничено запрещение може да се води само срещу непълнолетно или пълнолетно лице, но не и срещу малолетно такова. Следва заключението, че производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на предявения иск.

 

Ето защо предвид гореизложеното и на основание  чл.5, ал.1 и ал.2 от ЗЛС във вр. с чл.340 във връзка с чл.336 във вр. с чл.129, ал.3 и ал.4 от ГПК/2008г./, съдът

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

       

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 57/2015г. по описа на ОС-Стара Загора с правно основание чл.5, ал.1 от ЗЛС поради недопустимост на предявения иск.

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО прегражда пътя на делото и подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред АС-Пловдив.

 

 

 

   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :

                                   /НИКОЛАЙ УРУКОВ/