О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 687                                01.06.2015 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                  ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На първи юни                                                                                          2015 Година

в закрито заседание, в следния състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар……………………….,

като разгледа докладваното от съдията-докладчик МИНЧЕВ гражданско дело № 69 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

           

 

Производството е на основание чл. 5 от ЗЛС.

           

            Образувано е по искова молба от ОП Стара Загора, с която моли съда да постави под пълно запрещение лицето О.А.О., като страдащ от психично заболяване. 

 

     След като се запозна с изложеното в исковата молба и с приложения към нея Акта за раждане на детето О.А.О. съдът установи, че същото е родено на *** г., като в момента е на 15 години. 

 

          Поставянето на едно лице под запрещение (пълно или ограничено) предполага наличието на два вида предпоставки- процесуални предпоставки и материалноправни  предпоставки.

 

Процесуалната предпоставка  е само една и обуславя  правото на иск по чл. 336 от ГПК - възможността да се поиска  от съда  поставяне на едно лице под запрещение, като в случая тази предпоставка е налице – искът е предявен от прокуратура.

 

Материалните предпоставки са посочени в текста на чл. 5 от Закона за лицата и семейството.  Анализът на тази правна норма води до следното: под “пълно запрещение” могат да бъдат поставени само непълнолетни и пълнолетни лица, но не и малолетни лица- чл. 5 ал. 1 от  Закона за лицата и семейството. Малолетните лица по закон са напълно недееспособни, поради което не могат да бъдат поставяни под запрещение (пълно  или  ограничено) – чл. 3 от ЗЛС.

 

В конкретния случай иска е недопустим, тъй като ответникът е малолетен,  поради което не може да бъде поставен под пълно запрещение.

 

Съгласно чл. 130 от ГПК Когато при проверка на исковата молба съдът констатира, че предявеният иск е недопустим, той връща исковата молба. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.

 

Поради тази причина производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на предявения иск, а ИМ бъде върната обратно на ищеца.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 69/2015 г. по описа на ОС  Стара Загора, поради недопустимост на предявения иск.

 

            ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищеца по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС гр. Ст.Загора пред АС гр.  Пловдив.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :