Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 250                                                      04.06.2015 г.                                 гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На седми май                                                                  две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                       

                     РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                         МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1222 по описа за 2015 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и е образувано по жалба, подадена от “Техногипс Про” ЕООД, гр.София, представлявано от Н.Г.К. – трето лице против действията на ЧСИ К.А. по изп.д.№ 556/2015 г. по описа на ЧСИ, с район на действие ОС-Стара Загора – наложени възбрани на 14 бр. сгради, находящи се в имот № 200147, м. Бозалъците, в землището на с. Ковачево, общ. Раднево от 24.02.2015г.

 

            Жалбоподателят счита, че обжалваните действия на ЧСИ са неправилни и незаконосъобразни, тъй като излизат извън правомощията му и могат да нанесат непоправими вреди на жалбоподателя. Моли да бъдат отменени и да се разпореди вдигане на наложените възбрани.

 

Въззиваемата страна “Техногипс” ЕАД, представлявано от Н.Г.К. – длъжник в изпълнителното производство взема становище за вероятна основателност на жалбата. Излага съображения и моли да се отменят обжалваните действия до постановяване на съдебен акт по същество.

 

Въззиваемата страна “Обединена българска банка “ АД гр.София - взискател в изпълнителното производство изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли да се остави без уважение. Излага подробни съображения. 

 

Въззиваемата страна Уникредит Булбанк” АД гр.София - взискател в изпълнителното производство  изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли да се остави без уважение. Излага подробни съображения. 

 

Приложени са мотиви от ЧСИ, който взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя и ЧСИ, събраните по делото доказателства и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:      

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател – трето за изпълнителното дело лице, срещу подлежащо на обжалване действие, предвидено в разпоредбата на чл.435, ал.4  от ГПК. 

 

Жалбоподателят “Техногипс Про” ЕООД, твърди, че бил собственик на   възбранените имоти по силата на вписан в Службата по вписванията гр.Раднево, Устав на “Техногипс Про” ЕАД, вх. Рег.213/13.02.2015г. на основание чл.72 от ТЗ, въз основа на извършен апорт от длъжника ТехногипсЕАД на 11.02.2015г.

Изпълнителното дело е образувано по молба от 20.02.2015г. на Уни Кредит Булбанк АД и приложен към нея изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 74/2015г. по описа на РС - Раднево и молба от същата дата на Обединена Българска Банка АД, с  приложен към нея изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 73/2015г. по описа на РС - Раднево. По двата изпълнителни листа длъжник е ТехногипсЕАД.

На осн. чл.426, ал.2 от ГПК, двамата взискателя са заявили желание изпълнението да се насочи към процесните недвижими имоти. Сочат, че е учреден особен залог на търговското предприятие на ТехногипсЕАД,  по Договор от 27.08.2007 г., с нотариална заверка на подписите и Допълнително споразумение № 1 към договор за залог на търговско предприятие от 17.05.2010 г. , с нотариална заверка на подписите.  Залогът върху търговско предприятие е вписан със съдебно Решение № от 11.09.2007 г. на Старозагорски окръжен съд по ф. д. № 656/2007 г. и по партидата на Залогодателя, и в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Решението е вписано в Служба по вписванията - Имотен регистър гр.Раднево на 13.09.2007г. От Удостоверение, изх.рег. № 336/13.09.2007г. на Служба по вписванията - Имотен регистър гр.Раднево, се установява, че има вписан залог на търговско предприятие, на 13.09.2007г., вх.рег.№ 1967, акт №1, том 1 в полза на ОББ АД и Уни Кредит Булбанк АД и на залог, вписан на 13.09.2007г., вх.рег.№ 1968, акт №2, том 1 в полза на ОББ АД с длъжник “Техногипс” ЕАД, със седалище и адрес на управление с. Ковачево, м.Бозалъците, общ.Раднево. Установява се, че учредения залог е върху имоти с номера 000144, 000145 и 000146, ведно с правото за построяване и изграждане в някой, някои или всички от посочените по-горе поземлени имоти и/или нововъзникнали от тях имоти на сградите и съоръженията на завод за производство на гипсокартон, гипсови мазилки, лепила и смеси, който ще бъде изграден по предвидения в закона ред и съгласно бъдещ/и одобрен/и проект/и и издадените въз основа на него/тях разрешения за строеж. С последващо вписване № 20100611120135 е направено индивидуализиране на заложени активи и е променен размера на предоставения кредит. Същото е вписано в Служба по вписванията - Имотен регистър гр.Раднево на 21.06.2010г. На 14.08.2012г., по партидата на Техногипс ЕАД, под № 20120820144303 на Търговския регистър, вписването на залога е подновено. Вписано е в Служба по вписванията - Имотен регистър гр.Раднево на 10.09.2012г. Видно от приложените по изп. дело Удостоверения за тежести на Служба по вписванията гр.Раднево, издадени за Техногипс ПроЕАД, преди датата на апорта са налице вписани залози върху процесните недвижими имоти ведно с правото за построяване и изграждане в някой, някои или всички от посочените по-горе поземлени имоти и/или нововъзникнали от тях имоти на сградите и съоръженията на завод за производство на гипсокартон, гипсови мазилки, лепила и смеси, който ще бъде изграден по предвидения в закона ред и съгласно бъдещи одобрени проекти и издадените въз основа на тях разрешения за строеж.

           

Наложена е възбрана на процесните имоти на 24.02.2015г. от ЧСИ. С оглед на публичността на Имотният регистър, жалбоподателят следва да е бил запознат с вписания върху процесните недвижими имоти залог в полза на банки, поради което извършеният им апорт в “Техногипс Про” ЕООД гр.София е не противопоставим на взискателите по изпълнителното дело. Това е така и защото, съгласно разпоредбата на чл.429, ал.З от ГПК, издаденият изпълнителен лист срещу длъжника има сила и срещу трето лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга. В този смисъл субективните предели на изпълнителния лист се простират и върху процесните недвижими имоти, когато взискателят е насочил изпълнението срещу тях.

 

Неоснователно е твърдението, че учреденият в полза на Уникредит Булбанк АД и ОББ АД особен залог на търговско предприятие не обхващал новопостроените сгради, които не съществували към момента на учредяването му. Залогът върху бъдещи вещи е допустим на основание чл. 4 ал. 2 от Закона за особените залози. В договора за особен залог е посочено изрично, че залогът се разпростира и върху тези бъдещи сгради и съоръжения на Завод за производство на гипсокартон, гипсови мазилки, лепила и смеси след изграждането им, както и върху всички съоръжения и подобрения, трайно прикрепени към сградите и към поземлените имоти.

 

Неоснователно е твърдението в жалбата, че процесните сгради не били обременени с тежести и че силата на изпълнителните листове не се разпростирала върху тях. Сградите, описани в жалбата, са построени в поземлен имот № 200147, м. Бозалъците, по плана на землището на с. Ковачево, община Раднево.Тези сгради нямат самостоятелен характер и в своята функционална свързаност представляват „Завод за гипсокартон гипс и сухи строителни смеси. Това се установява от приложеното по изп. дело Разрешение за ползване № СТ-05-1288/2011 г. от 15.11.2011 г. на ДИСК, както и цитираната строителна документация в него.

          В Договора за особен залог на търговско предприятие от 27.08.2007 г., изрично е посочено, че залогът обхваща и правото за построяване и изграждане в този имот на сградите и съоръженията на завод за производство на гипсокартон, гипсови мазилки, лепила и смеси, който ще бъде изграден по предвидения в закона ред и съгласно бъдещ/и одобрен/и проект/и и издадените въз основа на него/тях разрешения за строеж, като залогът се разпростира и върху сградите и съоръженията на завод за производство на гипсокартону гипсови мазилки, лепила и смеси след изграждането им, както и върху всички съоръжения и подобрения, трайно прикрепени към сградите и към поземления имот. Особеният залог на търговското предприятие на Техногипс ЕАД е надлежно учреден, вписан е в съответните регистри, действието на вписването е подновено в законния срок, по надлежния ред. В тази връзка, съгласно чл. 12, ал. 3 ЗОЗ, противопоставимостта на учреденият особен залог възниква от датата на вписване в съответния регистър, а именно 13.09.2007г. и неговото подновяване на 10.09.2012г. и обхваща построения в имот № 200147 Завод за гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси, както в неговата цялост, така и върху отделните сгради и съоръжения в него и всички останали приращения в имота, съгласно сключения договор за особен залог.

 

При това положение, съдът намира, че не са допуснати нарушения от ЧСИ при налагане на възбрани върху процесните 14 бр. недвижими имоти, които по силата на учреден в полза на кредиторите – взискатели особен залог на търговско предприятие, обезпечават изпълнението на задължението на длъжника – “Техногипс” ЕАД към кредиторите. Тези имоти, по силата на особения залог, който е учреден върху тях в полза на кредиторите - взискатели, могат да бъдат предмет на изпълнение по изпълнителното делото.  Ето защо  жалбата на третото лице се явява неоснователна.

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, а жалбата като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                                 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на “Техногипс Про” ЕООД,  гр.София, представлявано от Н.Г.К., ЕИК 203408532 против действията на ЧСИ К.А. по изп.д.№ 556/2015 г. по описа на ЧСИ, с район на действие ОС-Стара Загора – наложени възбрани на 14 бр. сгради, находящи се в имот № 200147, м. Бозалъците, в землището на с. Ковачево, общ. Раднево от 24.02.2015г. като неоснователна.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: