Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 245                                 02.06.2015 година               гр. С.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД              II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На тридесети април                                  две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                            ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР: С.С.

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева в.гр.д. № 1225 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

Обжалвано е решение № 25/14.01.2015 г. по гражданско дело № 963/2014 г. по описа на Районен съд – К., с което на основание чл.348 от ГПК е изнесен на публична продан следният допуснат до съдебна делба недвижим имот: апартамент № ., находящ се в жилищен блок . ”Б.”, вход ”.”, етаж .в кв.”В.”, гр.К., състоящ се от две спални, дневна, кухня с изложение западно, ведно с принадлежащите към този апартамент избено помещение №58, таван №72, при граници и съседи: на жилището - от долу И. Д., от горе - П.Д., построено върху общинска земя на основание отстьпено право на строеж, ведно със 100 кв.м. право на строеж върху терена и с 1/72 ид.част от общите части на сградата, на стойност 41 000 лв./ четиридесет и една хиляди лева/ като получената парична сума от продажбата да се разпредели между съделителите съобразно дяловете им в съсобствеността, както следва:

               -3/12 ид.части за П.Х.Й., с ЕГН-********** ***;

               -3/12 ид.части за Н.Х.Й., с ЕГН-********** ***-жил.част;

                -3/12 ид.части за В.Н. К., с ЕГН-********** ***;

                -3/12 ид.части за П.Т.П. с ЕГН-********** ***.

 

Въззивниците Н.Х.Й., В.Н. К. и П.Т.П. твърдят, чрез процесуалния си представител адв. Д., че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Молят същото да бъде отменено и да се постанови друго, с което да се възложи в дял на въззивниците процесното жилище и  да им се предостави шест месечен срок, в който да заплатят на ответната страна П.Х.Й. дела му от имота.

 

Въззиваемият П.Х.Й. оспорва подадената жалба и я счита за неоснователна. Моли да бъде оставено в сила първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно. Претендира разноски.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, възраженията на въззиваемия и като извърши проверка на обжалвания съдебен акт, при съвкупната преценка на доказателствата по делото, намира за установено следното:

Предявен е иск за делба на съсобствен недвижим имот с правно основание чл. 34 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 341 и сл. от ГПК, като производството е във фаза след допускане на делбата.

 

С влязлото в сила решение № 419/06.08.2014 г., районният съд е допуснал делба на процесния апартамент, при квоти: 3/12 ид.части за П.Х.Й., с ЕГН-********** ***; 3/12 ид.части за Н.Х.Й., с ЕГН-********** ***-жил.част; 3/12 ид.части за В.Н. К., с ЕГН-********** ***; 3/12 ид.части за П.Т.П. с ЕГН-********** ***.

 

От заключението на назначената по делото във втора фаза съдебно - техническа експертиза, неоспорено от страните, е видно, че процесният недвижим имот е неподеляем, тъй като има само една кухня, една баня и една тоалетна и е обособен като еднофамилно жилище. От заключението на същата експертиза е видно, че крайната стойност на апартамента е 41 000 лева.

 

В първото заседание след влизане в сила на решението за допускане на делбата страните чрез своите процесуални представители са заявили, че нямат искания за възлагане на имота. В това съдебно заседание не е приета и изслушана назначената съдебно - техническа експертиза, поради неизготвянето й в срок. В следващото съдебно заседание е приета без възражения така изготвената експертиза, а адв. Д. - процесуален представител на въззивниците изрично е поискала изнасянето на имота на публична продан.

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

 

Относно извършването на делбата:

Съгласно разпоредбата на чл. 348 от ГПК, когато някой от имотите е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява да бъде изнесен на публична продан. Предвид това, че от заключението по съдебно – техническата експертиза, което съдът приема като добросъвестно и компетентно изготвено, се установява, че процесният имот е неподеляем и предвид това, че искане за възлагане не е направено пред първата инстанция от нито една от страните, настоящият състав намира, че решението за изнасяне на имота на публична продан е правилно и законосъобразно. Съгласно чл. 349 ал. 4 от ГПК искането за възлагане може да се направи най - късно до първото заседание след влизане в сила на решението за допускане на делбата. Този срок е преклузивен т.е. заявеното във въззивната жалба искане за възлагане в дял на Н.Х.Й., В.Н. К. и П.Т.П. не следва да бъде обсъждано като преклудирано.

 

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че решението на РС – К. е валидно, допустимо и правилно и като такова следва да бъде оставено в сила.

 

По отношение на разноските.

 

Специалната разпоредба на чл. 355 от ГПК касае само разноските, направени в първоинстанционното производство по допускане и извършване на делбата, но не и разноските, направени при въззивно и касационно обжалване. За направените при обжалването разноски важат общите разпоредби на чл. 81 и чл. 78 от ГПК.

Пред въззивната инстанция въззиваемият представя доказателства за сторени разноски за един адвокат в размер на 200 лева, които следва да му бъдат присъдени. Направените от въззивниците разноски - 620 лева държавна такса не следва да им бъдат присъдени съгласно крайния изход на спора.

         Пред първата инстанция разноските са правилно разпределени съгласно специалното правилно на чл. 355 от ГПК и не се нуждаят от ревизия.

Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. С.

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 25/14.01.2015 г. по гражданско дело № 963/2014 г. по описа на Районен съд – К..

 

ОСЪЖДА Н.Х.Й., с ЕГН-********** ***-жил.част, В.Н. К., с ЕГН-********** *** и П.Т.П. с ЕГН-********** *** да заплатят на П.Х.Й., с ЕГН-********** *** сумата от 200 лева разноски за адвокат пред въззивна инстанция.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при наличието на касационните основания по чл.280 ал. 1 от ГПК.

          

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

        

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: