Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

252                                               04.06.2015 г.                                 гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На седми май                                                           две хиляди и петнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

            РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1226 по описа за 2015 година.

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Р.К.Р. против решение № 862/23.07.2014г., постановено по гр. дело № 20/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се прекратява предявеният иск с правно основание чл. 124 от ГПК от  Р.К.Р. и И.К.С. *** в частта, с която се иска да се признае за установено по отношение на ответника, че ищците Р.К.Р. и И.К.С. са собственици по наследство и давностно владение на 1135 кв.м., находящи се в регулацията на с. Арнаутито като недопустим, като се отхвърля предявения иск с правно основание чл. 124 от ГПК от  Р.К.Р. и И.К.С. *** в частта, с която се иска да се признае за установено по отношение на ответника, че ищците Р.К.Р. и И.К.С. са собственици по наследство и давностно владение на земеделска земя от  340 кв.м. и 325 кв.м за канал; присъдени са разноски.

 

С определение от 12.01.2015г., постановено по гр.д.№ 1455/2014г., по описа на Окръжен съд – Стара Загора, делото е върнато на Старозагорския районен съд за постановяване на допълнително решение.

 

На 27.02.2015г. РС – Стара Загора е постановил допълнително решение № 190, с което е конкретизирал предмета на предявения иск по чл.124 ГПК.

 

Въззивникът е останал недоволен от постановеното решение, като го счита за неправилно, поради игнориране разпоредбите на материалния закон и необосновано. Излага подробни съображения, които съдът е докладвал в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се отмени изцяло обжалваното решение и да се уважи иска му за признаване за установено, че е собственик на остатъчната част от имота по наследство и давностно владение от К.Р.Г., починал през 2004г., закупил имота през 1947г. с посочени граници. Претендира разноски.

 

Въззиваемата страна, Община Стара Загора, представлявана от кмета Живко Тодоров взема становище за неоснователност на въззивната жалба. Излага подробни съображения по съществото на спора, които са докладвани в съдебно заседание. Моли да се постанови решение, с което да се остави без уважение жалбата и да се потвърди решението. Претендира за разноски.

 

Въззиваемата И.К.С., в съдебно заседание взема становище, че жалбата е основателна.

 

След като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, съдът намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК.

 

Ищците Р.К.Р. и И.К.С. твърдят в исковата си молба, че от 1947 г. и понастоящем владеели явно, несмущавано и несъмнено, процесния имот за себе си и като наследници на К.Р.Г., починал на 09.12.2004 г. При проверка в Община Стара Загора научили, че имотът е актуван като общински. Твърдят, че се касае за дворно място от 1.8 дка,  с насаждения и подобрения и стопански съоръжения в него, находящо се в землището на с. Арнаутито, който при закупуването му представлявал – дворно място в землището на с. Арнаутито, в м. „Бахчалъка”  от 1.8 дка в парцел І, в кв. V по тогава съществуващия план на селото, при граници: имот на Д.Д. и от двете страни река, който имот бил закупен от наследодателя им за сумата от 36000 лв. Понастоящем имотът бил ситуиран в кв. 34, парцел с пл. № 000644 по акт за общинска собственост № 03394 от 16.12.2003 г., при сегашни граници: от север – канал, от изток – имот пл. № 000645, от юг – път, от запад – имот пл. № 000621, а по скица № К03771/20.1.2013 г., издадена от Общинска Служба „Земеделие”- в землището на с. Арнаутито, с ЕКАТТЕ 00655, Община Стара Загора, в м. „Адалъка” при граници и съседи: нива № 000621 – нива на Община Стара Загора, имот № 034003 – нива на насл. на Р.К.С., имот № 00645 – нива на Община Стара Загора, имот№ 034006 – Полски път на Община Стара Загора. Имотът никога не бил отчуждаван в полза на държавата и никога не бил внасян в ТКЗС. Молят съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че са собственици по наследство и давностно владение от К.Р.Г., починал през 2004 г. на дворно място от 1.8 дка, с насаждения и подобрения и стопански съоръжения в него, находящо се в землището на с. Арнаутито, който при закупуването му представлявал – дворно място в землището на с. Арнаутито, в м. „Бахчалъка”  от 1.8 дка в парцел І, в кв. V по тогава съществуващия план на селото, при граници: имот на Д.Д. и от двете страни река, а по настоящата документация парцел с пл. № 000644 по акт за общинска собственост № 03394 от 16.12.2003 г., при сегашни граници: от север – канал, от изток – имот пл. № 000645, от юг – път, от запад – имот пл. № 000621, а по скица № К03771/20.1.2013 г., издадена от Общинска Служба „Земеделие”- в землището на с. Арнаутито, с ЕКАТТЕ 00655, Община Стара Загора, в м. „Адалъка” при граници и съседи: нива № 000621 – нива на Община Стара Загора, имот № 034003 – нива на насл. на Р.К.С., имот № 00645 – нива на Община Стара Загора, имот№ 034006 – Полски път на Община Стара Загора. Ответникът Община Стара Загора оспорва предявеният иск като неоснователен и моли да бъде отхвърлен. Сочи, че по силата на закона Общината  придобила собствеността върху процесния имот. В случая се касаело за имот, който бил земеделска земя и ищците не били заявили реституционни права в законоустановените срокове и в одобрената карта на възстановената собственост за землището на с. Арнаутито не били вписани като собственици.

 

От представените по делото писмени доказателства се установява, че по стария  кадастрален и регулационен план на с. Арнаутито , одобрен със Заповед № 540/09.03.1931 год., действал към 1947 год. процесния имот е представлявал имот с пл. № 144, в кв. 5 на същото село, от който впоследствие се обособява парцел I- 144 в кв. 5. Видно от Разписен лист, придружаващ този план, срещу името на К.Р.Г. е записан имот 144,  а под името му е записано името на Д.И.М., без да е записана площ, парцел I и III в кв. 5. Също така от този стар план се установява, че от парцел I - 144 в кв. 5 са обособени парцел I-144 и III- 144 в кв. 5 по плана на с. Арнаутито, част от които са останали в регулационните граници на селото, а друга част - извън регулацията, видно от приложеното към делото ксерокопие от стар кадастрален и регулационен план на с. Арнаутито, одобрен със Заповед № 540/09.03.1931 год., който е действал към 1947 год.

 

За изясняване на делото от фактическа страна е допуснато събирането на гласни доказателства. От показанията на свидетеля И.Д.И.  - съсед на ищеца Р.К., с обща оградата, се установява, че родителите им взели имотите през 1948 г. и от тогава той и Р. ги ползвали. Никой не ги е пъдел от имотите, никой не ги е уведомявал за никакви промени относно собствеността на имота. Твърди, че имота на Р. е ограден, има овошки насадени, никога имота не е внасян в ТКЗС, никой не му го отнемал по - късно. Южната граница на неговия и на Р. имотите винаги е била дерето. Свидетелят  Ж.В.Ж. – живущ в селото, установява, че каналът делял мястото с къщата, където живеел Р. и мястото, което обработвал. Свидетелят сочи, че откакто се помни ищецът винаги си е обработвал имота, никой не му оспорвал това, че владее имота и го обработва. Свидетелят Х.Н.К. - агроном и технолог в селото, твърди, че цялото място е един двор, заградено, като целият двор е пресечен от канала.

 

Съдът кредитира с доверие показанията на разпитаните свидетели, тъй като същите са не противоречи, категорични и кореспондират със събраните по делото доказателства.

 

От заключението на съдебно техническата експертиза, което не е оспорено от страните, се установява че по стар кадастрален и регулационен план на с. Арнаутито, одобрен със Заповед № 540/09.03.1931 год., действувал към 1947 год., недвижимият имот, претендиран от ищците е бил в регулацията на с. Арнаутито. С регулационен план, одобрен със Заповед № 772/22.05.87 год. на с. Арнаутито е променена регулацията относно кв. 5 и част от имот пл. № 144, остава извън регулацията на селото. С изготвянето на плана за земеразделяне и одобрената карта на възстановената собственост на землището на с. Арнаутито, частта от имот пл. № 144, която е извън регулация, попада в имот № 000644, с площ от 2.175 дка, начин на трайно ползване - Нива, категория трета, местност “Адалъка”, собственост на Община Стара Загора. От приложената към заключението на вещото лице комбинирана скица на процесния имот се установява, че площта на частта от имот № 144, която е извън регулация и по настоящем се намира в имот № 000644, е с  площ от 900 кв.м. и е означена е с букви А, Б, В и Г на скицата.

 

От събраните по делото доказателства се установи, че имотът никога не е внасян в ТКЗС. Установи се също, че част от имот с №  000644, в землището на с. Арнаутито, с площ от 900 кв.м., означена на приложената към заключението на в.л. комбинирана скица / стр.56 от делото на РС/, с букви А, Б, В и Г, е идентична със част от стария парцел І – 144 по плана от 1931г. на селото, придобит от наследодателя на ищеца през 1947 г. Наследодателят на ищеца К.Р.Г. е владял през годините процесния недвижим имот необезпокоявано от 1947 г. до смъртта си през 2004г. Установи се, че имота е придобит от К.Г. през 1947 г. и е владян необезпокоявано от него до 2004г. От 2004г. до сега имотът е собственост и се владее от неговите наследници Р.К.Р. и И.К.С..

Не е налице основанието на чл.19 ЗСПЗЗ, тъй като процесния имот не е останал след възстановяването на правата на собствениците. Същият никога не е бил внасян в ТКЗС, собствеността върху него не е губена, поради което не е било необходимо възстановяването му по реда на ЗСПЗЗ. Общината не е станала собственик на посочената по – горе част от имота, тъй като ищците не са загубили собствеността си, от момента на придобиването му и продължава да се владее и ползва от тях. Процесният имот не е могъл да стане общинска собственост на основание чл.19 ЗСПЗЗ,  и защото общината не започнала да го стопанисва и управлява. 

 

С оглед на изложеното по – горе, съдът намира, че по категоричен начин се установи правото на собственост на ищците върху имота, предмет на настоящия спор. Ето защо, предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен за част от имот № 000644, находящ се в м. “Адалъка”, в землището на с. Арнаутито, целият с площ от 2. 175 дка., с площ от 0.900 дка, означена на комбинираната скицата на в.л. / стр. 56 от делото на РС/ , с букви А, Б, В и Г , която следва да се счита неразделна част от решението.  В останалата част до претендирания размер на имота 1.800 дка  претенцията е неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена. 

 

Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено изцяло. 

           

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

            ОТМЕНЯ решение № 862 от 23.07.2014г. и  допълнително решение № 190 от 27.02.2015г., постановени по гр.дело № 20/2014г. по описа  на Старозагорския районен съд, вместо което ПОСТАНОВИ:

 

            ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 107, че Р.К.Р. ***, ЕГН ********** и И.К.С. ***, ЕГН ********** са собственици по наследство и давностно владение на недвижими имот с площ от 0.900 дка, означени на комбинираната скица на в.л. /стр.56 от делото на районния съд/, която приподписана от състава на съда е неразделна част от решението, с букви А, Б, В и Г, представляващи част от имот № 000644, находящ се в . м. “Адалъка”,  в землището на с. Арнаутито, при граници и съседи: нива № 000621, нива № 034003, нива № 000645, имот № 034006 – полски път.

           

            ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 1.800 дка.

           

         Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ: