Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 276                                                19.06.2015г.                               град  Стара Загора

 

  В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ състав

На деветнадесети юни 2015 г.

в закрито заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ :       1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                          2. ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1275 по описа за 2015 година по описа на ОС- С.,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.435, ал.1 във вр. с чл.433, ал.1, т.2 от ГПК.

 

            Въззивното производство е образувано по жалба вх.№ 1110/26.03.2015г. от взискателя “А.”- ЕООД, гр.С. против Постановлението от 17.03.2015г. на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/ Я.Г. с рег.№ . с район на действие района на ОС- С., по изп.дело № ...., поради приключване на производството по изпълнението поради пълното погасяване на задължението. Моли съда да постанови решение, с което да отмени това Постановление на ЧСИ, като незаконосъобразно и неправилно, ведно със законните последици, тъй като счита, че по отношение на част от главницата от 11 000 лв. не са събрани и не са му преведени съответните законни лихви, като излага и подробни мотиви за това.

 

Жалбата на взискателя- кредитор е оспорена изцяло от длъжника Д.Т.Д. ***, обл.С. в законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от ГПК, която в своето писмено Възражение сочи, че счита Жалбата за процесуално допустима, но за изцяло неоснователна и недоказана по същество, тъй като лихва върху главница от 11 000 лв. не се дължи съгласно издадената заповед и изпълнителния лист, поради което моли жалбата да се отхвърли изцяло, ведно със законните  последици от това.

 

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили Мотиви от ЧСИ Я.Г.- С., в които излага в хронологичен ред извършените действия и счита, че не е налице незаконосъобразно нейно действие или акт, тъй като са налице задължителни по закон норми, които налагат тя да извърши тези разпореждания по това изп.дело, но в рамките на изпълнителния титул, че тя няма задължение да събира лихви върху главницата от 11 000 лв., поради което не е било налице закононарушение от нейна страна, че всички други суми са събрани и преведени на взискателя- жалбоподател, поради което моли жалбата да бъде отхвърлена изцяло, със законните последици от това.

           

По настоящото в.гр.дело е приложено пълно заверено копие от приключеното изп.дело № .... по описа на ЧСИ Г. с рег.№. с район на действие района на ОС- С..

 

            Въззивният ОС- С., след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид становищата на длъжника и мотивите на ЧСИ, заключението на приетата съдебно- икономическа експертиза по делото, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

            Жалбата е процесуално допустима, своевременно депозирана, като е подадена от лице/жалбоподател/, което е взискател/кредитор/, което има право на такава жалба съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1 от ГПК.

 

Разгледана по същество жалбата се явява изцяло неоснователна, поради следните мотиви :

Процесното изп.дело е било образувано на 21.08.2014г. въз основа на Молба от взискателя- жалбоподател, с приложен издаден изпълнителен лист от 15.08.2014г., въз основа на Заповед № 2053/15.08.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, по ч.гр.д.№ 3504/2014г. по описа на РС- гр.С., като е издаден ИЛ от 15.08.2014г., с която длъжницата Д.Т.Д. е била осъдена да заплати на кредитора- взискател /жалбоподателя/ “А.”- ЕООД  процесната сума от 11 000 лв. главница, представляваща договорно обезщетение за забавено изпълнение на задълженията по 2 договора съгласно чл.2 от Споразумението от 05.06.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.08.2014г. до изплащането на вземането.

 

Относно законосъобразността на Разпореждането по жалба на същия взискател “А.”- ЕООД, гр.С. е налице влязло в законна сила Определение № 1371/23.10.2014г. по ч.т.д.№ 1400/2014г. по описа на ТО на ОС- С., с което именно относно сумата от 11 000 лв. е налице потвърждаване изцяло на атакуваното там Разпореждане № 8573/15.08.2014г. по ч.гр.д.№ 3504/2014г. по описа на РС- С.. Следователно това Определение има силата на  присъдено нещо, както за страните по делото/по предходното ч.т.д. и по настоящото в.гр.д./, така и за настоящия въззивен съд, както и за всички други съдилища и правни субекти в страната съгласно императивните разпоредби на чл.297- 299 от ГПК. 

 

Видно от заключението на поисканата от жалбоподателя- взискател назначена, изслушана и приета съдебно- икономическа експертиза, категорично върху част от главницата- сумата от 11 000 лв., представляваща договорна неустойка между страните, законна лихва не се е дължала, и следователно не е била начислявана, събирана и превеждана на взискателя- жалбоподател.

 

Поради което настоящият въззивен съд счита, че направеното оплакване от взискателя, че ЧСИ неправилно не е събрал и сумата 1 382 лв. като законна лихва върху главницата от 11 000 лв. от датата на изпадането в забава на 14.08.2014г., до датата на приключване на изпълнението по това изп.дело на 17.03.2015г., се явява изцяло неоснователно, необосновано и неправилно. Напротив- сумата от 11 000 лв. като неолихвяема главница е събрана от длъжницата чрез ЧСИ, и е била своевременно преведена на взискателя като част от събираемите по делото парични суми, което и не се оспорва от него. Поради естеството на произхода на сумата от 11 000 лв./парично договорно обезщетение за забавено плащане между страните по т.2, т.3 от писменото Споразумение между тях от 05.06.2014г./, тя се явява твърдо определена сума, същата е изначално и въобще неолихвяема/каквито са също така сумите за заплатени такси, разноски, адв. хонорари, възнаграждение на вещи лица и други/. Поради което върху нея не се дължи присъждане, събиране и превеждане на акцесорно вземане, каквото и законната и/или мораторната лихва по смисъла на чл.82- 86 от ЗЗД.

 

Ето защо и с оглед всички гореизложени мотиви настоящият въззивен ОС- С. намира, че жалбата се явява напълно неоснователна и недоказана, и следва да се остави изцяло без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

            Предвид гореизложеното, с оглед вида и характера на производството, както и с оглед неговия финал, на основание чл.435, ал.1 във чл.78, ал.1 от ГПК, жалбоподателят- въззивник/взискател/ следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия/длъжника/ направените от него разноски пред настоящата въззивна съдебна инстанция в размер на 300 лв. за възнаграждение на 1 адвокат- повереник, ведно със законните последици от това.

 

             Настоящото въззивно съдебно Решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд съгласно императивната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.435, ал.1 във вр. с чл.433, ал.1, т.2 и във вр. с чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК, въззивният ОС- С.        

           

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ изцяло Жалба вх.№ 1110/26.03.2015г. от взискателя “А.”- ЕООД, ЕИК- ... със седалище и адрес на управление в гр.С., ул.”Х.” № ., ет.., против Постановлението от 17.03.2015г. на ЧСИ- Я.Г., рег.№ ... с район на действие района на ОС- С., по изп.дело № ...., като неоснователна и недоказана.

 

 

ОСЪЖДА “А.”- ЕООД, ЕИК- ... със седалище и адрес на управление в гр.С., ул.”Х.” № ., ет.., да заплати на Д.Т.Д.- ЕГН ********** *** сумата 300 лв./триста лева/ разноски по делото.

 

 

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

  

                 

 ЧЛЕНОВЕ :       1.                                      

 

                                                         

                    

                                                                                         2.