Р Е Ш Е Н И Е

 

  280/24.06.2015 година                                                     Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                              ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шестнадесети юни                                                                       Година 2015

В публично заседание, в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                   НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1302 по описа за 2015 година.

 

 

 

Обжалвано е решение № 330/14.04.2015г. по гр. дело № 4577/2014г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът З. – гр. С. моли, да се отмени решението и отхвърлят предявените искове.

 

Въззиваемият Н.Т.М.  е подала писмен отговор,  с който моли да се потвърди решението и присъдят направените разноски в настоящата инстанция.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 344, ал. 1,

т.т. 1 и 2 от КТ.

 

Със заповед № 227/01.09.2013г. на Директора на З. – гр. С., трудовото правоотношение на ищцата Н.Т.М. е прекратено на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ, поради неявяването на ищцата на работа за периода от 01.08.-10.08.2014г. и поради увреждане имуществото на работодателя – за неосъществен контрол, в резултат на което е налице липса на 355 кокошки, констатирано с протокол от 05.08.2014г.  по чл. 187, ал. 1, т. 9 от КТ.

 

По делото е представено предизвестие от 31.07.2014г., връчено на ищцата.

 

Като доказателство по делото са приети приемателен-предавателен протокол от 31.07.2014г., подписан от Комисия от четирима членове за наличността на кокошки и петли и докладна изготвена от главния счетоводител, от която се установява, че при направена инвентаризация е констатирана липса на 355 броя кокошки.

 

Работодателят е спазил процедурата по чл. 193 от КТ и е поискал писмените обяснения на ищцата относно неявяването й на работа за срока на предизвестието и относно причината за липсата – писмо от 07.08.2014 г.

 

За периода на неявяването на работа ищцата твърди, че не се е явила на работа, тъй като са й били отнети служебните телефони и е било разпоредено да освободи бюрото си. В тази връзка са изслушани свидетели – Х.С. и Д. К.. Свидетелката К. твърди, че в началото на м. август 2014г. при разговор с ищцата последната била много разстроена, тъй като я уволнявали. Тя споделила, че са й взели служебните телефони и я уведомили да си търси друга работа. Показанията на свидетеля С. не са конкретни относно периода.

 

В дадените писмени обяснения наказаното лице заявява, че от  11.08.2014г. ползва разрешен от работодателя й платен годишен отпуск и липсват обяснения относно неявяването на работа за дните посочени в заповедта за уволнение. Съдът приема, че липсват категорични данни, че ищцата не е била допускана до работното си място след връчването на предизвестието, независимо от свидетелските показания, поради което неявяването на работа за сочения период съставлява нарушение на трудовата дисциплина. С оглед обаче преценка съразмерността на наказанието следва да се вземе предвид, че ищцата няма други наложени дисциплинарни наказания, поради което тежестта на нарушението не е достатъчна за да обоснове налагането на дисциплинарно уволнение – чл.189 КТ.

 

По отношение на второто нарушение на трудовата дисциплина за неосъществен контрол, в резултат на което е констатирана липса на 355 кокошки, съдът намира за установено следното: Съгласно чл. 195, ал. 1 КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочва нарушителя, нарушението и кога е извършено. По делото е установено, че трудовото правоотношение е прекратено на 03.09.2014г. относно констатирана липса, съгласно протокол от 05.08.2014г. В заповедта не е конкретизиран периодът който обхваща установената липса, а е посочен протокол от 05.08.2014г., който не е представен по делото. По делото е изслушана като свидетел Главния счетоводител на Института – В. Г., която заявява, че след освобождаване на ищцата е изготвила доклад за установена липса на птици, който доклад е внесен в Дирекцията на 05.08.2014г.

 

Представителят на ответника твърди, че установената липса може да се докаже от приемателно-предавателен протокол от 31.07.2014г., но от същият не става ясно за наличието на липса от 355 броя кокошки.

 

От гореизложеното следва да се приеме, че обжалваната заповед е немотивирана в тази част, поради което предявеният иск за нейната отмяна е основателен.

 

Предвид основателността на иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, основателен се явява и искът по т. 2 – за възстановяване на предишната работа.

 

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

В полза на въззиваемата следва да бъдат присъдени разноски във въззивната инстанция в размер на 500 лева, видно от договор за правна защита и съдействие и списък на разноските по чл. 80 ГПК.

 

Предвид изложените съображения и на основание чл. 271, ал. 1  ГПК, въззивният съд

    

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 330/14.04.2015г. по гр. дело № 4577/2014г., по описа на С. районен съд.

 

 ОСЪЖДА З. – гр. С., с ЕИК ...., представляван от Директора доц. д-р С. С. Л., чрез адв. Д.К.Ш. ***, офис ./офис ., да заплати на  Н.Т.М. с ЕГН **********,***, сумата 500 лева – направени разноски във въззивната инстанция за адвокатско възнаграждение, съгласно чл. 78, чл. 1 ГПК.

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от получаване препис от същото, пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                              2.