Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 267                                                       15.06.2015 г.                                 гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На петнадесети юни                                                         две хиляди и петнадесета година  

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

                    РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                       МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар Стойка Стоилова  

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1303 по описа за 2015 година.

 

Производството е по реда на чл.463 от ГПК и е образувано по жалба на З.З.К., действаща чрез пълномощника си майка й - С.Д.С. – длъжник, против действието на ЧСИ М.Д., извършено по изп.д.№ 650/2011 г. – предявяване на разпределение от 20.03.2015г. и разпределение на суми от 19.02.2015г. 

 

Въззивникът е останал недоволен от извършеното разпределение като счита, че това действие било незаконосъобразно. Наред с това, счита, че ЧСИ трябвало да прекрати производството по делото предвид бездействие на основание чл.433, ал.1, т.5 ГПК. Моли да се отменят действията на ЧСИ и да се прекрати изпълнителното производство.

 

Взискателят “Прокредит банк (България)” АД, гр.София, чрез пълномощника си адв. А.Б.–Д. взема становище за недопустимост и неоснователност на жалбата. Излага подробни съображения в отговора си . Моли да се отхвърли жалбата срещу разпределението като недопустима, евентуално да се остави без уважение. Претендира за разноски за настоящото производство.  

 

Солидарният длъжник Х.П.К. не представя писмен отговор.

 

Частният съдебен изпълнител М.Д. в приложените по делото мотиви взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя и ЧСИ, събраните по делото доказателства и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:     

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател – длъжник в изпълнителното производство, в срока за обжалване на протокола за предявяване на разпределение от 20.03.2015г., срещу подлежащо на обжалване действие, предвидено в разпоредбата на чл.463 от ГПК.  

 

            Изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя “Прокредит банк” АД, гр.София, въз основа на изпълнителен лист от 08.09.2011г., издаден по ч.гр.д. 4565/201. по описа на РС – Стара Загора, с който солидарните длъжници “З.К.”***, представлявано от З.З.К., З.З.К. и Х.П.К. са осъдени да заплатят на взискателя солидарно сумата 56210.22 лв. главница, 4964.38 лв. – наказателна лихва, 1245.84 лв. просрочена лихва, заедно със законна лихва и разноски в размер на 1124.21 лв.

 

            На 19.02.2015г. е изготвено разпределение на постъпила сума от публична продан. Насрочено е предявяване на изготвеното разпределение за 20.03.2015г. Жалбоподателката като пълномощник на длъжника К. е получила препис от разпределението и е редовно призована за предявяване на разпределението.

 

В жалбата са изложени съображения, че пълномощника на длъжника не бил получил протокол за разпределение, а само проект за разпределение. Счита, че разпределението и проведената публична продан на имотите в с. Бяло поле били неправилни и незаконосъобразни. Твърди, че били допуснати процесуални нарушения при съобщаване на разпределението. Било й съобщено за него с писмо за насрочване за предявяване. На разпределението не била присъствала, нито й бил изпратен окончателния вариант. Разноските, включени в разпределението били прекомерни и неясни. С разпределението отново било извършено плащане на присъединен взискател ТД на НАП Стара Загора, при положение, че задължението било платено още през 2012г. с вносна бележка от длъжника. На последно място, счита, че ЧСИ следвало да констатира прекратяването по право на изпълнителното производство по отношение на длъжника  З.З.К., поради неизвършване на действия по отношение на нея – чл.433, ал.1, т.5/т.8 от ГПК. Прави се оплакване, че ЧСИ необосновано близо три години след публичната продан, не бил изплатил задълженията и трупал лихви по своята сметка.

Разпределението е акт на съдебния-изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението е предпоставено от наличието на няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на сумата, реализирана по изпълнението, за цялостно удовлетворяване на всички взискатели. Изготвеното разпределение се предявява на страните. При предявяване на разпределението страните имат правната възможност да се запознаят с него и да го оспорят. Неоснователно е оплакването в жалбата, че длъжникът, чрез пълномощника си не бил получил окончателното разпределение, а само проект.  СИ няма задължение да изпраща на длъжника изготвеното на 19.02.2015г. разпределение. В случая, обаче ЧСИ е изпратил изготвеното от него разпределение на страните, заедно със съобщението за насрочване на предявяването му. Съгласно законовите разпоредби, момента в който страните по изп. дело се запознават с изготвеното разпределение е при неговото предявяване  - 20.03.2015г. На определената дата за предявяване на разпределението, никоя от страните не се е явила. Тъй като длъжникът К. е редовно уведомена, чрез пълномощника си за предявяване на разпределението на 20.03.2015г., съдът намира соченото в жалбата оплакване за допуснати нарушения при съобщаване на разпределението за неоснователно.

По второто оплакване, относно размера на разноските, включени в изготвеното разпределение, съдът намира същото за неоснователно. На този етап от производството, длъжникът не може да се прави възражения или оплаквания относно размера на сумите, включени в разпределението, а само относно реда за разпределението им. Сумите за разноски по изпълнението са включени в разпределението в първи ред, така както е предвидено в разпоредбата на чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД.  

По отношение на третото оплакване относно повторното плащане на задължението на длъжника К. ***, съдът намира, че същото е неоснователно. Това е така, защото, видно от приложеното изп. дело, това задължение не е било изплатено на присъединения взискател ТД на НАП - Стара Загора, към момента на постъпването на плащането на сумата 252.18 лв. от 02.02.2012г. ЧСИ е изложил съображения, защо не може да извърши плащането на този кредитор с разпореждане от 16.02.2012г., като е посочил съществуването на привилегировани вземания. Със съобщение от 13.03.2015г., получено от пълномощника на длъжника на 23.03.2015г. ЧСИ е обяснил, че сумите, внесени по изп. дело за погасяване на дълга се разпределят по реда на ЗЗД и ГПК, а не по усмотрение или желание на длъжника. Едва след постъпване на суми от проведената публична продан е възникнала възможност, при спазване на реда на привилегированите вземания за погасяване на соченото публично задължение. 

Неоснователно е оплакването, че ЧСИ неоснователно не е извършил плащане на задължението и трупал лихви по сметката си от задържането на сумите от публичната продан близо три години. Видно от изготвеното разпределение, в него е включена сума, представляваща лихва, начислена върху събраните суми по изпълнителното дело в сметката на ЧСИ.

Последното оплакване в жалбата, че ЧСИ е следвало да констатира прекратяването на производството по изпълнителното дело на осн. чл.433, ал.1, т.5 / т.8 от ГПК, съдът намира за недопустимо. Длъжникът в изпълнителното производство не разполага с правната възможност да обжалва отказа на ЧСИ да извърши някакво действие, поради което жалбата в тази си част се явява недопустима. В тази й част жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото - да бъде прекратено.

При това положение, съдът намира, че не са допуснати нарушения от ЧСИ при изготвяне на протокол за разпределение от 19.02.2015г. и предявяването му на 20.03.2015г., поради което жалбата на длъжника се явява неоснователна в тази й част.

 

Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, а жалбата като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

 

            В полза на насрещната страна следва да се присъдят разноски за настоящото производство в размер на 240 лв.

 

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.463 от ГПК, Окръжният съд

                                                

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.З.К., ЕГН **********,***, представлявана от майка си С.Д.С., ЕГН **********,***, в качеството на длъжник, в частта й относно отказа на ЧСИ да прекрати производството по изпълнителното дело като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на З. Златкова К., ЕГН **********,***, представлявана от майка си С.Д.С., ЕГН **********,***, в качеството на длъжник против действието на ЧСИ М.Д.,*** действие Окръжен съд - Стара Загора по изп. д.№ 650/2011г. – разпределение на суми от 19.02.2015г. и предявяване на разпределение от 20.03.2015г. като неоснователна.

 

ОСЪЖДА З.З.К., ЕГН **********,***, представлявана от майка си С.Д.С., ЕГН **********,*** да заплати на “Прокредит банк (България)” ЕАД, гр.София, бул. Тодор Александров № 26, сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лв., представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение в настоящото производство.

 

            Решението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския Апелативен съд.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

ЧЛЕНОВЕ: