Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 265      /121.06.2015г.                                                   Град Стара ЗагораС.С.С.С.С.С.С.С.С.С.С.С.С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 121.06.                                                                                              Година 2015

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                  

                                                   Членове: 1. НИКОЛАЙ УРУКОВ

           

                                                                   2. ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1318 по описа за 2015 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпила частна жалба, с правно основание чл. 435, ал. 2 ГПК, срещу действията на ЧСИ Гергана ИлчеваИ.И.Г.И.Г.И.Г.И.Г.И.Г.И.Г.И. с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 32/2015г., по описа на същия ЧСИ.

 

Частната жалба е подадена от жалбоподателя Митко М.М.М.М.М.М.М.М.М.М.Господинов Г.Г.Г.Г.Г.Г.Г.Г.ДимитровД.Д.Д.Д.Д.Д.Д.Д.Д.Д.Д.Д., която на практика се явява с правно основание чл. 435, ал. 2 от ГПК. В жалбата жалбоподателят твърди, че бил проведен публичен търг на собствения му недвижим имот с административен адрес: гр. Раднево, ул. “Болшевишка” №10. Търгът бил проведен успешно и е бил обявен съответно и купувач на същия. Счита, че е налице съществено нарушение на процедурата по обявяването и извършването на това действие на ЧСИ, тъй като не бил уведомен по надлежния ред за обявяването и провеждането на публичния търг. Твърди, че той живее и се намирал в гр. Раднево, ул. “Болшевишка” № 10гр. Р., ул. “Б.” № ., а съобщенията по делото били изпращани на адрес – гр. Раднево, ул. “Болшевишка” № 8– гр. Р., ул. “Б.” №.. В тази връзка счита, че  нарушено правото му на защита и търгът бил обявен и проведен в нарушение на ГПК, поради което моли да бъде отменено като неправилно горепосоченото действие на ЧСИ Г. ИлчеваЧСИ Г. И.ЧСИ Г. И.ЧСИ Г. И.ЧСИ Г. И. и съдът да отмени проведеният търг на горепосочения недвижим имот.

 

С оглед на гореизложеното, моли,  да бъдат отменени като незаконосъобразни горепосочените действия на ЧСИ Гергана Илчева, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора. Подробни съображения и доводи са изложени в частната жалба на жалбоподателя.

Не прави искане за събиране на други доказателства и за присъждане на разноски.

 

В законоустановения срок не е постъпило писмено възражение от  другите две страни по делото, а именно – взискателя “Финанс груп 1ФФФ” ЕООД гр. Стара Загора и другата длъжница – Марийка М.М.Петрова П.П.СтояноваС.С..

 

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Гергана Илчева, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, с които моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а в случай, че съдът приема същата за разглеждане моли да постанови решение, с което да приеме, че същата се явява неоснователна и недоказана. Подробни съображения са изложени в писмените мотиви на ЧСИ Г. Илчева, изх. № 16360/04.06.2015г.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

По допустимостта на жалбата Окръжният съд намира, че жалбата се явява процесуално допустима, поради следните съображения:

 

        От една страна, за да бъде легитимиран да обжалва действията на ЧСИ, длъжникът следва да се позовава на някоя от лимитативно изброените хипотези на чл.435, ал.2 от ГПК, а именно: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, или на хипотезата по ал.3, касаеща публичната продан. В случая съдът счита относно допустимостта на жалбата, че е налице хипотезата на чл. 435, ал.2, предл. 5 от ГПК, а именно, длъжникът твърди, че е отстранен от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението на ЧСИ.

 

От друга страна е налице хипотезата и на чл. 435, ал. 3, предл. 3 ГПК, а именно: длъжникът атакува постановлението за възлагане на процесния недвижим имот като твърди, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно. В тази връзка настоящата съдебна инстанция намира, че жалбата се явява процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана по съществото си относно нейната материална основателност.

 

По съществото си, подадената жалба е неоснователна, поради следните съображения:

 

Изпълнително дело под № 20157650400032 по описа на ЧСИ Г. Илчева, с район на действие ОС — Стара Загора, е образувано по молба с вх. №395/09.01.2015г. от взискателя „Финанс груп 1" ЕООД, гр.Стара Загора, за събиране на паричното вземане срещу длъжниците Марийка Петрова Стоянова и Митко Господинов Димитров, въз основа на изпълнителен лист от датата 07.10.2014 г., издаден по Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК по ч. гр. дело № 978/2014г. по описа на Районен съд — град Стара Загора. По искане на „Финанс груп 1" ЕООД гр. Стара Загора съдебният изпълнител Илчева е наложила възбрана върху ипотекираните в полза на взискателя имоти, собственост на длъжниците, а именно:

1. СГРАДА с идентификатор №. 61460.505.44.1, с адрес на имота: гр. Раднево, ул. „Болшевишка" 10, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 61460.505.44, с предназначение: Жилищна сграда — еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 57.00 кв.м., представляваща по документ за собственост: Двуетажна жилищна сграда, построена по утвърден инвестиционен проект със застроена квадратура 57 кв.м.в УПИ II - 44 в квартал 78 по първи етаж: к. ниша, дневна - столова, спалня, баня с тоалетна и коридор и втори етаж: к. ниша, дневна — столова, спалня, баня с тоалетна и коридор.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в страда с идентификатор 61460.505.44.2.1, с адрес на имота: гр. Раднево, ул. „Болшевишка" № 10, ет.1, който обект се намира е сграда   2,  разположена   е   поземлен   имот   с   идентификатор   61460.505.44,   с   предназначение   на самостоятелния обект: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с площ от 26.69 кв.м.

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 460.505.44.2.2, е  адрес на имота: гр. Раднево, ул. „Болшевишка"№ 10, ет.1, който обект се намира в сграда   2,  разположена   е   поземлен   имот   с   идентификатор   61460.505.44,   с   предназначение   на самостоятелния обект: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с площ от 18.60 кв.м. За наложената възбрана, длъжниците са били уведомени с поканите за доброволно изпълнение, получени лично от тях на 23.01.2015г. на настоящия им адрес в гр. Раднево, ул. „Болшевишка" № 8гр. Р., ул. „Б.олшевишка” № .. На 17.02.2015г. съдебният изпълнител е извършила опис на гореописаните недвижими имоти.

По делото е била проведена публична продажба за периода от 27.03.2015 год. до 27.04.2015 год., с начална цена за имотите в размер на 60 750 лева. През периода на провеждането на проданта са постъпили две наддавателни предложения. С постановление на ЧСИ, обективирано в Протокола за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач от 28.04.2015г., за купувач на имота е бил обявен Венелин Златков ЕтимовВ. З. Е.В. З. Е., предложил най — висока цена при условията на устно наддаване съгласно разпоредбата на чл. 492, ал.2 от ГПК. Купувачът е платил в законоустановения срок предложената цена и съдебният изпълнител е изготвила постановление за възлагане изх № 2974 от 07.05.2015г. /на лист 175 от изп. дело/.

 

В конкретният случай съдът следва да отбележи, че на първо място, няма спор по обстоятелството, че съобщението за насрочената публична Продан е било връчено лично на жалбподателя — длъжник Димитров. Това се признава и в жалбата, а е видно и от документите по изпълнителното дело. В тази насока е изпратено изрично писмено съобщение до жалбоподателя Митко Господинов Димитров – изх. № 7740/10.03.2015г. /на л. 126 от изп.дело, което същият е получил лично срещу подпис на датата 12.03.2015г./. В съобщението до него е посочено, че процесната продажба ще продължи един месец, като започва на 27.03.2015г. от 9:00ч. и ще приключи на 27.04.2015г. в 17:00ч. В този смисъл, твърденията, изложени в жалбата, че не е извършено надлежно уведомяване на длъжника за извършващите се от съдебния изпълнител действия, което е довело до опорочаване на извършената публична продан, са напълно неоснователни. От извършената по делото справка от НБД Население е видно, че Митко Господинов Димитров е с настоящ адрес в гр. Раднево, ул. „Болшевишка" № 8*** — мястото, до което са били адресирани всички книжа по изпълнителното дело, в това число и призовката за доброволно изпълнение, както и обжалваното съобщение и с постоянен адрес в гр. Раднево, ул. „Болшевишка" № 10*** — адресът, на който се намира имотът, продаден на публична продан по изпълнително дело № 20157650400032.

Съгласно императивната разпоредба на чл.38 от ГПК, съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Когато адресата не е намерен на посочения адрес, съобщението се връчва на настоящия му адрес, а при липса на такъв — на постоянния.

 

Съгласно чл.49 ГПК, място на връчване е жилището, вилата, местоработата, местослуженето седалището, мястото за осъществяване на стопанска дейност или друго място, което се обитава от адресата, както и всяко друго място, на което адресатът може да бъде намерен.

 

В конкретния случай жалбоподателят Митко Господинов Димитров е получил лично поканата за доброволно изпълнение на 23.01.2015г., с която е бил уведомен за насрочения опис на възбранения и ипотекиран недвижим имот за 17.02.2015г. На 17.02.2015г. съдебният изпълнител Илчева е извършила насрочения опис в присъствието на жалбоподателя, който е бил назначен за управител на описаното имущество и е подписал протокола без каквито и да било възражения.

 

Видно от приложените по делото данни съобщението за насрочената публична продан е било връчено на Митко Димитров лично от призовкар в Кантората на ЧСИ Г. Илчева на 12.03.2015г. С уведомлението за насрочената публична продан ЧСИ е
уведомила длъжника, че продажбата ще се извърши за периода от 27.03.2015 год. до 27.04.2015 год. Съставила е и протокола по чл.487, ал.З от ГПК, който е регистриран в РС-Раднево с вх. № на съда 1603/24.03.2015г.

 

С Протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач от 28.04.2015г., за купувач на изнесените на публична продан имоти е обявен Венелин Златков Етимов, предложил най — високата цена в размера на 77 705 лева. На датата 07.05.2015г. по изпълнително дело под № 20157650400032 е постъпила жалба от длъжника Митко Димитров против действията на ЧСИ, т.е. длъжникът е депозирал жалбата си преди да му бъде връчено съобщението за изготвяне на постановлението за възлагане на продадения недвижим имот — това съобщение той е получил също лично на 08.05.2015г., т.е. настоящата жалба не би могла да представлява жалба срещу постановлението за възлагане на недвижимия имот, защото към датата на подаване на жалбата   това   постановление   не   е   било изготвено   от   съдебния   изпълнител.   След получаване на уведомлението за изготвено" постановление за възлагане на продадения недвижим имот, в  срока по чл.  436, ал. 1 от ГПК по делото жалба не е постъпила, следователно към настоящия момент постановлението за възлагане на недвижим имот на практика е влязло в законна сила.

 

С оглед на изложеното съдът счита, че по никакъв начин не са нарушени правата по уведомяването на длъжника – жалбоподател Митко Господинов Димитров, във връзка с извършването на процесната публична продан, поради което жалбата му следва да бъде оставена без уважение.

 

Въззивният съд намира, че направените оплаквания в жалбата на  жалбоподателя Димитров се явяват изцяло в противоречие с реалната обективна обстановка по делото, относима към провеждане на публичната продан на процесния недвижим имот, подробно описан по-горе.

 

 С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  частната жалба на жалбоподателя се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъдат оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 2 и 3 и чл.4925, ал.21 от ГПК.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на Частен съдебен изпълнител Гергана Илчева рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – гр. Стара Загора,  обективирани в извършване на публична продан на следните недвижими имоти:

1. СГРАДА с идентификатор №. 61460.505.44.1, с адрес на имота: гр. Раднево, ул. „Болшевишка" 10, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 61460.505.44, с предназначение: Жилищна сграда — еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 57.00 кв.м., представляваща по документ за собственост: Двуетажна жилищна сграда, построена по утвърден инвестиционен проект със застроена квадратура 57 кв.м.в УПИ II - 44 в квартал 78 по първи етаж: к. ниша, дневна - столова, спалня, баня с тоалетна и коридор и втори етаж: к. ниша, дневна — столова, спалня, баня с тоалетна и коридор.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в страда с идентификатор 61460.505.44.2.1, с адрес на имота: гр. Раднево, ул. „Болшевишка" № 10, ет.1, който обект се намира е сграда №  2,  разположена   е   поземлен   имот   с   идентификатор   61460.505.44,   с   предназначение   на самостоятелния обект: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с площ от 26.69 кв.м.

          3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 460.505.44.2.2, е  адрес на имота: гр. Раднево, ул. „Болшевишка"№ 10, ет.1, който обект се намира в сграда №  2,  разположена   е   поземлен   имот   с   идентификатор   61460.505.44,   с   предназначение   на самостоятелния обект: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1, с площ от 18.60 кв.м. включително и тези по обявяването и извършването на същата публична продан и по уведомяването по надлежния ред на длъжника и жалбоподател Митко Господинов Димитров с настоящ адрес - гр. Раднево, ул. “Болшевишка” № 8****** и постоянен адрес – гр. Раднево, ул. “Болшевишка” № 10******, като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба с вх. № 7422/07.05.2015г., подадена от Митко Господинов Димитров от гр. Раднево, с настоящ адрес - гр. Раднево, ул. “Болшевишка” № 8 и постоянен адрес – гр. Раднево, ул. “Болшевишка” № 10, с ЕГН 6808267626**********, срещу действията на Частен съдебен изпълнител Гергана Илчева рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – гр. Стара Загора , по изпълнително дело № 32/2015г., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 32/2015г. на Частен съдебен изпълнител Гергана Илчева, с рег. № 765, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, за продължаване на изпълнителните действия по същото.  

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.